DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemcrust. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemcrust. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 5. listopadu 2023

Recenze/review - STRIGOI - Bathed in a Black Sun (2023)


STRIGOI - Bathed in a Black Sun
EP 2023, Season of Mist

for english please scroll down

Stejně jsem měl vždycky jednou za čas divný pocit. Musel jsem se zastavit, hluboko dýchat. Popadl mě děs, začal jsem se třást. Tušil jsem, že se vrátí, že se stará rána otevře a začne hnisat. Trvalo to dlouhé roky, už jsem si myslel, že mi zůstanou jenom děsivé sny. Jenže zlo nelze zničit. I když si myslíte, že je mrtvé, tak jenom spí. Stačí jenom malý důvod a probudí se. Znovu vás pohltí. Divám se na své břicho. Je v něm velká černá díra. Pulsující vřed, který je třeba vyříznout.

Měli jste někdy otravu krve? Pokud ne, tak si pusťte nové EP britských STRIGOI a budete se potácet v mrazivé mlze. V horečce, kterou dokáží pochopit jenom prokletí. Pánové jsou zpět a přinášejí nám další porci mokvajících a bolestivých melodií. Poslouchám novinku "Bathed in a Black Sun" a cítím, že ve mě hnije něco hodně  ošklivého. 


Až jednou temnota zcela pohltí světlo, bude se jejich hudba hrát všude. Na našem i onom světě. Ve starých opuštěných katakombách, ve kterých je vchod do samotného pekla. STRIGOI jsou pohrobky VALLENFYRE, jak je všeobecně známo. Greg Mackintosh (PARADISE LOST), Chris Casket (EXTREME NOISE TERROR), Guido Zima za bicími., Ben Ash (CARCASS) u kytary. Slavná jména a zkušení muzikanti, kteří dokáží napsat melodie, které se mi doslova vypálily do mozku. Hodně k tomu přispívá i skvělý zvuk (Oregon Studios, Mixing studio/engineer: Kurt Ballou, Mastering studio/engineer: Brad Boatright, Producer/Sound engineer: Jamie Gomez and Strigoi), ke kterému lze napsat jenom - absolutní chlad a nahrubo nasekaná tma. Na nové desce zazní velmi podmanivý a magický koktejl starého death metalu, chladného blacku, kousky crustu, sludge, punku i doom metalové nálady. Určitě znáte takový ten zvláštní pocit, který má člověk v žaludku, když poslouchá skvělou hudbu. STRIGOI mají patent na pochmurné nálady. Usadí se vám v hlavě, jako nějaký červ, jako pradávná choroba, jako prokletí. Někdy se mi zdají sny, ve kterým mě příšera z hlubin pořeže ostrými drápy. Probudím se a rána mi začne hnisat. Přesně tak se cítím po každém setkání s "Bathed in a Black Sun". Je to opět velmi návykový, zničující materiál. Pro fanoušky PARADISE LOST, VALLENFYRE, TRYPTIKON, je nové EP povinnost! Mlhavě hnisavé ozvěny z onoho světa, hnilobný odkaz věčnosti! Krvavý otisk temnoty!


Asphyx says:

Anyway, I always had a weird feeling once in a while. I had to stop, take a deep breath. I got scared, I started shaking. I suspected that it would come back, that the old wound would open up and begin to fester. It went on for years, I thought I'd be left with only terrifying dreams. But evil cannot be destroyed. Even if you think it's dead, it's only asleep. All it needs is a little reason to wake up. It will devour you again. I'm looking at my stomach. There's a big black hole in it. A throbbing ulcer that needs to be cut out.

Have you ever had blood poisoning? If not, listen to the new EP from Britain's STRIGOI and you'll be staggering in a freezing fog. A fever that only the damned can understand. The gents are back, bringing us another helping of sweltering and painful melodies. I'm listening to the new "Bathed in a Black Sun" and I feel something very ugly rotting inside me.


Once the darkness completely consumes the light, their music will be played everywhere. In this world and the next. In the old abandoned catacombs that are the entrance to hell itself. STRIGOI are the descendants of VALLENFYRE, as is well known. Greg Mackintosh (PARADISE LOST), Chris Casket (EXTREME NOISE TERROR), Guido Zima on drums, Ben Ash (CARCASS) on guitar. Famous names and experienced musicians who can write tunes that literally burn themselves into my brain. A lot of this is also contributed by the great sound (Oregon Studios, Mixing studio/engineer: Kurt Ballou, Mastering studio/engineer: Brad Boatright, Producer/Sound engineer: Jamie Gomez and Strigoi), to which one can only write - absolute coldness and rough chopped darkness. The new album features a very captivating and magical cocktail of old death metal, cold black metal, bits of crust, sludge, punk and doom metal. I'm sure you know that strange feeling you get in your stomach when you listen to great music. STRIGOI have a patent for gloomy moods. They settle in your head like a worm, like an ancient disease, like a curse. Sometimes I have dreams in which a monster from the deep cuts me with its sharp claws. I wake up and the wound begins to fester. That's exactly how I feel after every encounter with "Bathed in a Black Sun". Again, it's very addictive, devastating stuff. For fans of PARADISE LOST, VALLENFYRE, TRYPTIKON, the new EP is a must! Vaguely putrid echoes from the otherworld, a rotten legacy of eternity! A bloody imprint of darkness!
Recenze/review - STRIGOI - Viscera (2022):

Recenze/review - STRIGOI - Abandon All Faith (2019):
https://www.deadlystormzine.com/2019/11/recenzereview-strigoi-abandon-all-faith.html


Tracklist:
01. Bathed In A Black Sun (4:19)
02. The Grotesque (2:57)
03. Beautiful Stigmata (0:41)
04. A Spear Of Perfect Grief (4:15)
05. The Construct Of Misery (1:34)

band:
Chris Casket - Bass
Greg Mackintosh - Guitars, Vocals
Guido Zima - Drums
Ben Ash - Guitarspondělí 24. července 2023

Recenze/review - PHANTOM CORPORATION - Fallout (2023)


PHANTOM CORPORATION - Fallout
CD 2023, Supreme Chaos Records

for english please scroll down

Není to zase tak dávno, kdy se vrtaly šílencům díry do hlavy. Pouštěl se do nich elektrický proud. Viděli jste někdy starý dům šílenství? Když totiž vstoupíte dovnitř, uslyšíte nářek pacientů. Je otištěn do špinavých zdí. Pokusy na lidech, ovládání myšlenek. Dnes už jsme dál, stačí poslat zprávu na vaší obrazovku. Všichni se divně usmívají, když chodí ulicemi. Další dávka dopaminu, další krev. Jsme už dávno zombie, jen o tom nechceme vědět. A nikdo nám nemusel vrtat do hlavy.

