SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. června 2021

Recenze/review - ANATOMIA - Corporeal Torment (2021)ANATOMIA - Corporeal Torment
CD 2021, Me Saco un Ojo Records / Dark Descent Records

for english please scroll down

Děsivé oči umrlců. Nikdy na ně nezapomeneš. Procházíš temnými chodbami v podzemí pod vaším městem. Bývalo tu někde staré pohřebiště. Hned vedle špinavé stoky. Slyšíš nářek mučených, ozvěny z onoho světa. Ze zdí stéká smradlavý hnis. Někde tady, hluboko pod povrchem země, musela vzniknout i nová mokvající deska japonských death doomařů ANATOMIA. Je cítit zkaženým masem.

Již od prvního tónu se před vámi začne odehrávat hodně morbidní příběh. Jako bych byl v opuštěné márnici a měl ruce ponořené po lokty do dávno mrtvého těla. Atmosféra celé desky "Corporeal Torment" je velmi pochmurná, šílená, drásavá. Je přesně zacílena na milovníky dlouhé a bolestivé smrti. Stíny se prodlužují a bestie touží po čerstvém mase.


Řeka beznaděje, mlha plná duší prokletých. ANATOMIA jsou ze stejné líhně jako kapely typu AUTOPSY, COFFINS, ATARAXIE, DISEMBOWELMENT, ale i třeba OPHIS, UNDERGANG, HELLHAMMER, CELTIC FROST. Není to zase tak důležité, u tohoto stylu stejně všichni dají hlavně na temné nálady, hutný, masivní zvuk a ošklivý obal. Japonci vše splňují na výbornou. Nepřinášejí do katakomb sice nic nového, ani převratného, ale to po nich ani nikdo nechce. S chutí si užívám všechny nechutné momenty, brodím se s kapelou po kolena ve stoce plné krve, špíny a lidských ostatků. Podobné místo je určitě i pod vaším městem. Nezapomeňte si s sebou vzít do sluchátek "Corporeal Torment". Možná se už nevrátíte, ale myslím, že nikomu chybět nebudete. Pohodí vás u cesty, roztrhají na kusy, stanete se nicotou. Líbí se mi atmosféra desky, jednotlivé, nebál bych se napsat okultně meditativní pasáže. Jakmile padne na město smog a ulice se naplní stíny, vím, kam mám jít a co poslouchat. Smrt je opravdu doslova hmatatelná. Hnusná a ošklivá, bažinatá a mokvající. Připomíná veřejnou pitvu. Diváky jsou všichni prokletí. ANATOMIA vystoupili z hluboké temnoty, aby nás svým death doom metalem vyvrhli zaživa! Skvělá nahrávka až po okraj naplněná hnisem!


Asphyx says:

Scary eyes of the dead. You will never forget them. You walk through dark corridors of underground below your city. There used to be an old cemetery somewhere. Right next to the dirty sewer. You hear the cries of the tortured, echoes from the other world. Stinky pus is pouring down the walls. Somewhere here, deep below the earth's surface, a new soaking record of Japanese death/doom band ANATOMIA must have been created. It smells of rotten flesh.

From the very first tone, a very morbid story begins in front of you. It was as if I were in an abandoned morgue, my hands submerged at the elbows. The atmosphere of the whole album "Corporeal Torment" is very gloomy, crazy, poignant. It is precisely targeted at lovers of a long and painful death. The shadows lengthen and the beast longs for fresh flesh.A river of despair, a mist full of cursed souls. ANATOMIA are from the same hatchery as bands such as AUTOPSY, COFFINS, ATARAXIE, DISEMBOWELMENT, but also OPHIS, UNDERGANG, HELLHAMMER, CELTIC FROST. It's not so important, in this style, everyone want just a dark moods, dense, massive sound and ugly cover. The Japanese do everything very well. They do not bring anything new or revolutionary to the catacombs, but no one expect it. I enjoy all the disgusting moments with pleasure, wading kneeling with the band in a sewer full of blood, dirt and human remains. A similar place is definitely under your city. Don't forget to take the headphones and album "Corporeal Torment” with you. You may not return, but I don't think anyone will miss you. They will throw you along the way, they will tear you to pieces, you will become nothing. I like the atmosphere of the album, individual, I would not be afraid to write occult meditative passages. Once smog falls on the city and the streets are filled with shadows, I know where to go and what to listen to. Death is really tangible. Disgusting and ugly, swampy and wet. Reminiscent of a public autopsy. The audience is all cursed. ANATOMIA came out of deep darkness to throw us alive with their death doom metal! Great record filled with pus to the brim!

Tracklist:
01. Dismemberment
02. Slime Of Putrescense
03. Despaired Void
04. MortemShare this games :

TWITTER