SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 7. července 2021

Recenze/review - VOMIT RITUAL - Callous (2021)


VOMIT RITUAL - Callous
CD 2021, Pulverised Records

for english please scroll down

Kamenný oltář, který pamatuje mnohé. Zbytky prokleté krve, pentagram nakreslený na zdi. Slyším hlasy obětí. Žalují, prosí, navěky bloudí tmou. V rohu zbyly ještě nějaké lebky, teď leží v rohu, zanesené prachem. Chvílemi nevím, jestli je to jenom zlý sen, ošklivá představa, ale najednou proti mě jde šedá postava v kápi. Bez tváře, přesto slyším její jedovatý smích. Jsi smrt? Moje svědomí? Odpověď nepřichází.

Debutové album "Callous" amerických death black metalistů VOMIT RITUAL také připomíná zlé noční můry. Ostré riffy, tlak, tma. Skladby se valí kupředu, zadírají se pod kůži, pálí a žhnou. Vše je zahalené v krvavé mlze, v nekonečných močálech bolesti.


VOMIT RITUAL čerpají inspiraci z toho nejhlubšího podzemí. Black metal a smrt, smíchané ve smrtícím koktejlu. Mám pocit, že se spolu s kapelou toulám nekonečnými chodbami Hádovy říše. Navštěvujeme opuštěné katakomby, ve kterých se odehrávaly pradávné rituály pro vyvolání temných sil. Jsme jako okultisté, kteří došli prozření. Zlo opravdu existuje. Na desce "Callous" je doslova hmatatelné. Proséváme mezi prsty prach prokletých. Mluvíme nesrozumitelnou řečí, řveme a v duších máme nekonečný chlad. Užívám si chorobný zvuk (Jerry Whiting at Room9 Recording Studio), s chutí se dívám i na povedený obal (Khaos Diktator). Líbí se mi, jakým způsobem jsou skladby napsány, jak gradují, řežou přímo do živého. Navíc se kolem nich vznáší pach smrti, smíchaný ze síry a nenávisti. Album je pro mě velkým překvapením a rád se k němu znovu a znovu vracím. Kvůli atmosféře, kvůli pochmurným náladám. Deska by neměla uniknout pozornosti všem démonům, všem fanouškům nekonečné tmy. Na kamenném oltáři leží další oběť. Vyděšené oči, strach a beznaděj. Obřad může začít. Šeptáme zlé modlitby, posloucháme "Callous". Okultní black death metal s podmanivou atmosférou! Rituál smrti!


Asphyx says:

A stone altar that remembers many. Scraps of cursed blood, pentagram drawn on the wall. I hear the voices of the victims. They mourn, they pray, they wander in the dark forever. There were some skulls left in the corner, clogged with dust. At times I don't know if it's just a bad dream, a bad idea, but suddenly a grey hooded figure is coming to me. Faceless, I still hear her poisonous laughter. Are you Death? My conscience? The answer is not coming.

The debut album "Callous" of the American death black metallers VOMIT RITUAL is also reminiscent of bad nightmares. Sharp riffs, pressure, darkness. The songs roll forward, get under the skin, burn and glow. Everything is shrouded in a bloody mist and in endless swamps of pain.


VOMIT RITUAL draw inspiration from the deepest underground. Black metal and death, mixed in a deadly cocktail. I feel like I'm wandering with the band through the endless corridors of the Hade's Empire. We visit abandoned catacombs, where ancient rituals took place to summon dark forces. We are like occultists who have run out of enlightenment. Evil really exists. It's tactile on the "Callous" record. We sift the dust of the cursed between our fingers. We speak incomprehensible language, we roar and we have infinite cold in our souls. I enjoy the sick sound (Jerry Whiting at Room9 Recording Studio), I also like to look at the hilarious cover (Khaos Diktator). I like the way the songs are written, how they graduate, they cut directly into live. In addition, the smell of death, mixed with sulphur and hatred, hovers around. The album is a big surprise for me and I like to come back to it again and again. Because of the atmosphere, because of the gloomy mood. The record should not escape the attention of all demons, all fans of endless darkness. There is another sacrifice on the stone altar. Scared eyes, fear and despair. The ceremony can begin. We whisper evil prayers, we listen to "Callous". Occult black-death metal with a captivating atmosphere! Death ritual!

Tracklist:
01. Strangling Opposing Throats (02:25)
02. Asphyxiated (05:26)
03. Paracusia Nexus (01:36)
04. Lower Vibrational Entities (04:55)
05. Penetrating The Infectious Wound (04:03)
06. Sadolustic Crucifixions (04:45)
07. Nervous Temple (10:28)Share this games :

TWITTER