Někdy mám obrovskou chuť rozmlátit všechny obrazovky světa. Zavřít za sebou dveře, nasadit si sluchátka, narvat do uší novou desku německých maniaků PHANTOM CORPORATION a plivnout o ksichtu všem hajzlům. Tahle deska má v sobě velké množství vzteku, špinavých riffů a zůstává po ní jenom spálená země. Zvedněte hlavy a přidejte hlasitost! Tohle jsou death metal a crust, které bourají zdi!


Je to jízda od začátku do konce. A směřuje rovnou do pekla. Nedivil bych se, kdyby u téhle nahrávky některým slabším jedincům pukla hlava. Základem je klasický, tradiční death metal převážně ze severu (ENTOMBED, DISMEMBER) a samozřejmě pořádná dávka crustu. Album má vynikající, absolutně zničující zvuk Jörg Uken (mixing, mastering, recording) i stylový obal (Misantrophic Art). Tahle smečka moc dobře ví, o čem je poctivá hrobnická práce! Není divu, členy kapely jsou muzikanti, kteří působili nebo působí v takových skupinách jako jsou OBSCENITY, DEW-SCENTED, WEAK ASIDE, SLAUGHTERDAY a spoustě dalších. PHANTOM CORPORATION je parta rozzuřených pitbulů, kteří vás roztrhají na kusy. Žádné kompromisy, žádné zbytečnosti, jenom masivní přímý útok. Připadám si jako ve staré kostnici, ve které drtíme spolu s německými démony plesnivé lebky. Nahrávka má velký tlak, poustěl jsem si jí pokaždé, když už jsem byl znechucený ze současného světa. Pokaždé jsem si vyčistil hlavu a začal se usmívat. Já vím, sám nic nezměním, jenom si říkám, že kdyby lidi méně čuměli do obrazovek a místo toho více poslouchali alba jako je "Fallout", bylo by nám všem o hodně lépe. Při téhle desce se totiž každý krásně uvolní. Začne si pomalu podupávat nohou a končí to tím, že vezme do rukou kladivo. Němcům se povedlo nahrát skladby, které vám polámají všechny kosti v těle. Také cítíte tu obrovskou sílu, tlak a temnou energii? Tak přesně takhle se to má dělat. Není to zase tak dávno, kdy se vrtaly šílencům díry do hlavy. Pouštěl se do nich elektrický proud. Viděli jste někdy starý dům šílenství? Když totiž vstoupíte dovnitř, uslyšíte nářek pacientů. Je otištěn do špinavých zdí. Pokusy na lidech, ovládání myšlenek. Absolutně zničující death metal crustové tsunami! Lobotomie bez umrtvení! Polámané kosti!


Asphyx says:

It wasn't that long ago that they were drilling holes in the heads of lunatics. They were electrocuted. Have you ever seen an old madhouse? Because when you go inside, you can hear the screams of the patients. It's imprinted in the dirty walls. Human experimentation, mind control. We're further along today, just send a message to your screen. Everyone smiles strangely as they walk down the street. Another dose of dopamine, more blood. We're already zombies, we just don't want to know it. And no one had to drill into our heads.

Sometimes I have this overwhelming urge to smash all the screens in the world. Close the door behind me, put on my headphones, cram the new album by German maniacs PHANTOM CORPORATION into my ears and spit in the faces of all the bastards. This record has a lot of rage, dirty riffs and only scorched earth left behind. Raise your heads and turn up the volume! This is death metal and crust that breaks down walls!


It's a ride from start to finish. And it's going straight to hell. I wouldn't be surprised if this record makes some weaker individuals' heads explode. The basis is classic, traditional death metal mostly from the north (ENTOMBED, DISMEMBER) and of course a good dose of crust. The album has an excellent, absolutely devastating sound by Jörg Uken (mixing, mastering, recording) and a stylish cover (Misantrophic Art). This bunch knows very well what honest tombstone work is all about! No wonder, the band members are musicians who have been or are in bands like OBSCENITY, DEW-SCENTED, WEAK ASIDE, SLAUGHTERDAY and many more. PHANTOM CORPORATION is a bunch of angry pit bulls that will tear you apart. No compromise, no uselessness, just a massive direct attack. I feel like I'm in an old ossuary, crushing moldy skulls with German demons. The record has a lot of pressure, I played it every time I was sick of the current world. Every time I cleared my head and started smiling. I know, I can't change anything myself, I just think that if people would stare at screens less and instead listen to albums like "Fallout" more, we'd all be a lot better off. I mean, this record is a nice way to relax. They start tapping their feet slowly and end up picking up a hammer. The Germans have managed to record songs that will break every bone in your body. Do you also feel the enormous power, pressure and dark energy? That's exactly how it's supposed to be done. It wasn't that long ago that they were drilling holes in the heads of madmen. They were electrocuted. Have you ever seen an old madhouse? Because when you go inside, you hear the patients screaming. It's imprinted in the dirty walls. Human experimentation, mind control. Absolutely devastating death metal crust tsunami! Lobotomy without anesthesia! Broken bones!Tracklist:
01. Dead Inside 
02. Left To Fate 
03. Gridlock 
04. Alongside Hell 
05. Vortex Of Torment 
06. Terminal Darkness 
07. Spiritual Arsonists 
08. No Tomorrow 
09. The Echoes Of Doom 
10. Excessive Force 
11. Fire And Fury

band:
Leif – Vocals
Arne – Lead Guitars
Philipp – Guitars
Bass-T – Bass
Marc – Drumspátek 27. ledna 2023

Recenze/review - LANGUISH - Feeding the Flames of Annihilation (2022)


LANGUISH - Feeding the Flames of Annihilation
CD 2022, Prosthetic Records

for english please scroll down

Díra, navrtaná do hlavy, měla původně uvolnit tlak uvnitř lebky. Jenže způsobila akorát to, že se z něj stala zombie. Stroj z masa a kostí, stroj na zabíjení. Chodil ulicemi, s hlavou skloněnou, stejně jako většina dnešní společnosti a kolem umírali lidé. Působil úplně stejně, jako nová nahrávka amerických maniaků LANGUISH.

