DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#RUNEMAGICK. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#RUNEMAGICK. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 21. listopadu 2023

Recenze/review - RUNEMAGICK - Last Skull of Humanity (2023)


RUNEMAGICK - Last Skull of Humanity
EP 2023, Hammerheart Records

for english please scroll down

Stále se vracím na stejné místo. Každý rok uklízím hrob a vzpomínám na svoje blízké. Dost často přemýšlím, jak jednou skončím já. Žil jsem dobrý život? Nebo jsem byl až příliš často v temnotě? Na nedaleké lavičce sedává mladá dívka. Ve stejné datum, ve stejný čas. Nemluví a přesto jí rozumím. Ani nevím, jestli je z tohoto světa. Pokaždé si s sebou beru nějakou muziku. A je prostým faktem, že dost často poslouchám muziku od švédských tmářů RUNEMAGICK

"Last Skull of Humanity" je před produkční nahrávkou hrubého mixu druhého alba kapely “Enter the Realm of Death” z roku 1999. Nahrávání probíhalo ve studiu Los Angered Recording (vlastněno slavným Andym La Roquem z King Diamond/Death) a já byl tenkrát mladý a plný života. Přesto si pamatuji, že ta dívka seděla na lavičce již tenkrát. 


Připadám si jako bych našel ve sklepě starou krabici s kazetami. Přiznávám, občas to takhle dělám. Zavřu se do chladu a temnoty a vzpomínám. Je totiž podzim a počasí venku k podobným činnostem vybízí. Přehrabuji se v pradávných časopisech, oprašuji vinyly i kazety. Vzpomínám na své kamarády, na to, jak jsme se o hudbě dohadovali, jak jsme se hádali, ale hlavně smáli. Poslouchám nové EP a mrazí mě. Mám asi už dávno tuhle hudbu zakódovanou ve svých genech. Je mojí součástí a "Last Skull of Humanity" je přesně tím druhem death doom metalu, který je u mě vždy vítán. Velmi dobře zahrané, se skvělým ledovým zvukem, s vokálem z onoho světa. Ale hlavně s atmosférou, která mě vždy přinutí zhasnout všechna světla a vydat se na hřbitov. Letošní EP je určeno pro všechny věrné fanoušky. Již dnes vím, že se stane žádaným artefaktem. Mlha kolem mě je šedá a není skrz ní vidět. Potkávám přízraky a ona zase sedí na stejné lavičce. Usmívá se. Nedivím se jí, hraje se zde nejen pro ní, ale i pro všechny příznivce kapel typu PARADISE LOST, WINTER, CELTIC FROST, BOLT THROWER, ASPHYX, HOODED MENACE, SOLOTHUS, HALBERD, DRUID LORD, TEMPLE OF VOID. Samozřejmě, je v tom kus nostalgie. Bývám po společných setkáních melancholický a chci být sám. Dnešní povrchní a uspěchaný svět mi dávno nesvědčí. Raději si zalezu dolů do sklepa nebo půjdu zase na hřbitov. Nezbývá nic jiného, než kapele i labelu poděkovat. Tohle je totiž kus hudby, která je i mojí součástí. Stále se vracím na stejné místo. Každý rok uklízím hrob a vzpomínám na svoje blízké. Dost často přemýšlím, jak jednou skončím já. Žil jsem dobrý život? Nebo jsem byl až příliš často v temnotě? Nevím, to ať posoudí jiní. S čím jsem si ale absolutně jistý je, že tahle deska je skvělá. Mrazivé, magické death doom metalové vzpomínky na melancholii ztracených dní! Temnota!


