SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 24. března 2021

Recenze/review - HORROR GOD - Cursed Seeds (2019)


HORROR GOD - Cursed Seeds
CD 2019, Lavadome Productions

for english please scroll down

Také někdy máte pocit, že balancujete na ostré hraně? Spadnete na jednu stranu a rozpustíte se v kyselině a na druhé vás zase rozsekají ostré nože. Je krásné mít na výběr, ale když se potom vzbudíte z noční můry a nevíte, co je a co není pravda, jste zmatení. V podobných chvílích si potřebuji dát do žil dobrou hudbu. Něco temného, mocného, zničujícího. Dnes v noci jsme zvolil desku ruských maniaků HORROR GOD.

A vůbec mi nevadilo, že mě jejich hudba zcela pohltila, rozmělnila na prach a nakonec rozprášila za hřbitovní zdí. Kapela si mě získala mocným zvukem, ale hlavně náladami, pochmurnými, záhadnými, zastřenými krví. 


Stále dokola se rodíme a umíráme a dost často zapomínáme na to, že náš čas je přesně vyměřený. Zároveň jsme jen zrnko písku ve velkém vesmíru. Při poslechu "Cursed Seeds" mám podobné pocity, zvláštní, temné, zahalené ve tmě. V některých momentech kapela rozvíjí dřívější myšlenky kolegů GORGUTS, DEATHSPELL OMEGA, ULCERATE, REPLIKANT, AUGURY, PHOBOCOSM. Rusové mi ale přijdou přeci jen přívětivější, přehlednější a tím pádem se i velmi dobře poslouchají. Technika zde není samoúčelná, nejedná se o dnes tolik časté exhibice beze smyslu a řádu, ale o motivy s jasným cílem - všechno zabít a zničit. HORROR GOD jsou samozřejmě kapelou pro posluchače s bohatou fantazií a představivostí. Pravděpodobně nebudou okupovat přední místa v žebříčcích lesklých metalových časopisů. Hudba je ale jenom jedna a i když je "Cursed Seeds" nahrávkou z roku 2019, tak ji doporučuji vyzkoušet všem, kteří se rádi proplétají černými labyrinty. Vždyť balancovat na hraně je někdy tak napínavé, vzrušující. A tahle nahrávka si rozhodně zaslouží pozornost. Má v sobě totiž přesně ten ostrý feeling, který mám u kapel podobného typu tolik rád. Smrt!


Asphyx says:

Do you ever feel like you´re balancing on a sharp edge? You will fall on one side and dissolve in the acid and on the other side you will be cut by sharp knives. It's nice to have a choice, but then when you wake up from the nightmare and don't know what is and isn't reality, you are confused. At similar times, I need to put good music into my veins. Something dark, powerful, destructive. Tonight I chose the record of Russian maniacs HORROR GOD.

And I didn't mind at all that their music completely engulfed me, smashed me to dust, and finally scattered me behind the cemetery wall. The band won me over with a powerful sound but mainly with modos, gloomy, mysterious, clouded blood.


We are constantly born and dying and quite often we forget that our time is precisely measured. At the same time, we are just a grain of sand in a large universe. Listening to “Cursed Seeds” I have similar feelings, strange, dark, shrouded indarkness. At some point, the band develops the earlier ideas of colleagues GORGUTS, DEATHSPELL OMEGA, ULCERATE, REPLIKANT, AUGURY, PHOBOCOSM. But these Russians come to me more friendly, clearer and therefore they listen very well. The technique is not an end in itself, it is not a frequent exhibition without meaning and order. This is a motive with a clear goal - to kill and destroy everything. HORROR GOD are, of course, a band for listeners with a rich imagination. They probably won't occupy the top positions in the charts of shiny metal magazines. But there is only one music and even though “Cursed Seeds” is a record from 2019, I recommend trying it on everyone who likes to intertwine with black labyrinths. After all, balancing on the edge is sometimes so exciting. And this album definitely deserves attention. It has exactly the sharp feeling that I like so much for bands of a similar type. Death!


tracklist:
1. Cursed Seeds
2. Age of Madness
3. They Were Behind the Barbed Wire
4. We Built These Walls Ourselves
5. Sunset
6. Face of War
7. Throne

band:
Sergey "Bor" Borisov – guitars, bass
Pavel "Arte" Smirnov – guitars
Max "Shaman" Stepanov – vocals
Lev Kurgansky – drums (Fleshgore, Endocranial, Ezophagothomia, Derogation)Share this games :

TWITTER