Kombinace starého plesnivého death metalu a grindcore, pokud je dobře zahrána, vždy vypadá jako drtička kostí. Američané umí svoje řemeslo na výbornou. A navíc přidávají pořádnou porci temnoty, špíny a nekonečného chladu. 


Fanoušci třeba takových NAPALM DEATH, CARCASS, MORBID ANGEL, ale třeba i SARCÓFAGO, budou určitě spokojeni. Dostanou smrtící koktejl vysoké kvality. Parádní zvuk, spoustu morbidních nápadů, tohle všechno dohromady dělá album, které si s chutí pokaždé rád pustím. A to pořádně nahlas. Opravdu si připadám, že mi někdo navrtal do hlavy díru, opravdu mám pocit, že držím v ruce výbušnou směs. Stačí jen zapálit oheň a všechno kolem lehne popelem. Stejně jako po "Feeding the Flames of Annihilation". Je to zkázonosný masakr, vlna tsunami, která se vám zadře hluboko pod kůži. Pokaždé, když mám plné zuby světa kolem mě, pokaždé, když se podívám na večerní zprávy - poslouchám novinku na plné pecky. Brutální, agresivní, krvelační, takoví jsou LANGUISH. Vypláchnou vám mozek kyselinou, pohřbí vás zaživa a stále budete s chutí tančit v mosh pitu. Album bylo vydáno minulý rok v říjnu a jediné co mě mrzí je, že jsem se k němu nedostal dříve. Má v sobě totiž vše potřebné pro pořádnou pařbu v márnici. Díra, navrtaná do hlavy, měla původně uvolnit tlak uvnitř lebky. Jenže způsobila akorát to, že se z něj stala zombie. Stroj z masa a kostí, stroj na zabíjení. LANGUISH vás vyvrhnou zaživa! Grind death metalová apokalypsa!


Asphyx says:

The hole drilled in the head was originally intended to relieve pressure inside the skull. But all it did was turn him into a zombie. A machine of flesh and bone, a killing machine. He walked the streets, head down, like most of today's society, and people died all around him. He looked exactly like the new record by American maniacs LANGUISH.

The combination of moldy old death metal and grindcore, when played well, always looks like a bone crusher. Americans know their craft very well. And they add a good portion of darkness, dirt and endless cold.


Fans of such bands as NAPALM DEATH, CARCASS, MORBID ANGEL, but also SARCÓFAGO, will definitely be satisfied. They will get a deadly cocktail of high quality. A great sound, a lot of morbid ideas, all this together makes an album that I'll be happy to listen to every time. And loud. I really feel like someone drilled a hole in my head, I really feel like I'm holding an explosive mixture in my hand. All you have to do is light a fire and everything goes up in flames. Just like after "Feeding the Flames of Annihilation". It's a devastating massacre, a tsunami that digs deep into your skin. Every time I get fed up with the world around me, every time I watch the evening news - I listen to the news at full volume. Brutal, aggressive, bloody, that's what LANGUISH are. They'll brainwash you with acid, bury you alive and still make you want to dance in a mosh pit. The album was released last October and my only regret is that I didn't get to it sooner. It has everything you need for a good party in the morgue. The hole drilled in the head was originally meant to relieve pressure inside the skull. But all it did was turn him into a zombie. A machine of flesh and bone, a killing machine. LANGUISH will eviscerate you alive! Grind death metal apocalypse!Tracklist:
01. Manifesto
02. Last Legs
03. Ripped Remains
04. Parasite
05. Poisoned Chalice
06. Judas Goat
07. The Collector
08. Failed State
09. Feeding The Flames
10. Comply Or Die
11. Corporate Dystopia

band:
Sean Mears - Vocals
Zack Hansen - Drums/Noise
Ryan Bram - Bass
Matt Mutterperl - Guitarsúterý 15. listopadu 2022

Recenze/review - DOLDREY - Celestial Deconstruction (2022)


DOLDREY - Celestial Deconstruction
CD 2022, Pulverised Records

for english please scroll down

Viděl jsem už mnoho zranění, ale tohle bylo nějaké divné. Začalo se objevovat stále častěji. Puklá lebka a vyhřezlý mozek. Nemohl jsem stále přijít na diagnózu, trápil jsem se s tím a bál se dalšího dne. Bylo to jak nějaká choroba, začínající epidemie. Pak jsem jednou večer navštívil malý zaplivaný bar. Ve tmě tam smrděla síra. Na malém pódiu stála kapela DOLGREY a drtila svoje skladby.

A pokaždé, když byla v nejlepším, tak nějakému šílenci, který normálně neposlouchá extrémní metal, praskla lebka. Mozek vytekl na podlahu a nebožák tančil dál. Jako by byl zasažený elektrickým proudem. Až do úplného vyčerpání, až do úplné smrti. Nedivím se, hudba měla v sobě černou jiskru a velký tlak. Pro nás, staré psy, radost poslouchat, pro slabé jedince smrtící záležitost. 


Tahle jízda se odehrává v death punkovém stylu. Vzpomeňme na kapely jako ENTOMBED, NIHILIST, MAMMOTH GRINDER, BASTARD GRAVE, BOMBS OF HADES, CARNAGE. Těch přirovnání můžete mít samozřejmě více, ale nechme je stranou. Důležitý je hlavně tlak, špína a hnis, které ze skladeb doslova cákají na všechny strany. Jak asi všichni víme, život v temnotě není lehký a podobné smečky nám pomáhají přežít. V dnešním zkaženém a děsivém světě. Vyvrhnout a přelámat všechny kosti v těle. O to jde nejvíce! A DOLGREY se to daří na výbornou. Samozřejmě, v rámci stylu, rozhodně se nejedná o nic převratného a některé songy jsou možná až příliš dlouhé, ale jinak je vše v absolutním pořádku. Zvuk, obal, provedení. Navíc, desku mě baví opravdu poslouchat. Jinak bych koneckonců o kapele nenapsal ani řádek. Představte si nějakého šílence, který vběhne do márnice s výbušninou v ruce. Už tak napjatá situace se změní v ještě víc devastující. Vzduchem létají staré prašivé kosti, lebky se kutálejí po zemi a riffy je drtí na prach. Myslím, že netřeba dále popisovat, lepší bude, když dáte hlasitost na maximum a uslyšíte sami. Ozvěny ze záhrobí! Death crust punk metal masakr!


