SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 31. července 2021

Recenze/review - SCHISMOPATHIC - The Human Legacy (2021)


SCHISMOPATHIC - The Human Legacy
CD 2021, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Není to tak dávno, co jsme se ve škole připravovali na jadernou válku. Pochodovali jsme v plynových maskách, dívali se na filmy z výbuchů. Strašili nás raketami a my se báli, že z nás budou jenom siluety otisknuté na stěnách domů. Byli jsme děti a hodili mezi nás slzný plyn, protože nepřítel byl blízko. Někdy v těchto dávných dobách vznikla i legendární polská grindcoreová kapela SCHISMOPATHIC. Psal se rok 1988 a my se toulali ulicemi v džínových vestách.

Extrémní metal, grindcore, ale i punk byli tenkrát něco jako víra, které jsme věřili. Hudba musela znít nahlas a kdo dělal větší hluk, tak byl lepší. Letos se pánové vrátili, aby nás poctili další dávkou syrového, old school grindového nářezu dle starých a stále platných postupů.


Když "The Human Legacy" poslouchám, tak mám opravdu pocit, že jsem zpět v devadesátých letech minulého století. Někdo zrovna zmáčkl tlačítko a rakety byly vypuštěny. Do mozku se mi zahryzl ostrý, surový zvuk, mozek se vaří ve vlastní šťávě a sirény řvou do světa, že apokalypsa začala. Rouška, pardon, plynová maska, se stala normálním kusem oblečení. Najednou je jedno, jestli si bohatý a mocný a nebo nemáš co jíst. Ve smrti je jediná spravedlnost. SCHISMOPATHIC přistupují k hudbě poctivě, řemeslně je vše zvládnuté na výbornou. Pánové sice nepřinášejí nic nového, ale  to bychom po starých psech ani neměli chtít. Osobně jsem spokojen a pokud se zrovna cítím znechucený z večerních zpráv, tak je album rozhodně dobrou volbou. Svět se možná za poslední roky hodně změnil, ale počet zlých a špatných lidí je stále stejný. Tohle je starý poctivý rebelský grindcore, syrový death metal, nahrubo nasekané zkažené maso. Nic pro slabé povahy, nic pro fanoušky, kteří nezažili strach z raket, z nepřítele, kteří se nepřipravovali od dětství na válku. Kultovní polští grindeři SCHISMOPATHIC vás svým novým albem "The Human Legacy" skalpují zaživa! Masakr!


Asphyx says:

Not so long ago, we were preparing for nuclear war at school. We marched in gas masks, watching movies from the explosions. They scared us with rockets and we were afraid that we would only be silhouettes printed on the walls of houses. We were children and threw tear gas between us because the enemy was close. Sometime in those ancient times, the legendary Polish grindcore band SCHISMOPATHIC was formed. It was 1988 and we were wandering the streets in denim vests.

Extreme metal, grindcore, but also punk were something like the faith we believed at the time. The music had to be loud, and whoever made more noise was better. This year, the gentlemen returned to honor us with another dose of raw, old school grind cuts according to old and still valid procedures.


When I listen to "The Human Legacy", I really feel like I'm back in the 1990s. Someone had just pushed a button and the rockets had been launched. A sharp, raw sound bit into my brain, my brain boils in its own juice, and sirens roar to the world that the apocalypse has begun. A veil, sorry, a gas mask, has become a normal piece of clothing. Suddenly it doesn't matter if you are rich and powerful or if you have nothing to eat. There is only justice in death. SCHISMOPATHIC approach music honestly, everything is handled with craftsmanship. Gentlemen don't bring anything new, but we shouldn't even want that from old dogs. Personally, I'm satisfied and if I feel disgusted with the evening news, then the album is definitely a good choice. The world may have changed a lot in recent years, but the number of bad and bad people is still the same. This is old honest rebel grindcore, raw death metal, roughly chopped spoiled meat. Nothing for weak characters, nothing for fans who have not experienced the fear of missiles, of the enemy, who have not prepared for war since childhood. The cult Polish grinders SCHISMOPATHIC scalp you alive with their new album "The Human Legacy"! Massacre!


Tracklist:
01. Intro – The Beginning Of The End
02. Faithful Slaves Of The System
03. Vote For Me
04. What Can You Say Then?
05. Technological Addiction
06. Deviated And Devoted
07. Proof Of Ignorance
08. Single-Use Existence
09. Landfill Site For Human Trash
10. Cut Their Ropes
11. Time Of History
12. Outro – The Human Legacy

Share this games :

TWITTER