DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 1. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BEASTLURKER - Celestial Henchwhores Aflame (2021)

Recenze/review - BEASTLURKER - Celestial Henchwhores Aflame (2021)


BEASTLURKER - Celestial Henchwhores Aflame
CD 2021, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Oheň očišťuje. Od špíny, od hnusu. Plameny olizují tvoje nohy a stále si myslíš, že svůj názor neodvoláš. Bůh neexistuje, není přece možné, aby dopustil všechno zlo, které je kolem. Lhali ti, celý život ti lhali. Kněží s jedovatými jazyky. Slibovali mír a rozhřešení. Místo toho si zažíval jenom nenávist. Proč, ptáš se stále dokola. Tiché úsměvy a slova o lásce a odpuštění. Ne, už jim nevěříš ani slovo, radši shoříš na hranici.

Mám rád starý black metal, uctívám i smrtící kov. O muzice píšu již dlouhé roky a stále vyhledávám převážně kapely, které svoji tvorbu směřují do devadesátých let minulého století. Dovolte mi, abych vám představil skupinu z Chicaga. Divoké maniaky BEASTLURKER, kteří když hrají, tak si připadám, jako bych byl spalován plamenem.

 

Kapela má velký dar složit dobrou skladbu. Bolestivou, temnou a chladnou. Ostré melodie, prašivý zvuk, jedovatý vokál. Jsem ve staré kobce a čekám na poslední soud. Nikomu jsem nikdy neublížil, jen si stojím za svým názorem. Tohle je jediný pravý black death metal. Nikdy to neodvolám. Nepomáhá na mě zaříkávání, ani zbytečné modlitby. Žijeme zase v divné době, když nás zavírají za odlišné myšlenky. Raději zapalte ohně a poslouchejte desky jako "Celestial Henchwhores Aflame". Satan musí mít radost, stejně jako já. Usmívá se a sedí na svém trůnu. Užívá si mrazivou a temnou atmosféru, s chutí se podívá na pekelný obal. Osobně se mi album opravdu líbí a rád se k němu vracím. Pokaždé, když vidím někde někoho, koho ponižují za jeho názory, pokaždé, když někde hoří oheň. BEASTLURKER v sobě mají takovou tu zdravou naštvanost, kterou mám u této hudby tolik rád. Jsem při poslechu opravdu zavřený mezi chladnými zdmi a čekám, až mě zítra vyvedou ven. Půjdou pomalu, s hlavou vztyčeno. Vynechám poslední jídlo, ale nechám si znovu zahrát "Celestial Henchwhores Aflame". A to pořádně nahlas. Nikdy se nebudu klanět falešným modlám! Tahle nahrávka je totiž opravdu skvělá. Black death metal, u kterého shoříte na popel!


Asphyx says:

The fire cleanses. From dirt, from disgust. The flames lick your feet and you still don't think you can revoke your opinion. God does not exist, it is not possible for him to commit all the evil that is around. They lied to you, they lied to you all their lives. Priests with poisonous tongues. They promised peace and absolution. Instead, he experienced only hatred. Why, you keep asking. Silent smiles and words of love and forgiveness. No, you don't believe a word of them anymore, you better burn at the border.

I like old black metal, I also worship deadly metal. I have been writing about music for many years and I am still looking for mostly bands that go to the nineties of the last century. Let me introduce a group from Chicago. BEASTLURKER wild maniacs who, when they play, feel like I'm being burned.


The band has a great gift for composing a good song. Painful, dark and cold. Sharp melodies, dusty sound, poisonous vocals. I'm in an old dungeon waiting for the Last Judgment. I have never hurt anyone, I just stand by my opinion. This is the only real black death metal. I will never call it off. Neither incantations nor unnecessary prayers help me. We live in a strange time again, when we are locked up for different thoughts. You better light fires and listen to records like "Celestial Henchwhores Aflame". Satan must be as happy as I am. He smiles and sits on his throne. He enjoys a frosty and dark atmosphere, looks at the hellish packaging with gusto. Personally, I really like the album and I'm happy to return to it. It's bad when I see someone they humiliate for their views, every time there's a fire somewhere. BEASTLURKER have such a healthy anger in them, which I like so much about this music. I'm really locked between the cold walls when I listen and I'm waiting for me to be led out tomorrow. They walk slowly, their heads held high. I'll skip the last meal, but I'll have "Celestial Henchwhores Aflame" played again. And really loud. I will never bow to false idols! This record is really great. Black death metal that will burn you to ashes!


Tracklist:
01. Celestial Henchwhores Aflame
02. The Apex Sadis
03. Muted Vociferations Hemorrhaging From A Cesspit Of Condemnation
04. Trocar
05. Bellows Of Infernal Bliss
06. Ligature
07. Pygmalion Archetypal Decasia
08. Pseudorosicrucian
09. Pawns Of The Fetid King
10. Noctivagant Wisdom

Line-up:
J. Geist - guitars
S. Boersma - bass
M. Maggio - drums, voice, elegiesShare this games :

TWITTER