Asphyx says:

I've seen a lot of injuries, but this was some weird one. It started showing up more and more often. A fractured skull and a dislocated brain. I still couldn't come up with a diagnosis, I was struggling and scared for the next day. It was like some kind of disease, a beginning of an epidemic. Then one night I visited a seedy little bar. It smelled of sulphur in the dark. There was a band called DOLGREY on a small stage, playing their songs.

And every time it was at its best, some lunatic who doesn't normally listen to extreme metal cracked his skull. Brains spilled out onto the floor and the poor guy kept dancing. Like he'd been electrocuted. To the point of exhaustion, to the point of death. No wonder the music had a black spark and a lot of pressure. A joy for us old dogs to listen to, a deadly affair for the weak.


This ride is in the death punk style. Think of bands like ENTOMBED, NIHILIST, MAMMOTH GRINDER, BASTARD GRAVE, BOMBS OF HADES, CARNAGE. You can have more comparisons of course, but let's leave them aside. What is important is the pressure, the dirt and the pus that literally splashes out of the songs in all directions. As we probably all know, life in the dark is not easy and bands like this help us survive. In today's wicked and scary world. To eviscerate and break every bone in the body. That's what it's all about! And DOLGREY is doing a great job of it. Of course, in terms of style, it's certainly nothing groundbreaking and some songs are perhaps a bit too long, but otherwise everything is absolutely fine. The sound, the cover, the performance. Moreover, the album is really fun to listen to. Otherwise I wouldn't write a single line about the band. Imagine a madman running into a morgue with an explosive in his hand. An already tense situation turns even more devastating. Dusty old bones flying through the air, skulls rolling on the ground, riffs pulverising them. I don't think I need to describe further, you'd better turn the volume up to maximum and hear for yourself. Echoes from beyond the grave! Death crust punk metal massacre!


Tracklist:
01. Lentum Mortiis
02. Blood Of The Serpent
03. Endless Torment
04. Seed Of Desire
05. Celestial Deconstruction
06. Age Of Extinction
07. War
08. Harmonic Divergence
09. Marked For Death
10. Destructive Security Command
11. Fall Of Doldreystředa 19. října 2022

Recenze/review - TURBOCHARGED - Alpha Beast, Omega God (2022)


TURBOCHARGED - Alpha Beast, Omega God
CD 2022, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Když jsme před několika lety dělali s kapelou rozhovor, tak mi basák a vokalista Ronnie Ripper řekl jednu krásnou větu: "Metal byl vždy únikem z mizerného všedního života." Hodně jsem nad ní přemýšlel a zůstala vypálená v mé hlavě jako cejch. Vnímám hudbu úplně stejně. Možná právě proto jsem velkým fanouškem téhle smečky. Pokaždé se těším na pátek, až vypadnu z práce, sednu si doma do křesla, dám volume doprava až na hranu snesitelnosti a pivo poteče proudem. 

"Alpha Beast, Omega God" je další jízdou přímo do pekla. Surová, syrová deska, bez jakýchkoliv zbytečností a ozdob. Riffy jsou ohlodány na kost a probouzejí ve mě démony. Najednou jsem v malém klubu za městem, na sobě mám džínovou bundu přes křiváka a tančím do rytmu. Hergot, přátelé, tahle deska zase řeže tou správnou stranou nože!


Základem je samozřejmě stále chřestivý švédský death metal, spousta punku a rebelie. TURBOCHARGED letos působí jako rozzuřená, naštvaná šelma, která byla několik let zavřená v kleci. Řetězy jsou znovu roztrženy a vy si můžete vychutnat skvělý devastující zvuk, podívat se na klasický obal a narvat si album pod tlakem do hlavy. Osobně se mi nejvíc líbí, že si kapela na nic nehraje, jde rovnou na věc a zůstává po ní jenom krvavá stopa. Pro páteční restart unavených mozků po náročném pracovním týdnu ideální záležitost. Poprosil bych o další pivo. Ze všech stran na nás útočí jed a špína. Raději se zavírám do své kobky s "Alpha Beast, Omega God" a těším se, až si jednou zatančím na svém vlastním hrobě. Vidím před sebou dav v mosh-pitu. Vlasy létají vzduchem, lidé se točí v kruhu. Emoce, frustrace, vztek. Jsem zde správně! Na pódiu stojí nesvatá trojice muzikantů a sází do nás songy jako dávky z kulometu. Teď už to mohu napsat naplno - TURBOCHARGED jsou ve skvělé formě! Připadá mi, že jsem s nimi ve starých kobkách, někdy v devadesátých letech, kdy jsem byl mladý, šílený a existoval pro mě jenom metal, holky a chlast. Pánové v sobě mají poctivého rock´n´rollového ducha. A to oceňuji nadevše! Death thrash punk metal, který vás rozdrtí na prach!


Asphyx says:

When we interviewed the band a few years ago, bassist and vocalist Ronnie Ripper told me one beautiful line, "Metal has always been an escape from the misery of everyday life." I've thought about it a lot and it's burned into my mind like a brand. I feel the same way about music. Maybe that's why I'm a big fan of the pack. I always look forward to Fridays when I get off work, sit in my chair at home, turn the volume right up to the edge of bearable, and the beer flows.

"Alpha Beast, Omega God" is another ride straight to hell. A raw, raw record, with no frills or embellishments. The riffs are gnawed to the bone and bring out the demons in me. Suddenly, I'm in a small club outside of town, wearing a denim jacket over a curve and dancing to the beat. Damn, folks, this record is cutting with the right side of the knife again!


