DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 31. října 2021

Recenze/review - MASSACRE - Resurgence (2021)


MASSACRE - Resurgence
CD 2021, Nuclear Blast

for english please scroll down

Často přemýšlím o tom, co vlastně dělá dobrý death metal death metalem? Je to temnota, chlad, je to prašivý zvuk? Nebo technické nápady, které nikdo jiný nezahraje? Asi jako u všeho záleží na přístupu. V dnešní době můžete během několika okamžiků sundat jakékoliv dílo. Každý se vyjadřuje ke všemu, mnohdy album ani neslyšel. MASSACRE patřili v devadesátých letech k mým zásadním skupinám. Jasně, "From Beyond" (1991), mládí a nostalgie. Dovolím si pár vět, jak vidím novinku já. 

Bestie dlouho spala, aby se občas vrátila, zařvala a opět se uložila ke spánku. Kapelou prošla spousta muzikantů, aby nakonec zůstali jen zpěvák Kam Lee a basák Mike Borders. Ti se letos spojili s dalšími slavnými a zkušenými řezníky (Rogga Johansson (kytara),Jonny Pettersson (kytara), Scott Fairfax (kytara), Brynjar Helgetun (bicí)), aby znovu obnovili slavné jméno MASSACRE. Podařilo se to? To záleží na úhlu pohledu. Na jednu stranu dostanete skvěle zahraný, perfektně zvukově ošetřený smrtící kov staré školy, na druhou nesmíte očekávat nic nového ani převratného. 


Přiznám se bez mučení, že prvních několik poslechů jsem příliš spokojený nebyl. Myslím si ale, že je to hodně tím, že znám kapelu od jejich začátků a pořád jsem čekal nostalgicky pořádnou ránu pěstí do obličeje. Místo toho zde nalezneme mimo death metalu i spoustu thrashe i heavy metalových postupů. Poslouchám dál a pomalu se mi dostává album "Resurgence" do krve. Chlad a temnota se letos ukrývá přeci jen trošku někde jinde. Obě ingredience jsou obsaženy ve vysoké míře. Jen to chce čas, nechat vše uzrát a teprve pak dojde k vzájemnému propojení. Původně jsem chtěl být jedovatý, ale dělat to nebudu. Důvod je jednoduchý. Současná sestava a jejich přístup mě baví. Najdou se sice slabá místa (některé pasáže jsou jak vystřižené z desítek Roggových kapel), ale jako celek na mě deska funguje. Mohl bych tu nadávat, že jsou současní MASSACRE jen stínem starých dobrých časů, ale osobně jsem rád, že nahrávka vyšla. Užívám si pach smrti, melodické linky, mistrný vokál Kam Leeho (stále je ve velmi dobré formě). Songy si pamatuji, rád se k nim vracím. O čem že je vlastně tedy dobrý death metal? Je to hudební násilí, je to energie a tlak? Vlastně ani po více než třiceti letech nedokáži přesně definovat. Hudba je totiž u mě hlavně o emocích a atmosféře a novinku mě zkrátka baví poslouchat. Poctivý death metal z floridských močálů!


Asphyx says:

I often think about what actually makes good death metal death metal? Is it darkness, cold, is it a dusty sound? Or technical ideas that no one else will play? As with everything, it depends on the approach. Nowadays, you can take down any work in a few moments. Everyone comments on everything, often not even hearing the album. MASSACRE was one of my key groups in the 1990s. Clearly, "From Beyond" (1991), Youth and Nostalgia. I will allow myself a few sentences as I see the news.

The beast slept for a long time, returning occasionally, roaring, and went back to sleep. A lot of musicians went through the band, leaving in the end only the singer Kam Lee and the bassist Mike Borders. This year, they teamed up with other famous and experienced butchers (Rogga Johansson (guitar), Jonny Pettersson (guitar), Scott Fairfax (guitar), Brynjar Helgetun (drums)) to restore the famous name MASSACRE. It worked? It depends on the angle of view. On the one hand, you get a well-played, perfectly sound-treated deadly metal from the old school, on the other hand, you can't expect anything new or revolutionary.


I confess without torture that I was not very satisfied with the first few listings. But I think it's a lot that I've known the band since their beginnings and I was still expecting a nostalgic punch to the face. Instead, in addition to death metal, we can find a lot of thrash and heavy metal techniques. I keep listening and the album "Resurgence" slowly gets into my blood. Cold and darkness are hiding a little elsewhere this year. Both ingredients are high in content. It just takes time to let everything mature and only then will the interconnection take place. I originally wanted to be poisonous, but I won't. The reason is simple. I enjoy the current line-up and their approach. There are weak points (some passages are cut from dozens of Rogg's bands), but as a whole the record works for me. I could swear that the current MASSACRE is just a shadow of the good old days, but I am personally glad that the recording came out. I enjoy the smell of death, melodic lines, Kam Lee's masterful vocals (still in very good shape). I remember the songs, I'm happy to come back to them. So what is good death metal about? Is it musical violence, is it energy and pressure? In fact, even after more than thirty years, I cannot define exactly. For me, music is mainly about emotions and atmosphere, and I simply enjoy listening to the news. Honest death metal from the Florida swamps!Tracklist:
01. Eldritch Prophecy
02. Ruins Of R'Lyeh
03. Innsmouth Strain
04. Whisperer In Darkness
05. Book Of The Dead
06. Into The Far-Off Void
07. Servants Of Discord
08. Fate Of The Elder Gods
09. Spawn Of The Succubus
10. Return Of The Corpse Grinder

MASSACRE is:
KAM LEE (Vocals)
MICHAEL BORDERS (Bass)

Studio line up:
Rogga Johansson (Guitars)
Jonny Pettersson (Guitars)
Scott Fairfax (Lead Guitars)
Brynjar Helgetun (Drums)Share this games :

TWITTER