DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 10. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ARCHGOAT - All Christianity Ends (2022)

Recenze/review - ARCHGOAT - All Christianity Ends (2022)


ARCHGOAT - All Christianity Ends
EP 2022, Debemur Morti Productions

for english please scroll down

Jsou vždycky poznat. Vypadají totiž jinak. Všichni ti zlí a oškliví, kteří na našem světě ubližovali jiným. Mají černé oči a kusy masa jim odpadávají postupně od kostí. Prokletí, zavržení. Pohřbení za hřbitovní zdí. Vždycky mě zajímalo, co takoví jedinci poslouchají za hudbu. Jeden tip bych měl. Nové ARCHGOAT. Démoni z onoho světa. Přízraky ze starých dob.

A samozřejmě black death metal špinavý jako čerstvě otevřený hrob. Spousta zpuchřelých kostí, zvuk jak ze záhrobí a tisíce pavučin, omotaných jako silné řetězy kolem rakve. Přidávám postupně volume a s naprostou jistotou vím, že jsem zde správně. Peklo. Pravé nefalšované peklo, plné trpících hříšníků. A je úplně jedno, jaký si byl a jak si žil. Zlo si tě vždycky najde.


ARCHGOAT si vás se svojí hudbou také najdou, stejně jako nějaká zákeřná choroba. Náhodě nebylo ponecháno nic. Perfektní, masivní a mocný zvuk, ze kterého odkapává krev. Temnota, nekonečný chlad a spousta zajímavých momentů ve stylu REVENGE, BEHERIT, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY. Finové mají svůj styl, výraz, poznáte je ihned mezi ostatními. Troufám si tvrdit, že je to způsobeno absolutní oddaností tmě. Opět si při poslechu připadám, jako bych sestoupil několik metrů pod zemí. Otevřu dveře a za nimi visí za zdech první zubožená těla. Ještě trošku žijí. Naříkají a pláčou. Z chodeb se rozléhá jedovatý smích. Na koncert dnes přišel samotný Satan. Je krásně oblečen, usmívá se a u nohou mu leží jeho věrní. Pozdravíš jej a předáš mu "All Christianity Ends". Obřad může začít. Oběť je připravena. Zástup padlých mnichů odříkává zvrácenou modlitbu. Hlavní velekněz pozvedá nůž. Hudba graduje. Ano, sem do starých katakomb patří a zde musela být nahrávána. Ozve se výkřik a hlavní slovo dostane dáma Smrt. Připadá mi, že jsem zde již několikrát byl. Bylo to v momentech, když jsem poslouchal předchozí desky ARCHGOAT. Novinka je jejich krutým pokračováním. Tajemný, magický, krvavý black death metalový rituál! 


Asphyx says:

They're always recognizable. Because they look different. All the bad and ugly ones who have hurt others in our world. They have black eyes and pieces of flesh falling off their bones. Cursed, damned. Buried behind a cemetery wall. I've always wondered what kind of music such individuals listen to. I have one tip. The new ARCHGOAT. Demons from the other world. Ghosts from the old days.

And of course black death metal as dirty as a freshly opened grave. Lots of rotten bones, a sound like from beyond the grave and thousands of cobwebs wrapped like thick chains around the coffin. I turn up the volume gradually and I know with absolute certainty that I'm right here. Hell. A true, genuine hell, full of suffering sinners. And it doesn't matter what you've been or how you've lived. Evil will always find you.


ARCHGOAT will also find you with their music, just like an insidious disease. Nothing was left to chance. A perfect, massive and powerful sound that makes your blood drip. Darkness, endless coldness and a lot of interesting moments in the style of REVENGE, BEHERIT, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY. The Finns have their own style, expression, you will recognize them immediately among the others. I dare to say that it is due to absolute devotion to darkness. Again, listening to them, I feel like I have descended several meters underground. I open the door and behind it the first mutilated bodies hang on the walls. They're still a little alive. They wail and cry. Poisonous laughter echoes from the corridors. Satan himself has come to the concert tonight. He's beautifully dressed, smiling, with his faithful at his feet. You greet him and give him "All Christianity Ends". The ceremony can begin. The sacrifice is ready. A crowd of fallen monks recite a perverse prayer. The High Priest raises his knife. The music graduates. Yes, it belongs here in the old catacombs and must have been recorded here. There's a scream, and Lady Death gets the floor. I feel like I've been here several times before. It was when I was listening to previous ARCHGOAT records. The new one is a cruel continuation of that. Mysterious, magical, bloody black death metal ritual!


about ARCHGOAT on DEADLY STORM ZINE:


Recenze/review - ARCHGOAT - The Luciferian Crown (2018)


Tracklist:
01. Ascension Towards the Promethean Fire (05:10)
02. Crown Cloaked with Death (03:46)
03. Nightside Prayer (03:39)
04. The Semen of Anti Mastery (05:02)Share this games :

TWITTER