Asphyx says:

I keep coming back to the same place. Every year I clean the grave and remember my loved ones. I often wonder how I'll end up someday. Did I live a good life? Or have I been in the dark too often? A young girl sits on a nearby bench. Same date, same time. She doesn't speak and yet I understand her. I don't even know if she's of this world. I always take some music with me. And it's a simple fact that I often listen to music by Swedish darkies RUNEMAGICK

"Last Skull of Humanity" is a pre-production recording of a rough mix of the band's second album "Enter the Realm of Death" from 1999. The recording took place at Los Angered Recording studio (owned by the famous Andy La Roque of King Diamond/Death fame) and I was young and full of life at the time. Yet I remember the girl sitting on the bench even then.


I feel like I found an old box of tapes in the basement. I admit, I do that sometimes. I shut myself away in the cold and dark and remember. It's autumn and the weather outside encourages such activities. I dig through old magazines, dust off vinyl and cassettes. I remember my friends, how we used to argue about music, how we used to fight, but mostly laugh. I listen to the new EP and I get chills. I think I've had this music coded into my genes for a long time. It's a part of me, and "Last Skull of Humanity" is exactly the kind of death doom metal that is always welcomed by me. Very well played, with a great icy sound, with otherworldly vocals. But most of all with an atmosphere that always makes me turn off all the lights and go to the cemetery. This year's EP is for all the loyal fans. I already know it will become a sought after artifact. The fog around me is grey and you can't see through it. I meet ghosts and she's sitting on the same bench again. She's smiling. I don't blame her, it's not only for her, but also for all fans of bands like PARADISE LOST, WINTER, CELTIC FROST, BOLT THROWER, ASPHYX, HOODED MENACE, SOLOTHUS, HALBERD, DRUID LORD, TEMPLE OF VOID. Of course, there is a piece of nostalgia in it. I tend to get melancholy after get-togethers and want to be alone. Today's superficial and hectic world doesn't suit me anymore. I'd rather crawl down into the basement or go back to the cemetery. I can't help but thank the band and the label. This is a piece of music that is a part of me. I keep coming back to the same place. Every year I clean the grave and remember my loved ones. I often wonder how I'll end up one day. Have I lived a good life? Or have I been in the dark too often? I don't know, let others be the judge. But what I am absolutely sure of is that this record is great. Freezing, magical death doom metal memories of the melancholy of lost days! Darkness!about RUNEMAGICK on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Enter the Realm of Death
02. Longing for Hades
03. Last Skull of Humanity
04. Beyond Death

band:
Nicklas Rudolfsson - guitar/vocals
Emma Rudolfsson - bass
Daniel Moilanen - drums
Jonas Blom - guitarneděle 26. února 2023

Recenze/review - RUNEMAGICK - Beyond the Cenotaph of Mankind (2023)


RUNEMAGICK - Beyond the Cenotaph of Mankind
CD 2023, Hammerheart Records

for english please scroll down

Pokaždé, když jsem vstoupil do chladného kostela, měl jsem strach. Byl jsem malý kluk a v otevřené rakvi ležel některý z mých příbuzných. Šel jsem k němu a děsil se toho, že na mě promluví. Budil jsem se z děsivých snů a oživlé mrtvoly mě pronásledovaly i za bílého dne. Někdy tenkrát jsem pochopil, že existuje ještě jeden svět. Je temný, ošklivý a studený, jako ruka nebožtíka. Zase jednou se dívám do tmy, zase jednou poslouchám novou desku vynikajících death doomařů RUNEMAGICK

Jednou budu možná i já ležet v otevřené rakvi. Nebo mě spálí na popel. Jedno ale vím jistě. Než se tak stane, budu se podobných deskám jako je "Beyond the Cenotaph of Mankind" klanět. Obsahuje v sobě totiž vše, co mám na hudbě rád. Černou jiskru i mrazivou energii. Rituál pro vyvolání temných sil může začít!


