Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 10. března 2021

Recenze/review - DEIQUISITOR - Humanoid (2021)


DEIQUISITOR - Humanoid
EP 2021, Dark Descent Records

for english please scroll down

Celý život mu říkali, jak je šikovný. Od malička rád stavěl nové stroje. Své nadání využil i v dospělosti, kdy se všem pomstil za příkoří, která na něm byla spáchána a sestrojil dokonalý stroj na zabíjení. Mechanismus, který oběť postupně roztrhal na kusy. Vyrval jí střeva z těla. Usekl kus lebky. Vše bylo navrženo tak, aby tělo co nejdéle trpělo. Stál pokaždé kousek vedle, aby cítil pach smrti. Rád se díval a šeptal u toho slova obrácené modlitby. 

Jako dokonalý stroj na zabíjení působí i dánští DEIQUISITOR, kapela, která hraje temný, ošklivý death metal, nasáklý zkaženou krví. I při poslechu jejich nového EP "Humanoid", mám pocit, že jsem chycen do složitého mechanismu a trhán na kusy. Kolem se vznáší mlha a já čekám na smrt. 


"Humanoid" je opravdu albem, u kterého jsou mi z těla odkrajovány postupně kousky masa. Jedovatý, hutný, mocný, masivní death metal, který zpočátku působí komplikovaně a složitě. Není to rozhodně deska na první poslech. Jednotlivé nuance vyplavou na povrch až po nějaké době, doporučuji poslouchat ve starých márnicích, v katakombách, případně na místech, kde byl spáchán nějaký zlý násilný čin. Za neprostupnou stěnou riffů, drtivými bicími a chorobným vokálem se ukrývá na kost ohlodané melodie, které vás doslova rozsekají. Kapela má tradičně skvělý zvuk, démonický výraz i produkci. O obalu netřeba diskutovat, opět se povedl a zároveň zachovává linii, kterou Dánové následují již několik let. Pokud bych měl k někomu tvorbu těchto maniaků přirovnat, volil bych smečky typu IMMOLATION, TEITANBLOOD, DIOCLETIAN, WITCHRIST, ARCHGOAT, DEAD CONGREGATION, DRAWN AND QUARTERED, DIABOLIC a další, jejichž hudba vznikala v tom nejhlubším pekle. DEIQUISITOR nám opět předložili syrový, surový death metal, který smrdí sírou. Je na čase znovu spustit stroj na zabíjení. Tentokrát je ve skvělé formě, stačí jen zapnout play a přidat hlasitost. Ohavné ozvěny ze záhrobí! Inferno!


Asphyx says:

They've told him all his life how handy he is. From an early age, he enjoyed building new machines. He also used his talent in adulthood, when he took revenge on everyone for the hardship that was committed on him and built a perfect killing machine, the mechanism that gradually tore the victim to pieces. He ripped her intestines from her body. He cut off a piece of the skull. Everything was designed so that the body suffered as long as possible. He always stood a short distance away to smell death. He liked to watch and whisper the word of inverted prayer.

The Danish DEIQUISITOR, a band that plays dark, ugly death metal, soaked in rotten blood, also acts as a perfect killing machine. Even listening to their new EP "Humanoid", I feel like I'm caught in a complicated mechanism and torn to pieces. Fog is floating around and I'm waiting to die.


"Humanoid" is really an album in which pieces of meat are gradually cut from my body. Toxic, dense, powerful, massive death metal, which at first seems complicated and complicated. It's definitely not a record for first listening. The individual nuances will realize only after some time, I recommend listening in the old morgue, in the catacombs, or in places where some evil act of violence was committed. Behind the impenetrable wall of riffs, crushing drums and sick vocals, there are melodies gnawed to the bone, which will literally chop you up. The band traditionally has a great sound, demonic expression and production. There is no need to discuss the cover, it has succeeded again and at the same time maintains the line that the Danes have been following for several years. If I were to compare the work of these maniacs to someone, I would choose bands such as IMMOLATION, TEITANBLOOD, DIOCLETIAN, WITCHRIST, ARCHGOAT, DEAD CONGREGATION, DRAWN AND QUARTERED, DIABOLIC and others whose music originated in the deepest hell. DEIQUISITOR once again presented raw death metal, which stinks of sulphur. It's time to restart the killing machine. This time it's in great shape, just turn on play and add volume. Disgusting echoes from the graveyard! Hell!


about DEIQUISITOR on DEADLY STORM ZINE:
Share this games :

TWITTER