DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 30. prosince 2021

Recenze/review - WORLD IN RUINS - In Misery (2021)


WORLD IN RUINS - In Misery
CD 2021, URBAN NOISE productions

for english please scroll down

Sedíš v hospodě a dáváš si asi páté pivo. Sleduješ televizi. Rozzuřený dav právě rabuje obchody. Nenávist v očích, transparenty plné zla. Snažíš se pochopit všechnu špínu, hnus, co se děje kolem. Hlava ti to nebere. Potřebuješ vypnout, restartovat. Jenže nevíš jak. Další pivo není řešením. Je pátek a celý týden si poctivě pracoval. Frustrace, nakumulovaný vztek. Všechno musí nějak ven. Měl bych jedno řešení.

Co takhle malý zaplivaný klub kousek za městem? Na pódiu švédská kapela WORLD IN RUINS a dole staré dobré zombie, tančící do rytmu. Přidávám volume a těším se na další song. Je to tak, i mě koluje v žilách podobná špinavá hudba. Death metal, punk, crust, zlámané kosti, proražené lebky. Myslím, že jsem tu opět správně.


Kapela ctí tradice, hraje rychle a zběsile, se spoustou mrazivých melodií. Vše je v nejlepším pořádku. Podobných smeček je sice mnoho, ale jen některé se umí dostat do mé hlavy. Jak říkám, byl pátek a já celý týden pracoval. Jsem unavený a nechce se mi přemýšlet. Potřebuji pivo a další dávku desky "In Misery". Mezi lidmi je podivný neklid, stačí jeden výkřik a dav se dá do pohybu. Poslední roky mám pocit, že se celý svět zbláznil a zdravý rozum zůstal zakopán někde v nejhlubším hrobě. A tak říkám fuck off a jdu na koncert. Tady je vše ještě v pořádku, stejně jako hudba šílených Švédů WORLD IN RUINS. Ne, není to kapela, která by bourala hranice nebo objevovala jiné dimenze. Jenže je pátek a já potřebuji vyhodit na chvilku mozek z hlavy. Ctí se tu všechny poctivé, tradiční metalové postupy. Takhle to mám rád, takhle je to dobře. Dejte mi prosím další pivo, dneska bude dlouhá noc. Zvu k tanci tu nejkrásnější zombie a ztrácím se v temnotě. A hrají mi k tomu WORLD IN RUINS. Líbí se mi rebelie, tlak a energie, líbí se mi, že se pánové s ničím nepářou. Je totiž pátek a já si potřebuji propláchnout mozek kyselinou. D-beat crust punk old-school death metal, který trhá řetězy!


Asphyx says:

You sit in a pub and have about a fifth beer. You're watching TV. An angry mob is looting shops. Hatred in the eyes, banners full of evil. You're trying to understand all the dirt, the disgust that's going on around you. Your head doesn't take it. You need to shut down, restart. But you don't know how. Another beer is not the answer. It's Friday and you've been working honestly all week. Frustration, accumulated anger. Everything has to come out somehow. I would have one solution.

How about a little spit-out club just outside the city? On stage, the Swedish band WORLD IN RUINS and down the good old zombies, dancing to the beat. I'm adding volume and looking forward to the next song. That's right, I've got similar dirty music in my veins. Death metal, punk, crust, broken bones, pierced skulls. I think I'm right here again.


The band honours tradition, plays fast and furious, with lots of chilling melodies. Everything is fine. There are many similar packs, but only some of them can get into my head. As I say, it was Friday and I worked all week. I'm tired and I don't want to think. I need a beer and another batch of "In Misery". There is a strange unrest among the people, one shout is enough and the crowd starts moving. In recent years, I have felt that the whole world has gone mad and common sense has remained buried somewhere in the deepest grave. So, I say fuck off and I go to a concert. Everything is still fine here, as is the music of the crazy Swedes WORLD IN RUINS. No, it's not a band that breaks boundaries or explores other dimensions. But it's Friday and I need to blow my brains out for a while. He honours all honest, traditional metal techniques. That's how I like it, that's how good it is. Please give me another beer, tonight will be a long night. I invite the most beautiful zombies to dance and I get lost in the dark. And they play me WORLD IN RUINS. I like rebellion, pressure and energy, I like that gentleman don't get along with anything. It's Friday and I need to flush my brain with acid. D-beat crust punk old-school death metal that tears chains!


Tracklist:
01. In Misery
02. No Lives Matter
03. Future Breed
04. Once Broken
05. Scorn
06. Earthborn
07. War Of Deception
08. Caught In Suffering
09. Left Behind
10. Reverence
11. Acts Of Cruelty (Bonus)
12. Era Of Warfare (Bonus)

band:
Daniel Bass
Marcus Lead guitar
Mattias Guitar
Fredrik Vocals
Martin DrumsShare this games :

TWITTER