DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 28. května 2021

Recenze/review - CASKET - Urn (2021)


CASKET - Urn
EP 2021, Neckbreaker Records

for english please scroll down

Jedna rakev vedle druhé. Voněly čerstvým dřevem. Přemýšlím, která bude jednou pro mě. Pomíjivost života i smrti, zůstává jediná jistota. Death metal. Pamatuji si na to dobře. Byl jsem malý kluk a rakve vyráběly hned vedle naší školy. Dělali také hudební nástroje. Možná jsem už tenkrát tušil, že budu navěky proklet. Mám tuhle hudbu v krvi, zakódovanou v genech. Prosévám mezi prsty prach a poslouchám novou desku německých maniaků CASKET

Masivní, hutný zvuk. Ostré riffy, chladná a temná atmosféra. Opravdovost, nadšení, uvěřitelná, hmatatelná smrt. Takové je pro mě i nové album "Urn". Pět ostrých záhrobních skladeb a tři živé záznamy.  Která rakev na mě čeká?


"Urn" je syrovou výpovědí kapely, která už dávno nemusí nikomu nic dokazovat. Jde si svou cestou a kolem praskají kosti. Melodie se mi zadírají pod kůži, mozek vaří ve vlastní šťávě. Dnes se tomu říká old school death metal, ale CASKET datují (stejně jako já) svoje hudební základy do devadesátých let, tenhle styl je pro ně přirozeností, jako pro šelmu lov. Jsme stejného druhu, pamatujeme prašivou a chladnou atmosféru pohřbů do země. Líbí se mi drive, síla, která ze songů cáká na všechny strany, jako krev z proříznuté tepny. Kosti praskají, Herr Schorsch má stále morbidnější vokál a já jsem velmi spokojen. Rakev jsem si dávno vybral, je z poctivého dřeva, vyrobená ručně, postaru, jako ta na parádním obalu. CASKET mi vysekali svým novým albem díru do hlavy. Deska je nasáklá prašivinou. Hnijeme zaživa, postupně přecházíme na onen svět. "Urn" je přesně tím druhem chorobami mokvajícího death metalu, který vás pohřbí zaživa. Starý německý buldozer se drží svého řemesla. A dělá to s elegancí a zručností mistrů v oboru. Valí se kupředu a zanechává po sobě jenom spálenou zemi. Jedna rakev vedle druhé. Voní čerstvým dřevem. Přemýšlím, která bude jednou pro mě. Pomíjivost života i smrti, zůstává jediná jistota. CASKET! Masakr v márnici!


Asphyx says:

One coffin next to another. They smelled of fresh wood. I wonder which one will be for me one day. The transience of life and death remains the only certainty. Death metal. I remember that well. I was a little boy and coffins were made right next to our school. They also made musical instruments. Maybe I already knew then that I would be cursed forever. I have this gene in my blood, encoded in my genes. I sift the dust between my fingers and listen to the new record of German CASKET maniacs.

Massive, dense sound. Sharp riffs, cool and dark atmosphere. Truthfulness, enthusiasm, believable, tangible death. Such is the new album "Urn" for me. Five sharp grave songs and three live records. Which casket is waiting for me?


"Urn" is a raw statement of the band, which no longer has to prove anything to anyone. He goes his way and the bones crack around. The melodies get under my skin, the brain boils in its juice. Today it's called old school death metal, but CASKET dates (like me) its musical foundations to the 1990s, this style is as natural to them as a beast hunting. We are of the same kind, we remember the dusty and cold atmosphere of burials in the ground. I like to drive, the power that splashes from the songs in all directions, like blood from a severed artery. The bones are cracking, Herr Schorsch has more and more morbid vocals and I'm very happy. I chose the casket a long time ago, it is made of honest wood, made by hand, old, like the one on a great package. CASKET cut a hole in my head with their new album. The board is soaked with dust. We rot alive, we gradually move to the other world. "Urn" is exactly the kind of disease-soaked death metal that will bury you alive. An old German bulldozer sticks to his craft. And he does it with the elegance and skill of masters in the field. It rolls forward, leaving only scorched earth. One coffin next to another. It smells of fresh wood. I wonder which one will be for me one day. The transience of life and death remains the only certainty. CASKET! Morgue massacre!


o CASKET na DEADLY STORM ZINE/ about CASKET on DEADLY STORM ZINE:


TRACKLIST:
1. Bombing Graves
2. The Rope
3. Amnesia
4. To Separate The Flesh From The Bone
5. Final Predicament
6. Onwards To Destruction (Live)
7. Kill The Red Lamb (Live)
8. Faces Of The Dead (Live)

LINE-UP:
Susi (Bass), Schorsch (Guitars/Vokills), Marinko (Drums)Share this games :

TWITTER