Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 24. listopadu 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)


ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness
CD 2021, Debemur Morti Productions

for english please scroll down

Zeď démonů. Symboly plné absolutního zla. Nadechni se a přilož nůž k zápěstí. Odříkej obrácenou modlitbu. Ne, dneska ještě ne, právě vyšla nová deska "Worship the Eternal Darkness" od finských tmářů ARCHGOAT. Chceš pochopit nenávist, chceš se dávit ve stínu vlastní krví? Pak poslouchej pečlivě. Smrt je tak blízko. Pohanské rituály ožívají s nebývalou silou. Opět v provedení, ve kterém jej mám stejně nejraději. Špinavě, ošklivě, zle, jako samotný death metal.

Pekelné plameny olizují moje nohy. Mozek se vaří ve vlastní šťávě. Tam, kde nikdy světlo nesvítí, v hlubokých katakombách, mezi ostatky padlých se zrodila i letošní nahrávka. Z povrchu zemského vás smete mokvající a prašivý zvuk. Neexistuje nic, jenom utrpení. 


ARCHGOAT útočí přímo, bez varování. Nabodnou vás na ostré riffy, spoutají vás řetězy utkanými z pavučin. Nečekejte žádné kompromisy, jenom ryzí, syrový death metal okořeněný nahrubo nasekanou tmou. Při poslechu si připadám jako ve středověku, zavřený ve studené kobce čekám na poslední soud. Rouhání, nekonečné vzývání černé magie. Symboly nakreslené nad oltářem, i hudba Finů mluví jasným jazykem. Kolem je mlha a rozšklebené tváře démonů. Pokud uctíváte kapely jako REVENGE, BEHERIT, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY a další pekelníky, tak se vám bude "Worship the Eternal Darkness" také líbit. ARCHGOAT sice nepřinášejí do záhrobí nic nového, ale album se velmi dobře poslouchá, je svým způsobem magické, podmanivé, záhadné. Všichni prokletí mi dají určitě za pravdu. Pokud budete chtít nahlédnout za oponu a spatřit absolutní inferno, tak neváhejte ani chvilku. Nahrávka připomíná dávné obrazy těch, kteří zažili utrpení, bolest a strach. Spatřili věci, o kterých se mluví jenom šeptem. Kapela má svůj jasný, krvavý rukopis, touhu ničit a spoustu nenávisti, kterou přetavila v hudbu. Dokáže být spalující, ale i chladná a studená jako brzká rána na hřbitově. Bořím se po kolena v bahně, topím se řece z hnisu a špíny. Jedná se v podstatě o dokonalý nihilistický zážitek. Death black metal ukovaný z pekelného železa!


Asphyx says:

The wall of demons. Symbols full of absolute evil. Inhale and place the knife on your wrist. Say the reverse prayer. No, not yet, the new album "Worship the Eternal Darkness" has just been released by Finnish darkmen ARCHGOAT. Do you want to understand hatred, do you want to choke in the shadow of your own blood? Then listen carefully. Death is so close. Pagan rituals come to life with unprecedented force. Again, in the design in which I like it the same. Dirty, ugly, bad, like death metal itself.

Hellish flames lick my feet. The brain boils in its own juice. Where the light never shines, in deep catacombs, among the remains of the fallen, this year's recording was born. A soaking and dusty sound sweeps you off the face of the earth. There is nothing but suffering.


ARCHGOAT attacks directly, without warning. They will stab you into sharp riffs, you will be chained by chains woven from cobwebs. Don't expect any compromises, just pure, raw death metal spiced with roughly chopped darkness. When listening, I feel like I was in the Middle Ages, locked in a cold dungeon, waiting for the Last Judgment. Blasphemy, endless invocation of black magic. The symbols drawn above the altar, even the music of the Finns, speak a clear language. There is fog and grimacing demons around. If you adore bands like REVENGE, BEHERIT, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY and other infernals, you will also like "Worship the Eternal Darkness". ARCHGOAT does not bring anything new to the grave, but the album listens very well, it is in a way magical, captivating, mysterious. All the curses will surely agree with me. If you want to look behind the curtain and see the absolute inferno, do not hesitate for a moment. The recording is reminiscent of ancient images of those who experienced suffering, pain and fear. They saw things they only talk about in whispers. The band has a clear, bloody handwriting, a desire to destroy and a lot of hatred that they have turned into music. It can be scorching, but also cold and cold as an early blow to the cemetery. I sink to my knees in the mud, drowning the river from pus and dirt. It is basically a perfect nihilistic experience. Death black metal forged from hellish iron!

Track list
01. Intro 00:51
02. Heavens Ablaze 03:47
03. Black Womb Gnosis 04:23
04. All Christianity Ends 05:37
05. In Extremis Nazarene 03:36
06. Rats pray God 04:03
07. Empyrean Armageddon 05:03
08. Blessed in the Light of Lucifer 04:23
09. Worship the eternal Darkness 03:39
10. Burial of Creation 06:14

band:
Lord Angelslayer Bass, Vocals (1989-1993, 2004-present)
Ritual Butcherer Guitars (1989-1993, 2004-present)
Goat Aggressor Drums (2017-present)


Share this games :

TWITTER