DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 21. května 2021

Recenze/review - SLITHERING DECAY - Aeons Untold (2021)


SLITHERING DECAY - Aeons Untold
CD 2021, Testimony Records

for english please scroll down

Chodil stejnou cestou každý den. Brzy ráno, když ještě všichni spí. Kolem hřbitova, kde se občas ozýval divný šramot. Byl zvyklý na záhadné stíny, poblikávající světla lamp i skřehot, který někdy slýchával. Dnes to bylo jiné. Probudil se s těžkou hlavou a cítil v kostech mrazivý tlak. Teď tu stál a nevěřil vlastním očím. Na stromě kousek za městem, kde normálně sedávali havrani, visel člověk. Vyplazený jazyk, vytřeštěné oči. Rozeběhl se, pud záchovy mu velel, aby pomohl. Nadzvedl oběšence a uslyšel chrapot. Nerozuměl. Až do chvíle, než mu pohlédl do tváře. Zahlédl svůj vlastní obličej.

Když najdete oběšeného, otřese to s vámi. Sedíte pak v koutě a vyhledáváte pouze muziku, která je temná, studená, šílená. Jako život sám. Jako smrt. Když mi kolega vyprávěl, co ráno zažil, poslouchal jsem zrovna "Aeons Untold". Vše se mi spojilo navěky v jeden celek. Death metaloví maniaci SLITHERING DECAY dokážou svojí hudbou vytvořit hodně podobnou atmosféru.


Belgičané ctí na desce "Aeons Untold" všechna stará pravidla poctivého death metalu. Album v sobě obsahuje velké množství chladu, temnoty a energie. Nezapomíná se ani na melodie a vy si tak můžete naplno vychutnat ryzí hudbu bez příkras. "HM2 buzz saw" vysoké kvality. Jako bych se prodíral hustou mlhou, bořil se po kolena do močálu a kolem na stromech visela dávno mrtvá těla. Zárukou kvality je i zvuk od DANA SWANÖ a parádní obal od WESLEY DEWANCKELA, který přitáhne pozornost. SLITHERING DECAY sice nevymýšlejí nic nového, ale rozhodně se nejedná jen o dobře odvedené řemeslo. Riffy řežou, vokál trhá vnitřnosti a bubeník vše pohání kupředu s rychlostí blesku. Mám rád podobná alba plná pochmurných, děsivých nálad. Užívám si melodie, které připomínají nejvíc asi ledovou vichřici. Až půjdete ráno temnými ulicemi, dávejte pozor. Když budete poslouchat "Aeons Untold", probudí se kolem démoni. Způsobů, jak odejít z tohoto světa je nepřeberné množství. Jsem rád, že ještě existují kapely, které hrají hudbu srdcem, uctívají stejné modly jako já a navíc dokáží složit nahrávku, u které praskají kosti tlakem. Záhrobí vydalo další svědectví! Death metal, který vás naporcuje jako zmrzlé maso!   


Asphyx says:

He walked the same path every day. Early in the morning when everyone is still asleep. Around the cemetery, where a strange rumble occasionally sounded. He was used to the mysterious shadows, the flashing lights of the lamps, and the creak he had ever heard. Today was different. He woke up with a heavy head and felt a chill in his bones. He was standing here now, not believing his own eyes. A man hung in a tree just outside the city, where ravens normally sat. Tongue out, eyes wide. He ran, the urge to keep him to help. He picked up the hangman and heard hoarseness. He didn't understand. Until he looked him in the face. He saw his own face.

When you find the hanged man, it will shake you. Then you sit in a corner and look only for music that is dark, cold, crazy. Like life itself. Like death. When a colleague told me what he had experienced this morning, I was listening to "Aeons Untold". Everything came together forever into one whole. Death metal maniacs SLITHERING DECAY can create a very similar atmosphere with their music.


The Belgians honour all the old rules of honest death metal on the album "Aeons Untold". The album contains a large amount of cold, darkness and energy. The melodies are not forgotten either, so you can fully enjoy pure music without embellishments. High quality "HM2 buzz saw". It was as if I were penetrating a thick fog, sinking knee-deep in a swamp, and long-dead bodies hung around the trees. The sound is also guaranteed by the sound from DAN SWANÖ and the great cover by WESLEY DEWANCKEL, which attracts attention. SLITHERING DECAY may not invent anything new, but it is definitely not just a well-done craft. The riffs cut, the vocals tear the entrails, and the drummer drives everything forward with lightning speed. I like similar albums full of gloomy, scary moods. I enjoy melodies that are most reminiscent of an icy storm. Be careful when you walk through the dark streets in the morning. When you listen to "Aeons Untold", demons will wake up. There are countless ways to leave this world. I'm glad that there are still bands that play music with their hearts, worship the same idols as me, and they can also make a recording in which the bones crack under pressure. The grave gave another testimony! Death metal that slices you like frozen meat!


TRACKLIST
1. Metaphysical Iconoclasm
2. Bloodstained Tears
3. Orgy of Flesh
4. Embedded in Hollowness
5. Internal Dismay
6. Psychotic Ecstasy
7. Verminous Flood
8. Resurrected in Chaos
9. Doomsday Prayer
10. Blood Unforeseen


Share this games :

TWITTER