Of course, the basis is still rattling Swedish death metal, with a lot of punk and rebellion. This year TURBOCHARGED looks like an angry, pissed-off beast that has been locked in a cage for a few years. The chains are broken once again and you can enjoy the great devastating sound, look at the classic cover art and shove the album under pressure into your head. Personally, what I like most is that the band doesn't play games, gets straight to the point, and leaves only a trail of blood. For a Friday restart of tired brains after a hard working week, the perfect thing. I'd ask for another beer. Poison and filth are attacking us from all sides. I'd rather lock myself in my dungeon with "Alpha Beast, Omega God" and look forward to dancing on my own grave someday. I see the crowd in front of me in mosh-pits. Hair flying through the air, and people spinning in circles. Emotion, frustration, and anger. I'm right here! An unholy trinity of musicians stands on stage, blasting songs at us like machine gun shots. Now I can write it fully - TURBOCHARGED is in great shape! I feel like I'm in the old dungeons with them, sometime in the 90s, when I was young, and crazy and only metal, girls, and booze existed for me. The guys have an honest rock'n'roll spirit. And I appreciate that above all! Death thrash punk metal that will crush you to dust!


about TURBOCHARGED on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Piss Stigmata
02. Irreligious
03. Slave Rhetoric
04. Phantom Cataclysm
05. Alpha Beast, Omega God
06. Chaos Chronicles
07. Sanguinary
08. Hunger Of The Wendigo
09. Land Of Pest
10. Hyper Blasphemous Shitstorm
11. Profane Vortex
12. Priests In Darkness

Lineup:
Freddie Fister - drums, backing vocals
Ronnie Ripper - bass, lead vocals
Old Nick - guitars


Webshop:

Web:

pátek 14. října 2022

Recenze/review - STRIGOI - Viscera (2022)


STRIGOI - Viscera
CD 2022, Season of Mist

for english please scroll down

Procházíš se lesem sebevrahů a přemýšlíš, jaký by sis zvolil způsob. Provaz nebo nůž? Jed nebo střelná zbraň? Už dávno tě zachvátila temnota horší než smrt. Díváš se do zrcadla a přemýšlíš, proč ještě žít. Osamocen v davu, v nekonečném smutku. Bolestivé vzpomínky, kdy nastane čas? Ne, teď ještě ne. Musíš si nejdřív poslechnout novou desku STRIGOI. Přichází mráz a myšlenky na sebevraždu odcházejí.

Četl jsem nedávno o jednom muži, kterého hudba zachránila. Osobně si myslím, že "Viscera" je přesně tím druhem nahrávky, která dokáže člověka probudit z podivného stavu mezi naším a oním světem. Je snovým zážitkem, který zabíjí noční můry. Alespoň tak vnímám desku já, starý metalový pes. Je příjemné se zase jednou dívat do tmy.


Greg Mackintosh (PARADISE LOST), Chris Casket (EXTREME NOISE TERROR), Guido Zima za bicími. Sešli se zde vynikající muzikanti, kteří museli své druhé album nahrávat ve starých katakombách. Jsou v nich pochována zubožená těla sebevrahů. Opuštěná ve své nekonečné samotě. Pánové opět kombinují death metal, doom, crust a dělají to velmi zajímavým způsobem. Jakoby mi někdo hodil do obličeje kus syrového masa. Songy jsou neskutečně uvěřitelné, drásavé, šílené. Připadám si jako oběť, které jsou do hlavy postupně zatloukány rezavé hřeby. "Viscera" je jako zlým snem, přízrakem, který se vám nikdy nepodaří zabít. Podmanivý, chladný a černý zvuk, děsivý motiv na obalu. Ale hlavně spousta zajímavých, ostrých nápadů, které se vám zadřou pod kůži. STRIGOI vás spoutají do pavučin. Vystoupili znovu z krvavých stínů. Pohřbili nás zaživa do hromadných hrobů. Daleko za hřbitovní zdí, do míst, kam jsou ukládání všichni prokletí. Jednou se možná rozpadneme v prach, ale než se tak stane, budeme poslouchat podobnou hudbu. Dodává nám totiž sílu a energii. "Viscera" je černým stínem, opusem temnoty. Vynikající záležitost pro všechny fanoušky dlouhých stínů. Hnis, špína a mráz! Tajemný, magický, mystický černý obřad!


Asphyx says:

You're walking through a forest of suicides, wondering which way you'd choose to go. A rope or a knife? Poison or firearm? You've long been gripped by darkness worse than death. You look in the mirror and wonder why you're still alive. Alone in the crowd, in endless sorrow. Painful memories, when will the time come? No, not yet. You have to listen to the new STRIGOI album first. The frost is coming and the thoughts of suicide are going away.

I read recently about a man who was saved by music. Personally, I think "Viscera" is exactly the kind of record that can wake a person up from the strange state between our world and the next. It's a dreamlike experience that kills nightmares. At least that's how I, an old metal dog, perceive the record. It's nice to look into the darkness once again.


Greg Mackintosh (PARADISE LOST), Chris Casket (EXTREME NOISE TERROR), Guido Zima on drums. The musicians who had to record their second album in the old catacombs were excellent. The mutilated bodies of suicides are buried in them. Abandoned in their infinite solitude. The gentlemen again combine death metal, doom, crust and do it in a very interesting way. It's like someone threw a piece of raw meat in my face. The songs are incredibly believable, gut-wrenching, and insane. I feel like a victim with rusty spikes gradually being driven into his head. "Viscera" is like a bad dream, a phantom you'll never be able to kill. The haunting, cold and black sound, the eerie motif on the cover. But most of all, lots of interesting, sharp ideas that get under your skin. STRIGOI will bind you in the webs. They've stepped out of the bloody shadows again. They buried us alive in mass graves. Far beyond the cemetery wall, in the places where all the damned are placed. Someday we may crumble into dust, but before that happens, we'll be listening to similar music. For it gives us strength and energy. "Viscera" is a black shadow, an opus of darkness. An excellent affair for all fans of long shadows. Rot, dirt, and frost! A mysterious, magical, mystical black ceremony!


Recenze/review - STRIGOI - Abandon All Faith (2019):Tracklist:
01. United in Viscera (06:44)
02. King of All Terror (02:38)
03. An Ocean of Blood (04:13)
04. Napalm Frost (02:26)
05. Hollow (06:20)
06. A Begotten Son (03:51)
07. Bathed in a Black Sun (04:19)
08. Byzantine Tragedy (05:28)
09. Redeemer (02:38)
10. Iron Lung (07:55)
Recording line-up:
Greg Mackintosh: Vocals and Guitar
Chris Casket: Bass
Guido Zima: Drums
Ben Ash: Guitarpátek 9. září 2022

Recenze/review - SACCAGE - Charogne (2022)


SACCAGE - Charogne
EP 2022, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Bolest někdy přichází ve vlnách. Její příčinu znám. V současné době je nás mnoho. Nedokážeme pojmout obrovské množství negativních informací, které jsou všude kolem nás. Hledáme temný kout. Bojíme se světla a jsme ozáření zlem. Městem se plouží lidé bez duše. Nikdy nenajdou klid, nikdy nezemřou. Pálí je mozek, chce vyskočit z hlavy. Mnozí mají rozdrásaný obličej. Do krve, ze strachu. Ze strachu z nás samotných. 

