SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 16. září 2021

Recenze/review - BIZARRE - Invocation Codex (2021)


BIZARRE - Invocation Codex
CD 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Řez vedl od krku až dolů. Hezky pomalu, užíval si rudou krev, vytékající z rány. Hluboko pod zemí, ve staré opuštěné kryptě. Noční můra, která tě pronásledovala několik let, se najednou stala skutečností. Díváš se na svoje rozřezané tělo a bolest přichází až po nějaké době. Jak může být někdo schopen něčeho tak ohavného? A proč zrovna já? Ptáš se do tiché tmy. Shniješ tu zaživa, umřeš a najdou tě až po mnoha letech. Svět je někdy hodně nespravedlivé místo.

Jenže podobné příběhy se opravdu odehrávají. Jsou nasáklé zkaženou krví, shnilým masem. A také dobrým death metalem, stylem, který o podobných ošklivých věcech pojednává. Španělští BIZARRE na své dlouhohrající prvotině připomínají démony ze starých časů, kteří se přišli pomstít.


Kapela se ve své tvorbě volně inspirovala tvorbou třeba takových MORBID ANGEL, CEMETARY, GOREMENT, DEPRAVITY, AMORPHIS, GHASTLY. Jedná se o hrubý, surový smrtící kov staré školy, který v sobě obsahuje velké množství chladu, smrti a šílenství. BIZARRE umí perfektně vystihnout svými skladbami nálady míst, kde se staly násilné činy. Jakoby do jejich hudby bylo otisknuto veškeré utrpení, nenávist, hniloba a strach. Pánové sice nehrají nic nového, ani objevného, ale album není jenom dobře odvedeným řemeslem. Má v sobě nahrubo nasekanou tmu, spoustu zajímavých momentů, touhu ničit a zabíjet hudbou. Pro mě, jako pro starého death metalového psa, bylo hrozně příjemné se k nahrávce vracet, nechat se pohřbít zaživa a užívat si mrazivě pochmurné melodie. Líbí se mi i obal a zvuk, texty inspirované H.P. Lovercraftem. Máme před sebou komplexně odvedenou práci, na které je velmi těžké hledat jakékoliv chyby. Už zase mi maso z těla odřezávají riffy ostré jako čerstvě nabroušený skalpel, masivní vokál bolí, dunivé bicí drtí. Katakomby vydaly další svědectví. O poctivé, prašivé muzice ze starých časů. Démonický death metal, který vás spálí na popel!


Asphyx says:

The incision led from the neck down. Pretty slowly, he was enjoying the red blood flowing from the wound. Deep underground, in an old abandoned crypt. The nightmare that haunted you for several years suddenly became a reality. You look at your torn body and the pain comes after a while. How can anyone be capable of something so disgusting? And why me? You ask in the quiet darkness. You rot here alive, you die and they won't find you until many years later. The world is sometimes a very unfair place.

But similar stories really take place. They are soaked in rotten blood, rotten flesh. And also, good death metal, a style that deals with similar ugly things. In their long-playing debut, the Spanish BIZARRE resemble the demons of old times who came for revenge.


In their work, the band was freely inspired by the work of such MORBID ANGEL, CEMETARY, GOREMENT, DEPRAVITY, AMORPHIS, GHASTLY. It is a rough, raw deadly metal of the old school, which contains a great deal of cold, death and madness. BIZARRE can perfectly capture with his compositions the mood of places where violent acts took place. It was as if all their suffering, hatred, rot and fear were imprinted on their music. Gentlemen don't play anything new or discoverable, but the album is not just a well-done craft. He has a roughly chopped darkness, a lot of interesting moments, a desire to destroy and kill with music. For me, as an old death metal dog, it was very nice to go back to the record, bury myself alive and enjoy the chillingly gloomy melodies. I also like the cover and sound, lyrics inspired by H.P. Lovercraft. We have a comprehensive job ahead of us, for which it is very difficult to look for any mistakes. Again, the meat is cut off from my body by riffs as sharp as a freshly sharpened scalpel, the massive vocals hurt, the roaring drums crush. The catacombs have given further testimony. About honest, dusty music from old times. Demonic death metal that will burn you to ashes!


Line up -
V-Kazar (Wormed) - Drums
Obzen (Onirophagous) - Guitars, Bass
Mark Berserk (Aposento) - Vocals
Evilead (Elderdawn, Moribundo) - Guitars

Artwork by Roberto Toderico (Asphyx)

Track Listing -
1. The Void
2. An Obsolete Creation
3. The Shadow Over Innsmouth - Default
4. Anima
5. Ex Oblivione
6. Souls In Formaldehyde
7. From Beyond The Grave
8. The Speeches Of The Damned
9. Awaiting The Equinox
10. In The Bowels Of Voormithadreth
11. The Advent Of Eternal Pain
12. The Call Of The Great Old Ones
13. 13 Ancient Forgotten Tsathoggua

Share this games :

TWITTER