SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 3. dubna 2021

Recenze/review - INCINERATE - Back to Reality (2021)


INCINERATE - Back to Reality
CD 2021, Dead by Dawn Records

for english please scroll down

Je neskutečné vedro, atmosféra graduje. Ve staré márnici, kde kdysi ležely tisíce těl před tím, než budou pohřbena. Dodnes jsou zde slyšet jejich výkřiky. Přidáváme volume, poctivý death thrash metal se musí hrát hodně nahlas. Tančíme s nemrtvými celou noc. Padáme únavou a ráno nás naleznout na hrobech, jak spíme a nebo jsme dávno po smrti. Temná, chladná atmosféra probouzejícího se hřbitova. Na zdi zbyl po včerejšku nápis INCINERATE

Belgická četa hrobníků přichází letos se svým druhým dlouhohrajícím albem. Pro jeho pochopení se musíme přenést do dávno opuštěných katakomb z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Ostré riffy, prašivý zvuk. Z hrobu už zase trčí kostnatá ruka. Vše je v pořádku. 


INCINERATE na to jsou podobným způsobem, jako kapely typu DEMOLITION HAMMER, SOLSTICE, DARK ANGEL. Songy mají tlak, energii a zároveň jsou studené jako tělo mrtvoly ve fázi rozkladu. Belgičané na to jdou ostře, nekompromisně, jsou vzteklí jako Kerberos, trojhlavý pes, hlídající vstup do podzemí. Také vás rozsápou na kusy, roztrhají a pohodí vedle cesty, která vede do temnoty. Songy mají potřebný drive, útočí rovnou a bez zbytečností. Riffy jsou ohlodané na kost, přímo na dřeň. Záležitost nejen pro staré pamětníky, kteří svůj vkus utvářeli v počátcích stylu, ale i pro všechny, kteří rádi a často vyzývají k tanci nemrtvé. INCINERATE nepřinášejí do záhrobí nic nového, ale hrají poctivě, od srdce, cítím z jejich tvorby upřímnost a oddanost stínům. Jedná se o hluboký underground, o kapelu, která vás nejvíc přesvědčí v malém klubu někde na kraji města nebo právě na starém hřbitově, kde už se dávno nepohřbívá. Přesto zde zní dobrý, kvalitní death thrash metal s vysokým oktanovým číslem. Rakve zase hoří, smrt je také pozvaná, myslím, že fanoušci starých pořádků budou nadšeni jako já. "Back to Reality" je přesně tím druhem alba, které vás nenechá v klidu, dokud mu nepodlehnete. Deska ostrá, jako čerstvě nabroušený nůž! Velmi dobře!


Asphyx says:

It's incredibly hot, the atmosphere is graduating. In an old morgue, where thousands of bodies once lay before being buried. To this day, their cries can be heard here. We add volume, honest death thrash metal has to be played very loud. We dance with the undead all night. We fall tired and in the morning find us on the graves as we sleep or we are dead. The dark, cold atmosphere of the waking cemetery. The inscription INCINERATE remained on the wall after yesterday.

The Belgian platoon of gravediggers is coming this year with their second full-length album. To understand it, we must transfer to the long-abandoned catacombs from the turn of the eighties and nineties. Sharp riffs, dusty sound. A bony hand is sticking out of the grave again. Everything is alright.


INCINERATE do it in a similar way as bands like DEMOLITION HAMMER, SOLSTICE, DARK ANGEL. The songs have pressure, energy and at the same time are as cold as the corpse's body in the phase of decomposition. The Belgians go for it sharply, uncompromisingly, they are as angry as Kerberos, a three-headed dog guarding the entrance to the underground. They will also tear you to pieces, tear them apart and throw you along the path that leads to the darkness. The songs have the necessary drive, they attack straight and without gratuities. Riffs are gnawed to the bone, directly to the marrow. A matter not only for old witnesses who shaped their taste in the beginnings of the style, but also for all those who like and often call for the dance of the undead. INCINERATE do not bring anything new to the grave, but they play honestly, from the heart, I feel sincerity and devotion to the shadows from their work. It is a deep underground, a band that will convince you the most in a small club somewhere on the outskirts of the city or just in the old cemetery, where has not been buried for a long time. Nevertheless, good, high-quality death thrash metal with a high octane number sounds here. The coffins are on fire again, death is also invited, I think fans of the old order will be as excited as I am. "Back to Reality" is exactly the kind of album that won't leave you alone until you succumb to it. The album is sharp, like a freshly sharpened knife! Very good!Tracklist:
01. Back to Reality (03:48)
02. Human Demise Ritual (04:19)
03. Internal Distress (03:32)
04. Reprisal (03:27)
05. Synthetic Blood Plasma Bath (05:07)
06. Collective Indoctrination (03:36)
07. Room 101 (03:15)
08. Terror Triangle (03:16)
09. Corporate Genocide (03:52)Share this games :

TWITTER