Je tisíc způsobů, jak můžete zemřít. Některé mám ale ve větší oblibě. RUNEMAGICK působí jako prudký jed, který začne postupně působit. Pronikne vám do žil, postupně vás rozloží zevnitř a napadne vás jako sněť. Švédi mají svůj zřetelný a jasně rozpoznatelný rukopis. Skvělý zvuk, obal, ale hlavně velkou spoustu zajímavých nápadů. Fanoušci třeba takových PARADISE LOST, WINTER, CELTIC FROST, BOLT THROWER, ASPHYX, HOODED MENACE, SOLOTHUS, HALBERD, DRUID LORD, TEMPLE OF VOID, budou určitě nadšení jako já. Novinka je tajemná, magická, má v sobě potřebnou energii a chvění, které se dle mého nedají naučit. Musíte je mít v sobě. Historie téhle smečky sahá do devadesátých let minulého století a zkušenosti jsou znát. Během celého poslechu vždy nevím, jestli bdím a nebo zažívám pochmurný sen. Navštěvuji v něm staré katakomby, opuštěné hřbitovy. Ležím v plesnivé dřevěné rakvi a usmívám se. Tuhle nahrávku si neskutečně užívám, toulám se s ní nočními ulicemi. Navštěvuji záhadná místa s okultní historií. Už dávno jsem obětoval svoji duši, už dávno jsem podlehl magickým silám. Nemám žádné pochybnosti. Tohle album je skvělé po všech stránkách. Znovu a znovu otevírám starodávné dveře do chrámu bolesti a vstupuji dovnitř. Rakev je připravena. Stačí jen ulehnout. Death doom metal studený a temný jako mlha nad hřbitovem!


Asphyx says:

Every time I went into that cold church, I was scared to death. I was a little boy and in an open coffin lay one of my relatives. I walked up to him, terrified that he would speak to me. I woke up from terrifying dreams and the reanimated corpses haunted me even in broad daylight. Sometime around that time, I realized there was another world. It's dark, ugly, and cold, like the hand of a dead man. Once again I look into the darkness, and once again I listen to the new album of the excellent death doomers RUNEMAGICK.

Someday I may be lying in an open coffin. Or I'll be burned to ashes. But one thing I know for sure. Until that happens, I will bow down to records like "Beyond the Cenotaph of Mankind". It contains everything I love about music. Black sparkle and chilling energy. The ritual to summon the dark forces can begin!


There are a thousand ways you can die. But there are some I like better. RUNEMAGICK acts like a violent poison that takes effect gradually. It penetrates your veins, gradually disintegrates you from the inside, and attacks you like anthrax. The Swedes have a distinct and recognizable signature. Great sound, great cover art, but most of all a great many interesting ideas. Fans of such bands as PARADISE LOST, WINTER, CELTIC FROST, BOLT THROWER, ASPHYX, HOODED MENACE, SOLOTHUS, HALBERD, DRUID LORD, and TEMPLE OF VOID, will surely be as excited as I am. The novelty is mysterious and magical, it has the necessary energy and tingle that in my opinion can't be taught. You have to have it in you. The history of this pack goes back to the 1990s and the experience shows. I don't always know if I'm awake or having a gloomy dream during the whole listening session. In it, I visit old catacombs, and abandoned cemeteries. I lie in a moldy wooden coffin and smile. I'm enjoying this record immensely, wandering the night streets with it. I visit mysterious places with occult histories. Long ago I sacrificed my soul, long ago I succumbed to magical forces. I have no doubts. This album is great in every way. Again and again, I open the ancient door to the temple of pain and enter. The coffin is ready. All I have to do is lie down. Death doom metal as cold and dark as the fog over the graveyard!


about RUNEMAGICK on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
1. Archaic Magick (After the Red Sun) 
2. Endless Night and Eternal End
3. Revocation of Spectral Paths
4. The Storm Rode Beyond the Firmament
5. Nocturnal Deities of Winter
6. Beyond the Cenotaph of Mankind

band:
Nicklas Rudolfsson - Vocals, Guitars
Jonas Blom - Guitars
Emma Rudolfsson - Bass
Daniel Moilanen - DrumsTWITTER