DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 17. listopadu 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HYPERDONTIA - Hideous Entity (2021)

Recenze/review - HYPERDONTIA - Hideous Entity (2021)


HYPERDONTIA - Hideous Entity
CD 2021, Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records / Desiccated Productions

for english please scroll down

Někdo za mnou zavřel dveře. Možná to byl průvan, možná nějaký přízrak. Jsem hluboko pod zemí, ve starém plesnivém sklepě. Hledal jsem zde další poctivou muziku a tak nějak podvědomě jsem očekával, že najdu i vchod do podsvětí. Několik dní bez vody, několik dní bez jídla, ale s oblíbenou hudbou na uších. Poslouchám právě novou desku maniaků HYPERDONTIA. Dánsko tureckých death metalistů, kteří mě i přes silné zdi mé cely přenesli do záhrobí.

Hutný, mokvající, zničující death metal, kousky doomových ozvěn, ale hlavně spousta pradávné špíny, hnisu a zapomenutých chorob. Kreslím na zeď tajné symboly vlastní krví. Přidávám hlasitost a těším se na každé další setkání. Tahle hudba totiž láme kosti.


Nejvíc temnoty má člověk ve své hlavě. Pro podobnou hudbu musíte mít cit a velkou dávku morbidní fantazie. HYPERDONTIA tohle všechno mají a umí. Přidávají tradiční pestrou paletu černých stínů. Album je jako tepající vřed, jako proříznutá tepna, ze které pomalu uniká krev i život. Líbí se mi, jakým způsobem jsou skladby napsány, užívám si prašivý zvuk (Greg Wilkinson), rád se dívám na obal (Wes Benscoter). Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. Smrt a tma. Nekonečná tma, bez jakýchkoliv známek světla. Pánové na to jdou podobným způsobem jako jejich kolegové MORBID ANGEL, DEAD CONGREGATION, UNDERGANG, PHRENELITH, CEREBRAL ROT, VASTUM, MORTIFERUM, FETID. Mocné nástupy, riffy ostré jako čerstvě nabroušený skalpel. Spousta zajímavých momentů. Během celé desky cítím energii, sílu, načerpanou při exhumacích starých hrobů. Teď už vím, kdo za mnou zavřel dveře. Byly to mé vlastní noční můry, děsivé představy ze snů. A také poctivá, syrová muzika v podání HYPERDONTIA. "Hideous Entity" je albem, které se povedlo po všech stránkách. Nemrtví by mohli vyprávět. Temný, chladný, démonický rituál smrti!Asphyx says:

Someone closed the door behind me. Maybe it was a draft, maybe a ghost. I'm deep underground, in an old moldy cellar. I was looking for more honest music here, so somehow subconsciously I expected to find an entrance to the underworld. A few days without water, a few days without food, but with your favourite music on your ears. I'm listening to the new HYPERDONTIA maniac record. Denmark Turkish death metalists who, despite the strong walls of my cell, took me to the grave.

Dense, soaking, destructive death metal, pieces of doom echoes, but most of all a lot of ancient dirt, pus and forgotten diseases. I draw secret symbols on the wall with my own blood. I turn up the volume and look forward to every next meeting. This music is breaking bones.

One has the most darkness in one's head. For such music, you must have a feeling and a great deal of morbid imagination. HYPERDONTIA have all this and can do it. They add a traditional varied palette of black shadows. The album is like a throbbing ulcer, like a severed artery from which blood and life slowly escape. I like the way the songs are written, I enjoy the dusty sound (Greg Wilkinson), I like watching the cover (Wes Benscoter). Formally, everything is fine. Death and darkness. Endless darkness, without any signs of light. Gentlemen do it in a similar way as their colleagues MORBID ANGEL, DEAD CONGREGATION, UNDERGANG, PHRENELITH, CEREBRAL ROT, VASTUM, MORTIFERUM, FETID. Powerful ascents, riffs as sharp as a freshly sharpened scalpel. Lots of interesting moments. Throughout the slab, I feel the energy, the strength, drawn from the exhumations of the old graves. Now I know who closed the door behind me. It was my own nightmares, scary dream ideas. And also honest, raw music performed by HYPERDONTIA. "Hideous Entity" is an album that has succeeded in all aspects. The undead could tell. A dark, cold, demonic death ritual!


TRACKLIST
1. Snakes of Innards
2. Trapped in the Void
3. Beast Within
4. Coils of Wrath
5. Grinding Teeth
6. Lacerated and Burning
7. Wretched Mockery of Creation
8. Impervious Veil

LINE-UP
Malik - Bass
Tuna - Drums
Mustafa - Guitars (lead)
Mathias - Guitars, Vocals

Share this games :

TWITTER