DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 11. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MISERY INDEX - Complete Control (2022)

Recenze/review - MISERY INDEX - Complete Control (2022)


MISERY INDEX - Complete Control
CD 2022, Century Media Records

for english please scroll down

Už dávno jsem přestal sledovat zprávy a na sociální sítě lezu víceméně z povinnosti. Protože svět je stále v divné křeči. Hloupí jsou stále víc slyšet a mě už to zkrátka nebaví. Virtualita je pro mnohé důležitější než realita. Mrtví se spalují v dokonalých továrnách na smrt. Máme umaštěnou hubu z přebytku jídla a na druhém konci pláčou děti hladem. Když se na všechno podívám obyčejným rozumem, tak se divím, že svět ještě funguje. Že se nezastavil čas. Že po nás nezůstala spálená země.

Já vím, poslední dobou píšu podobné úvody čím dál tím častěji. Snažím se myslet pozitivně, dívat se dopředu a věřit, ale je to čím dál tím těžší. Někdy mě popadne velký vztek. Kvůli nespravedlnosti. Otázek je mnoho a odpovědí mi bývají často jen alba, jako je "Complete Control". Vyčistím si hlavu. Zařvu do tmy. Restartuji se.


MISERY INDEX si jedou stále to své, s ničím se moc nepářou. Sází na jistotu a často mám pocit, že jsem některé pasáže u nich už slyšel. Normálně bych se ozval, ale v jejich případě mi to vůbec nevadí. Stejně jde nakonec o množství přenesené energie. A té mají pánové pořád na rozdávání. Temnota, tlak, death metal, lehké ozvěny grindu a hard core. Sype to pěkně, jako lavina kamení, jako tsunami, jako rozzuřený frustrovaný dav. Nakumulovaný vztek, který kapela vypálila do svých skladeb. Ostře, nekompromisně, ale vše je zároveň zahalené do temnoty. Takové jsou hlavní ostré motivy, které jsou dále rozvíjeny. Přiznám se, že se mi deska zadřela pod kůži až po nějakém čase, rozhodně to nebylo souznění na první dobrou, ale o to víc si album užívám. Nejvíc se mi osvědčil poslech na ulici, když jsem sledoval obličeje lidí a snažil se pochopit, co si myslí. Většina šla brzy ráno zachmuřená do práce. Mnoho jich bylo dávno mrtvých. Jako roboti, jako ovce jdoucí na porážku. Ovládáni na dálku přes své mobilní telefony. Byli ale i takoví, kteří se usmívali a hleděli hrdě kupředu. Se zvednutou hlavou, mnohdy také se sluchátky na uších. Možná si právě přehrávali také "Complete Control". Nedivil bych se, deska se opravdu povedla. A to po všech stránkách - zvukově, obal i jako celek. Buďte ve střehu! Zdrcující, zuřivá death grindová jízda!


Asphyx says:

I stopped following the news a long time ago and I go on social networks more or less out of obligation. Because the world is still in a weird spasm. The stupid are getting more and more audible and I'm just tired of it. Virtuality is more important to many than reality. The dead are being incinerated in perfect death factories. Our mouths are greasy from excess food and at the other end children are crying from hunger. When I look at everything with ordinary reason, it's a wonder the world still works. That time hasn't stopped. That we're not left with a scorched earth.

I know, I've been writing these kinds of introductions more and more lately. I'm trying to think positive, to look forward and believe, but it's getting harder and harder. Sometimes I get very angry. Because of the injustice. I have many questions and the answers are often only albums like "Complete Control". I clear my head. I scream into the darkness. I re-boot myself.


MISERY INDEX are still doing their own thing, they don't fight with anything. They rely on certainty and I often have the feeling that I've heard some of their passages before. Normally I would speak up, but in their case I don't mind at all. In the end it's all about the amount of energy transferred anyway. And the gentlemen have plenty of it. Darkness, pressure, death metal, light echoes of grind and hard core. It flows nicely, like an avalanche of rocks, like a tsunami, like an angry frustrated crowd. The accumulated rage that the band burned into their songs. Sharp, uncompromising, but all at the same time shrouded in darkness. Such are the main sharp themes that are further developed. I'll admit that the album only really got under my skin after some time, it certainly wasn't a first time harmony, but I enjoy the album all the more. Listening to it on the street, watching people's faces and trying to understand what they were thinking, was the most rewarding for me. Most of them went to work early in the morning, gloomy. Many were long dead. Like robots, like sheep going to the slaughter. Controlled remotely by their mobile phones. But there were those who smiled and looked proudly forward. With their heads held high, often with headphones in their ears. They may have just been playing "Complete Control" as well. I wouldn't be surprised, the record was really good. In every aspect - sound, artwork and as a whole. Be alert! A crushing, furious death grind ride!

about MISERY INDEX on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Administer The Dagger
02. The Eaters And The Eaten
03. Complete Control
04. Necessary Suffering
05. Rites Of Cruelty
06. Conspiracy Of None
07. Infiltrators
08. Reciprocal Repulsion
09. Now Defied!


Share this games :

TWITTER