DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 9. srpna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SUPREME CONCEPTION - Empires of the Mind (2021)

Recenze/review - SUPREME CONCEPTION - Empires of the Mind (2021)


SUPREME CONCEPTION - Empires of the Mind
EP 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Četl jsem kdysi v jedné sbírce povídku, ve které se lidé ztráceli v zrcadlovém labyrintu. Odejít mohli jen dvěma způsoby. Buď se nechat rozsekat strojem na zabíjení a nebo vstoupit do jiné dimenze. Každý chtěl samozřejmě to druhé, ale když se jim to povedlo, tak to bylo ještě horší, bolestivější, trýznivější. Pamatuji si, že jim tam kupříkladu pomalu zabodávali do hlavy ostré hroty. Nekonečné šílenství, temná zběsilá katarze. 

Když jsem přes měsíc s přestávkami poslouchal po 12 letech se navrátivší SUPREME CONCEPTION a jejich nové EP "Empires of the Mind", často jsem si na starou sci-fi povídku vzpomněl. Death metal je krásný v tom, že si v něm každý extrémní posluchač najde to své. Někdo má rád staré prašivé hroby a jiný zase dokonalé stroje na zabíjení. Čeští maniaci patří do té druhé skupiny (stejně jako třeba OBSCURA, ARCHSPIRE, GOROD, ARKAIK, BEYOND CREATION). Při poslechu s tím musíte počítat. Kapela jde na dřeň, za hranu, hledá v labyrintu zvaném lidská fantazie nová zákoutí. 


Jak asi všichni víte, kapela je složena ze samých zkušených muzikantů (DESPISE, IMPERIAL FOETICIDE, INTERVALLE, BIZZARE a GARBAGE DISPOSAL - Michal Kusak, HEAVING EARTH - Martin Meyer, bicí nahrál Aaron Stechauner - ex RINGS OF SATURN, live THE FACELESS a o masivní, ostrý a hutný zvuk se postaral jeden v tomto stylu z nejpovolanějších - Chris Donaldson z CRYPTOPSY). Dost ale bylo opisování promo materiálů. Pro mě osobně je stejně nakonec nejdůležitější hudba. Nutno říci, že se klukům povedla parádní deska. Svěží, neotřelá, pečlivě vystavěná a s perfektními hráčskými výkony. Hrozně oceňuji, že nepřevážila forma nad obsahem, songy mají jasnou strukturu, postupně gradují, pálí a žhnou. Na rozdíl od mnohých podobných smeček si SUPREME CONCEPTION zachovali i tradiční death metalovou živočišnost. Při poslechu si opravdu připadám jako v povídce z úvodu. Běžím labyrintem a chvílemi se ztrácím, propadám panice, abych nakonec spočinul v nekonečné temnotě vesmíru. Nahrávka není prvoplánová, musí se jí nechat čas, musí uzrát a potom se k ní budete rádi a často vracet. Lidstvo momentálně prochází velkou proměnou  - a já z alba cítím přesně takové emoce. Přemýšlivé, inteligentní, neklidné, černé. A to vše se odráží jako v popraskaném zrcadle ve skvěle napsaných kompozicích. Co si víc může posluchač moderního death metalu vlastně přát? "Empires of the Mind" je deskou, která vás vezme na dlouhý, temný a chladný výlet do jiné dimenze! 


Asphyx says:

I once read a short story in a collection in which people were lost in a mirror labyrinth. There were only two ways to leave. Either get chopped up by a killing machine or enter another dimension. Everyone wanted the latter, of course, but when they did, it was even worse, more painful, more agonizing. I remember, for example, sharp spikes being slowly driven into their heads. Endless madness, a dark, frenzied catharsis.

Listening to SUPREME CONCEPTION and their new EP "Empires of the Mind" for over a month on and off, I often remembered the old sci-fi story. Death metal is beautiful in that every extreme listener can find their own thing in it. Some like old dusty graves and others like perfect killing machines. Czech maniacs belong to the latter group (like OBSCURA, ARCHSPIRE, GOROD, ARKAIK, BEYOND CREATION). You have to take that into account when listening to them. The band goes to the core, beyond the edge, looking for new corners in the labyrinth called human imagination.


As you all probably know, the band is composed of all experienced musicians (DESPISE, IMPERIAL FOETICIDE, INTERVALLE, BIZZARE and GARBAGE DISPOSAL - Michal Kusak, HEAVING EARTH - Martin Meyer, drums recorded by Aaron Stechauner - ex RINGS OF SATURN, live THE FACELESS and the massive, sharp and dense sound is taken care of by one of the most competent in this style - Chris Donaldson from CRYPTOPSY). But enough of copying promo materials. For me personally, the music is the most important thing anyway. I have to say that the guys made a great album. Fresh, fresh, carefully constructed and with perfect performances. I really appreciate the fact that the form didn't prevail over the content, the songs have a clear structure, gradually graduating, burning and glowing. Unlike many similar packs, SUPREME CONCEPTION also retained the traditional death metal animalism. Listening to them, I really feel like I'm in the story from the introduction. Running through the labyrinth and at times getting lost, panicking, to finally rest in the endless darkness of space. The recording is not a first draft, it has to be given time, it has to mature and then you will come back to it gladly and often. Humanity is going through a great transformation at the moment - and I feel exactly that emotion from the album. Thoughtful, intelligent, restless, black. And all this is reflected like a cracked mirror in the brilliantly written compositions. What more could a modern death metal listener ask for? "Empires of the Mind" is a record that takes you on a long, dark and cold trip to another dimension!

tracklist:
1. Beyond the Antediluvian
2. Harboring the Fractured Transcendence
3. Transgression I: The Underlying Identity
4. Transgression II: Self-Discovery
5. On the Path to Divinity

band:
Michal Kusak - vocals; lyrics
Martin Meyer - all guitars, bass; music

Aaron Stechauner - session drums
Jaroslav Petrik - guest vocals

Chris Donaldson & The Grid Productions - mix and mastering
Orion Landau - cover artwork


Share this games :

TWITTER