Pomáhá snad jenom alkohol a dobrá muzika. Jednu takovou desku, kterou doporučují všichni metaloví lékaři, bych pro vás měl. Nové EP kanadských tmářů SACCAGE. Thrash metal, black, crust. Hromada polámaných kostí, lebky rozdrcené na prach. Konečně jsme našli klid. V moshpitu!


"Charogne" je jako rána kladivem přímo do obličeje. Jízda do pekla na ohnivém koni. Procházím se po spálené zemi a přidávám neustále hlasitost. Oceňuji skvělý, syrový a surový zvuk. S chutí se dívám na obal, chtěl bych jej mít na tričku. Kanaďané jsou divocí, šílení, zběsilí. Jako démoni z dávných dob, kteří se přišli pomstít. Skladby jsou napsány stylem starých mistrů a baví mě je poslouchat. Po světě chodí spousta podobných smeček, ale SACCAGE v sobě mají víc temnoty a umí napsat songy, které nemůžu vyhnat z hlavy. Připadám si jako Pinhead, s rezavými hřeby, zatlučenými do hlavy. Mám velkou chuť navštívit malý klub za městem, kam chodí staré dobré zombie. Posadit se, dát si pár piv a jenom nasávat atmosféru. Ta je v podání téhle kapely shnilá, prašivá, temná a chladná. Připomíná návštěvu opuštěných katakomb, ve kterých jsou pohřbeni padlí kněží. Mám chuť na pořádný kus mokvajícího masa! Dívám se do tmy a mrazí mě v zádech. Mám vztek na celý zkažený svět. Zachránit mě může jenom muzika, jenom alba, jako je "Charogne". Je to moje první setkání s touto kapelou a nemám žádné připomínky. Tady se hraje od srdce, poctivě, se šílenou černou jiskrou v oku. Spalující black thrash crustová jízda do pekla!


Asphyx says:

Pain sometimes comes in waves. I know its cause. There are many of us nowadays. We cannot contain the vast amount of negative information that is all around us. We are looking for a dark corner. We are afraid of the light and we are irradiated with evil. Soulless people are crawling through the city. They will never find peace, never die. Their brains burn, they want to jump out of their heads. Many have their faces torn. Bloody, from fear. For fear of ourselves.

Alcohol and good music are the only things that help. I've got one of those records that all the metal doctors recommend. The new EP from Canadian darkies SACCAGE. Thrash metal, black, crust. A pile of broken bones, skulls crushed to dust. Finally we found peace. In moshpit!


"Charogne" is like a hammer blow to the face. Riding into hell on a horse of fire. I'm walking on scorched earth and turning up the volume. I appreciate the great, raw, raw sound. I look at the cover with relish, wishing I could wear it on a t-shirt. Canadians are wild, crazy, furious. Like demons of old, out for revenge. The songs are written in the style of the old masters and I enjoy listening to them. There are a lot of similar packs walking around the world, but SACCAGE have more darkness in them and can write songs that I can't get out of my head. I feel like Pinhead, with rusty spikes hammered into my head. I have a great desire to visit a little club outside of town where good old zombies go. Sit down, have a few beers and just soak up the atmosphere. This band's rotten, dusty, dark and cold. It's like visiting the abandoned catacombs where the fallen priests are buried. I'm in the mood for a good piece of dripping meat! I look into the darkness and I shudder. I'm angry at the whole wicked world. Only music can save me, only albums like "Charogne". It's my first encounter with this band and I have no complaints. Here they play from the heart, honestly, with a crazy black sparkle in their eyes. A scorching black thrash crust ride to hell!Tracklist:
01. Opulence
02. Avarice Du Gras
03. Charogne
04. Fumigation
05. Tord-Boyauxstředa 24. srpna 2022

Recenze/review - TO THE DOGS - Light the Fires (2022)


TO THE DOGS - Light the Fires
CD 2022, Life After Death

for english please scroll down

Drtíme staré kosti a stále nás to baví. Další těla, další bílé lebky. Zavřeni v podzemí, děláme práci, která je  těžká a náročná. Nic pro slabé povahy. Stejně jako hudba, kterou u toho posloucháme. Znovu zvedám kladivo. Slyším ozvěny ze záhrobí. Jedna mrtvola se posadila ve své rakvi. Posloucháme novou desku maniaků TO THE DOGS a tak nám vůbec nepřijde divné, že nám podříznou hrdlo ostrým nožem.

Tančíme na svých vlastních hrobech a užíváme si surovou kombinaci starého thrashe, crustu, blacku i death metalu. Muzika těchto šílenců je stará jako rakve, které k nám chodí na likvidaci. Pomáhá nám drtit prašivé kosti, pomáhá nám přežít v dnešním zkaženém světě.


TO THE DOGS si jedou to svoje, hezky ve stylu klasiků VENOM, NIFELHEIM, VULCANO, MORBID SLAUGHTER, DEATHHAMMER, PENTAGRAM CHILE, AURA NOIR, DESASTER, PROTECTOR, POSSESSED. Neohlížejí se napravo ani nalevo. Jsou nekompromisní, špinaví, uvěřitelní a opravdoví jako smrt. Líbí se mi zvuk, obal, ale hlavně obrovské množství energie, které mě pokaždé doslova přiková na zeď. Tohle je záležitost pro staré, prašivé psy, kteří zvednou hlavu jen v případě, když hraje něco dobrého. Podobné záležitosti mi samozřejmě kolují již dlouhé roky v krvi. Jsou mojí součástí a tak nemohu hodnotit jinak, než velmi vysoko. "Light the Fires" je deskou, která vám vezme na výlet přímo do pekla. Spálí vás na popel a rozpráší na dávno opuštěných pohřebištích. Pánové jsou věrni tradičním postupům, na nic si nehrají a já jim jejich hrobařskou práci věřím bezezbytku. Až půjdu ráno zase temnými ulicemi, jsem si naprosto jistý, že mi budou hrát do uší. A to pořádně nahlas. Namíchány jsou zde totiž všechny potřebné ingredience pro pořádnou pařbu v márnici. Drtíme staré kosti a stále nás to baví. Další těla, další bílé lebky. Zavřeni v podzemí, děláme práci, která je  těžká a náročná. Nic pro slabé povahy. Stejně jako hudba, kterou u toho posloucháme. Znovu zvedám kladivo a zapínám přehrávač. "Light the Fires" se nebývale povedlo. Album, které vás rozdrtí na prach! Black, thrash, crust metalový zásek přímo do našich černých duší!


