SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 18. června 2021

Recenze/review - ODEUM DEUS - Brutal Slaughter (2021)


ODEUM DEUS - Brutal Slaughter
CD 2021, WormHoleDeath

for english please scroll down

Vždycky jsem si představoval, že zemřu jako hrdina. Že zachráním celý svět. Jenže realita bývá jiná, krutější a ošklivější. Spadla na mě hromada kostí. Dole v katakombách, u vstupu do podsvětí. Poslouchal jsem zrovna novou desku švédských maniaků ODEUM DEUS a užíval si death metalovou špínu a temnotu. Zavadil jsem o jednu lebku a sesunula se na mě celá pyramida úhledně vyrovnaných kostí. 

Udusil jsem se vlastním vztekem, zlobou a nenávistí. Teď stojím před posledním soudem a má další cesta je dávno jasná. Patřím samozřejmě do pekla, mezi démony, nemrtvé a bolestivou smrt. ODEUM DEUS hrají surový kov, který se nejlépe poslouchá v Hádově říši. Neurvalý, hnilobný, prašivý. Podej ruku vyschlé mrtvole a nelekej se, když se promění v prach. Cítíte také pach rozkládajících se těl? To hraje "Brutal Slaughter".


"Brutal Slaughter" je nahrávkou z toho nejhlubšího švédského podzemí. K provedení, zvuku, ani obalu nemám žádných námitek. Nemůžete samozřejmě čekat žádné novoty, ani progresi, ale o to tady ani nejde. Oceňuji nasazení kapely, uvěřitelnost, opravdovost. Rozdíl mezi pohřbem do země a spalováním těl vám asi nemusím vysvětlovat, ne? Tak přesně takoví jsou i ODEUM DEUS. Oškliví, morbidní, šílení, přesně jak to mám v death metalu nejraději. Pánové ctí veškeré dobré death metalové mravy. Přidávají navíc kus sebe samého. Úplně před sebou vidím dávno opuštěný sklep, hned vedle smradlavé stoky. Kapela hraje na pódiu postaveném z kostí. Pivo teče proudem a zombie jsou dnes mimořádně krásné. Já, jako starý fanoušek smrtícího kovu podléhám jejich novince s velkou chutí. Skladby se mi dávno zadřely pod kůži, mozek se vaří a těším se na další exhumaci. Tohle je hudba ze starých studených márnic, z mlhavých hřbitovů. Mrazivé melodie, chorobný vokál, co si přát víc? Satan tančí se Smrtí, oba se usmívají, tady se totiž hraje přesně pro jejich uši. Old school death metal, u kterého praskají víka od rakví!


Asphyx says:

I always imagined that I would die as a hero. That I will save the whole world. But the reality is different, crueller and uglier. A pile of bones fell on me. Down in the catacombs, at the entrance to the underworld. I just listened to the new record of Swedish maniacs ODEUM DEUS and enjoyed death metal dirt and darkness. I stumbled over one skull and a whole pyramid of neatly aligned bones slid over me.

I suffocated with my own anger and hatred. Now I stand before the Last Judgment and my next path is clear. I belong, of course, to hell, among the demons, the undead and the painful death. ODEUM DEUS play the raw metal that is best listened to in the Hades Realm. Grumpy, rotten, dusty. Give a hand to the dried corpse and don't be afraid when it turns to dust. Do you also smell decaying bodies? It plays "Brutal Slaughter".


"Brutal Slaughter" is a recording from the deepest Swedish underground. I have no objections to the sound or cover. Of course, you can't expect any news or progress, but that's not the point. I appreciate the band's commitment, credibility, authenticity. I probably don't have to explain the difference between burial to the ground and burning bodies, do I? That's exactly what ODEUM DEUS are like. Ugly, morbid, crazy, exactly as I like death metal. The Gentlemen honour all good death metal patterns. They also add a piece of themselves. I can see a long-abandoned cellar in front of me, right next to the stinking sewer. The band plays on a stage built of bones. Beer is flowing and zombies are extremely beautiful today. As an old fan of death metal, I submit to their novelty with great gusto. The songs got stuck under my skin, my brain is boiling and I'm looking forward to another exhumation. This is music from old cold mortuaries, from foggy cemeteries. Freezing melodies, sick vocals, what more could you want? Satan dances with Death, they both smile, because this music perfectly fit to their ears. Old school death metal! Coffin lids cracking!


Tracklist:
01. Putrid Forever (03:09)
02. Ancient Roots All Knowing (02:52)
03. Bend and Obey (03:08)
04. Destructive Psycho (03:02)
05. You Deserve Even Worse (04:00)
06. Hairy Midgets (03:19)
07. Walk on Difference (02:58)
08. Filthy Whores (02:32)
09. Pitch Black (04:21)
10. Satan Will Come Back Again (04:39)Share this games :

TWITTER