SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 14. března 2021

Recenze/review - SCAFFOLD - Codex Gigas (2021)


SCAFFOLD - Codex Gigas
CD 2021, Satanath Records

for english please scroll down 

Věřím tomu. Dvě strany jedné mince. Dobro a negace. Pozoruji to již dlouho. Světem se pomalu šíří zlo. Jakoby někdo chodil mezi lidmi a přednášel z Ďáblovy bible. Obrácené modlitby, spousta z nás lační po krvi. Kati by mohli vyprávět. Nekonečný souboj, který nelze vyhrát. Obracíš stránky ve starodávné knize. Slyšíš šepot démonů. Rozdávají příkazy. Jdi a zabij, poruš všechny přikázání, desatero je jenom kusem papíru. Zmítáš se v pochybnostech. Mozek se vaří ve vlastní šťávě. Nakonec vyhraje temnota. Jako vždycky.

Podle dostupných informací byla Ďáblova bible sepsána ve 13. století. V české Chrudimi. Autor byl dle pověsti za toto dílo zazděn zaživa. Je tu ale srbská legendární death metalová kapela SCAFFOLD, která po mnoha letech oživila jeho myšlenky a probudila pradávné zlo. Pomocí pravého, ryzího, sírou nasáklého smrtícího kovu.


SCAFFOLD se vrátili zpět a jsou věrni tomu, co umí nejlépe. Death metalu a thrashi starého střihu. Při poslechu jejich novinky si rádi a s chutí zavzpomínáte na dobu, kdy světu vládly kapely typu PESTILENCE, MASTER, OBITUARY, MORBID ANGEL, MERCYLLES, MASSACRE, POSSESSED, VITAL REMAINS a spousta dalších smeček, které ctí staré pořádky. "Codex Gigas" je jako návštěva opuštěného kláštera, kde je hluboko pod zemí pohřben padlý mnich. Také cítíte z hudby prašivinu? Zažloutlé spisy, ze kterých by se nemělo číst nahlas. Parádní plesnivý zvuk, chorobný vokál, ale hlavně riffy a melodie, které vás pohřbí zaživa. Pro mě, jako pro starého fanouška pohřbů do země a pravého death metalu, je hrozně příjemné se vrátit spolu s kapelou do devadesátých let minulého století. Osvěžit si vzpomínky a užívat si chladné procházky podsvětím. SCAFFOLD nahráli syrovou a syrovou desku, která má drive a velkou sílu. Cituje se na ní ze starých death metalových rukopisů a je tak prováděno s velkým citem pro věc. Srbové si mě ihned omotali kolem prstu, uvrhli do temnoty a navěky prokleli. Jsem tomu moc rád. Tohle je totiž ryzí, nefalšovaný smrtící kov z kvalitního železa. Poklekněte a skloňte hlavu, Satan přichází! 


Asphyx says:

I believe it. Two sides of one coin. Good and negation. I've been watching it for a long time. Evil is slowly spreading around the world. It was as if someone was walking among the people and lecturing from the Devil's Bible. Inverted prayers, many of us are hungry for blood. Executioners could tell. An endless duel that can't be won. You are turning the pages in an ancient book. You hear the whispers of demons. They give orders. Go and kill, break all commandments, “ten rules” is just a piece of paper. You are in doubt. The brain boils in its own juice. In the end, the darkness wins. As always.

According to the available information, the Devil's Bible was written in the 13th century. In Czech town Chrudim. According to the legend, the author was walled up alive for this work. But there is the Serbian legendary death metal band SCAFFOLD, which after many years revived his thoughts and awakened ancient evil. With real, pure, sulphur-soaked death metal.


SCAFFOLD have returned and are loyal to what they do the best. To death metal and thrash metal in old style. While listening to their new album, you are happy of remembering the time when the world was ruled by bands such as PESTILENCE, MASTER, OBITUARY, MORBID ANGEL, MERCYLLES, MASSACRE, POSSESSED, VITAL REMAINS and many other bands that respect the old order. "Codex Gigas" is like a visit to an abandoned monastery, where a fallen monk is buried deep underground. Do you also smell dusty from music? Yellowed writings that should not be read aloud. Great mouldy sound, sick vocals, but mainly riffs and melodies that will bury you alive. For me, as an old fan of funerals and real death metal, it's very nice to go back with the band to the nineties of the last century. Refresh your memories and enjoy cool walks through the underworld. SCAFFOLD recorded a raw record, which has a drive and great power. It is quoted on it from old death metal manuscripts and is thus performed with great feelings. The Serbs immediately engulfed me, threw me into the darkness, and cursed forever. I'm very happy about that. This is pure, unadulterated death metal made of quality iron. Kneel and bow your head, Satan is coming!


tracklist:
1. The Butcher of Rostov
2. 1763 (Consecrated Ground)
3. Five Circles in Barbed Wire
4. In These Dreams
5. At the Dawn of a Judgement Day
6. Variola Vera
7. Psychopathic Mind (Bloodbath cover)
8. Rotting in the Rain

band:
Ivica Dujić (zpěv, kytara)
Antonio Ismailović (kytara)
Milan Dobrosavljević (basa)
Aleksandar Musicki (bicí)


Share this games :

TWITTER