Asphyx says:

We're crushing old bones and we're still having fun. More bodies, more white skulls. Locked underground, doing a job that's hard and demanding. Not for the faint of heart. Just like the music we listen to. I'm picking up the hammer again. I hear echoes from beyond the grave. A corpse has sat down in its coffin. We're listening to a new record by maniacs TO THE DOGS, so it's not strange at all that they're going to slit our throats with a sharp knife.

We dance on our own graves and enjoy the raw combination of old thrash, crust, black metal and death metal. The music of these madmen is as old as the coffins that come to us for disposal. It helps us to crush our dusty bones, it helps us to survive in today's corrupt world.


TO THE DOGS do their own thing, in the style of classics VENOM, NIFELHEIM, VULCANO, MORBID SLAUGHTER, DEATHHHAMMER, PENTAGRAM CHILE, AURA NOIR, DESASTER, PROTECTOR, POSSESSED. They do not look to the right or left. They are uncompromising, dirty, believable and real as death. I love the sound, the cover art, but most of all the massive amount of energy that literally drives me up the wall every time. This is a thing for mangy old dogs who only raise their heads when something good is playing. Of course, stuff like this has been in my blood for years. They are a part of me, and so I can't rate them other than very highly. "Light the Fires" is a record that takes you on a trip straight to hell. It will burn you to ashes and scatter you in long abandoned burial grounds. The gentlemen are loyal to traditional methods and I trust their gravedigger work completely. When I walk down the dark streets again in the morning, I'm pretty sure they'll be playing in my ears. And they'll be loud. All the ingredients for a good party in the morgue are mixed here. Crushing old bones and still having fun. More bodies, more white skulls. Locked underground, we're doing a job that's hard and demanding. Not for the faint of heart. Just like the music we listen to. I pick up the hammer again and turn on the player. "Light the Fires" is unprecedentedly good. An album that will crush you to dust! A black, thrash, crust metal blast straight into our black souls!


about TO THE DOGS on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. No Mercy (02:57)
02. Rabid (02:53)
03. Gates (03:05)
04. Sacrifice (02:19)
05. All Hail Death (03:07)
06. Funeral (02:53)
07. Nomad (02:19)
08. Abductor (02:58)
09. Reaper (03:03)
10. To the Dogs (03:34)
11. Desecration (02:38)


https://open.spotify.com/artist/3CW1RvD0NIWcXUN8HJlYeb?si=2ILjsJiIQHGUO_VUdWlTYg&nd=1

středa 20. července 2022

Recenze/review - NEOLITHIC - Shattering Vessels (2022)


NEOLITHIC - Shattering Vessels
CD 2022, The Other Records

for english please scroll down

Původně to vypadalo na klidnou letní noc. Komáři štípali, ale bylo příjemně teplo a nebe bylo jasné. Pak se do tmy ozval šíleny skřek. Řev raněného zvířete. Lekl jsem se a vydal se za zvukem. Uprostřed cesty, kousek od našeho domu, ležel mladý muž. Vyděšený výraz ve tváři, roztržené, prokousnuté hrdlo. Ohledám místo činu a zjistím, že jsem se stal svědkem lovu. Jenom se místo štvané zvěře stal obětí člověk. Mocní a zvrácení a jejich hnusné hry. Není před nimi úniku.

Jako štvaná zvěř jsem se cítil i při poslechu první dlouhohrající desky amerických death metalistů NEOLITHIC. Surové skladby mě přenesly do hlubokého lesa, kde za každým stromem čeká nebezpečí. Poslouchal jsem album nějaký čas a pokaždé jsem končil s prokousnutým hrdlem. Sype to pěkně!


Pokud máte rádi smrtící kov v jeho neotesané, syrové podobě, tak neváhejte ani chvilku. Tlak, energie, temnota, špína a chlad, to jsou hlavní znaky celé nahrávky. NEOLITHIC jsou jako rozjetý vlak, který k nám přijel rovnou z pekla. Mám sto chutí bouchnout do stolu a jít si to vyřídit se všemi hajzly na světě. Samozřejmě to myslím s nadsázkou, ale prostým faktem je, že mi pokaždé podobné kapely dokáží vlít do žil velké množství nakumulovaného vzteku. Odkazuje se zde na severské smečky, na to nejlepší z undergroundu. "Shattering Vessels" vás roztrhá na kusy. Budete zavřeni do tmavé kobky, přikováni ke zdi a mučeni stejným způsobem, jako se to stále děje v různých koutech našeho zkaženého světa. Když potom uslyšíte z reproduktorů tuhle nahrávku, řetězy roztrhnete a rozkopnete mříže. Stanete se predátorem, ničitelem a pomstíte se za všechny příkoří, které vám kdo způsobil. Oceňuji zvuk, s chutí se dívám na obal. Američané vydali komplexní dílo, které by nemělo chybět ve sbírce žádného fanouška podobných záležitostí. Songy doslova žhnou a pálí, jsou kusem rozžhaveného železa, které vám někdo hodí znenadání do ruky. Tohle je devastace v přímém přenosu, po "Shattering Vessels" zůstává jen spálená země. Masivní death crustová exploze!


Asphyx says:

Originally, it looked like a quiet summer night. The mosquitoes were biting, but it was pleasantly warm and the sky was clear. Then a mad screech echoed into the darkness. The roar of a wounded animal. I cowered and followed the sound. In the middle of the road, not far from our house, lay a young man. A terrified look on his face, and his throat ripped open. I look around the scene and find I've witnessed a hunt. Only instead of a hunted animal, the victim was a man. The powerful and the depraved and their dirty games. There's no escape from them.

I felt like a hunted animal when listening to the first long-playing album of American death metallers NEOLITHIC. The raw songs transported me to a deep forest where danger waits behind every tree. I listened to the album for some time and each time I ended up with a bitten throat. It's nice!


If you like death metal in its uncut, raw form, don't hesitate a moment. Pressure, energy, darkness, dirt, and coldness are the main features of the whole record. NEOLITHIC is like a runaway train that came to us straight from hell. I feel like slamming the table and going to deal with all the bastards in the world. Of course, I mean that with hyperbole, but the simple fact is that bands like this always manage to pour a lot of accumulated rage into my veins. The reference here is to the Nordic packs, to the best of the underground. "Shattering Vessels" will tear you apart. You'll be locked in a dark dungeon, chained to a wall, and tortured in the same way that still happens in various corners of our corrupt world. Then when you hear this recording coming out of the speakers, you'll break the chains and kick the bars. You will become a predator, a destroyer, and you will avenge all the wrongs that have been done to you. I appreciate the sound, I'm looking forward to the cover. The Americans have released a comprehensive work that should not be missing in any fan's collection of such matters. The songs literally glow and burn, a piece of red-hot iron that someone throws at you out of the blue. This is devastation in the flesh, after "Shattering Vessels" all that's left is scorched earth. A massive death crust explosion!


Tracklist:
01. Shattering Vessels
02. Terminal Lucidity
03. Exercises In Terror
04. Impious Devotion
05. Futility And Lamentation
06. Field Of Reeds
07. Enantiodromia
08. Arrow Of Entropy
https://www.instagram.com/neolithicband/

středa 9. března 2022

Recenze/review - SEPULCHRAL - From Beyond The Burial Mound (2022)


SEPULCHRAL - From Beyond The Burial Mound
EP 2022, Soulseller Records

for english please scroll down

Nevím, kdy vše vniklo, ale rozdíly se začaly postupně stírat. Mezi naším a oním světem. Mezi realitou a přízraky. V lidech bylo až příliš zla a nenávisti. Bratr nesnášel bratra, synové své otce. Kvůli drobnostem se začaly vést nesmyslné války. Občas bylo možné zahlédnout v pozadí usměvavého pána, který si všeobecné inferno neskutečně užíval. Jedno z převtělení pána pekel. Už nikdo nepracoval, nemiloval, nežil. Všem tekla krev.

Podobné apokalyptické a nihilistické pocity mám i z nového EP španělských death metalistů SEPULCHRAL. Ti se také po celou dobu pohybují na ostré a tenké hranici. Špatný život nebo smrt, vyberte si sami. Stačí, když dáte převozníkovi minci. Kapela hraje hodně surově, ošklivě, temně a chladně. 


Pro pochopení desky se musíme vydat do starých prašivých časů, když bylo vydáno debutové album ENTOMBED "Beyond the Burial Mound". Řekl bych, že inspirací byly nejen švédské death metalové kapely, ale i ty tradiční, americké. Je to v závěru jedno, hlavní je cíl, kterého pánové dosáhli. Pokud jste někdy kopali hluboký hrob, určitě víte, o čem mluvím. SEPULCHRAL se s tím nemažou, lámou kosti bez varování. Tančí na hrobech, vysmívají se církvi svaté, jsou neurvalí, šílení, divocí a maniakální. "From Beyond The Burial Mound" lze s klidem doporučit všem, kteří rádi objevují nové smečky se starým feelingem a patinou. Pokaždé, když jsem odděloval maso od kostí, tak jsem si na tuhle skupinu vzpomněl. Jedná se o hrubozrnnou, nasekanou tmu té nejvyšší kvality. Možná se svět řítí do záhuby a můžeme si za to sami, ale dokud budou vznikat podobná alba, bude mít smysl pořád hudbu poslouchat. Až to tady jednou nějaký šílenec celé odpálí, všichni budeme zvracet krev a konečně se pokloníme Satanovi, tak si na tuhle desku určitě vzpomenu. Nevím, kdy vše vzniklo, ale rozdíly se začaly postupně stírat. Mezi naším a oním světem. Mezi realitou a přízraky. Mezi lidmi bylo až příliš zla a nenávisti. Je na čase všechno vyčistit. Doporučuji "From Beyond The Burial Mound" pořádně nahlas. Temný, chladný, zabijácký death metal!


sumarizace:

"From Beyond The Burial Mound" od španělských SEPULCHRAL je albem, u kterého se samy otvírají staré hroby. Death metal, který je nám zde předkládán je ostrý, nekompromisní, starý, ošklivý a šíleně návykový. Vydejte se spolu s kapelou na výlet do dávných dob, kdy se ještě hrálo poctivě, reálně a skupinám nechybělo nadšení. Oceňuji velmi dobré, chytlavé nápady, pořádně plesnivý zvuk a hlavně určitou jiskru, kterou cítím z každé skladby. Tohle je muzika pro všechny pamětníky, kteří ještě nezapomněli na to, jak správně death metalem nakopat všem zadky. Mírně se rozkročte, rozpusťte své vlasy, zvedněte ruce a začněte pařit. Starý smrtící kov z devadesátých let opět ožívá. A to pěkně hlasitě a ostře. Kdo z vás si vykope vlastní hrob? Songy plné záhrobí, které jsou nabroušené, jako rezavá kosa. Z nahrávky jsem doslova nadšený a užívám si ji plnými doušky. Temný, chladný, zabijácký death metal!


Asphyx says:

"From Beyond The Burial Mound" from Spannish SEPULCHRAL is an album that opens old graves. Death metal presenting here is sharp, uncompromising, old, ugly and insanely addictive. Come with the band on a trip to ancient times, when it was played fair, really and groups don't miss enthusiasm. I appreciate very good, catchy ideas, really moldy sound and the spark I feel from each song. This is music for all contemporaries who haven't forgotten how to kick all asses with death metal. Stand with your legs apart, pick up your hands and start partying. Old death metal from the nineties comes to life again. And it's pretty loud and sharp. Who wants to dig his own grave? Songs full of Crypt, sharp like a rusty scythe. I'm excited about this recording and I enjoy it. Old school death metal, that will explode everything animate and inanimate! Dark, cool, killer death metal!


TRACKLIST
01. The Funerary Dirge
02. Harbor of Drifting Souls
03. Ceremony of Putrefaction
04. Sepulchral Fumes
05. Cursed Epitaph
06. Coffin Miasma
07. Tombstone Thrower
08. Caravan of Putrid Flesh
09. Bastards from the Grave
10. Blood Freak (Necrophagia Cover)
11. Eyes Like Burning Catacombs

LINE-UP
Dusk - Bass / Vocals
Gaueko - Vocals
Gorka - Guitars / DrumsTWITTER