DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 24. září 2021

Recenze/review - ETERITUS - Rotten Transition (2021)


ETERITUS - Rotten Transition
CD 2021, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Když vytáhli tělo z mrazáku, nejdřív jsem se vyděsil. Měl zohavenou tvář, roztrhanou kůži, zmrzlou krev na končetinách. Rozpárané břicho, před smrtí musel hrozně trpět. Pach márnice, šepot nemrtvých. Nakonec z nás zbydou jen ohlodané kosti. Vyndají mu mozek z hlavy, střeva z břicha. Mám pocit, že se mnou rozmlouvá. Konečně mi to dojde. Na stole ležím já, navěky prokletý, uvržený to temnoty. Byl jsem nedávno odsouzen k smrti. Poslouchal jsem až příliš dlouho dobrý death metal.

Polští ETERITUS dokázali i letos vytvořit na své desce hodně podobnou atmosféru. Severem nakažený death metal, protkaný prašivinou a odhodláním ničit. Opět se skvělým zvukem (Mariusz Konieczny, Heavy Gear Studio) a obalem, na který se chci pořád dívat (autor Art by Blastart). Ano, musel jsem si objednat i tričko. Patřím mezi fanoušky, kteří ještě rádi podporují své oblíbené skupiny. U podobných nahrávek jsou slova zbytečná, lepší je přidat hlasitost pořádně doprava. Aby se kosti lépe lámaly.


ETERITUS letos působí jako buldozer, který před sebou hrne hromadu smíchanou ze starých prašivých ostatků, surového death metalu (s vlivy jak ze Švédska, Holandska, tak i třeba Floridy). Bez kompromisů, bez zbytečností, s přidanou hodnotou navíc. Melodie mrazivé tak, že člověku tuhne krev v žilách. Exhumuji spolu s kapelou dávno zapomenuté hroby, touláme se v podzemí, nasáváme zkažené morbidní nálady katakomb. Novinka "Rotten Transition" je hodně silným, sebevědomým albem. Je slyšet, že jej složili talentovaní, zkušení muzikanti, kteří si navíc zachovali nadšení a touhu vyrvat vám srdce z těla. Mám chuť vzít do ruky kladivo a jít do kostnice rozbít nějaké lebky. Místo toho tady ležím na pitevním stole a poslouchám album stále dokola. Je určené pro všechny staré, poctivé fanoušky ryzího smrtícího kovu, pro všechny prokleté i pro ty, co jsou navěky uvězněni mezi naším a oním světem. Pro mě osobně je potom nejdůležitější to, že mě baví ETERITUS poslouchat, rád se k nim stále vracím a rvu si je do hlavy pod tlakem. Riffy se mi zařezávají hluboko do masa, vokál je nasáklý hnisem a mě nezbývá než hodnotit velmi vysoko. Excelentní starý death metal, exhumovaný ze zmrzlé země!


Asphyx says:

When they pulled the body out of the freezer, I was terrified at first. His face was mutilated, his skin torn, his blood frozen on his limbs. Torn abdomen, he must have suffered terribly before death. The smell of the morgue, the whispers of the undead. In the end, all we have left are gnawed bones. They take his brain out of his head, his intestines out of his stomach. I feel like he's talking to me. It will finally happen to me. I lie on the table, cursed forever, cast into darkness. I was recently sentenced to death. I've been listening to good death metal for too long.

Polish ETERITUS managed to create a very similar atmosphere on their record this year as well. North-infected death metal, interwoven with dust and determination to destroy. Again, with a great sound (Mariusz Konieczny, Heavy Gear Studio) and a cover that I still want to watch (author Art by Blastart). Yes, I had to order a t-shirt. I am one of the fans who still like to support their favourite groups. For similar recordings, the words are useless, it is better to add the volume to the right. To make the bones break better.


This year, ETERITUS acts as a bulldozer, stacking a pile of old dusty remains, raw death metal (with influences from Sweden, the Netherlands and Florida, for example). No compromises, no unnecessary things, with added value. Melody freezes so that a person's blood clots in his veins. Together with the band, I exhume long-forgotten graves, we roam underground, we soak up the corrupt morbid moods of the catacombs. The new album "Rotten Transition" is a very strong, confident album. It can be heard that it was composed by talented, experienced musicians, who also retained their enthusiasm and desire to rip your heart out of your body. I feel like taking a hammer in my hand and going to the ossuary to break some skulls. Instead, I'm lying here on the autopsy table listening to the album over and over. It is intended for all old, honest fans of pure deadly metal, for all the cursed and for those who are forever trapped between our world and the world. The most important thing for me personally is that I enjoy listening to ETERITUS, I like to keep coming back to them and I tear them under my head under pressure. The riffs cut deep into my flesh, the vocals are soaked in pus and I can only rate them very high. Excellent old death metal, exhumed from frozen land!


about ETERITUS on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - ETERITUS - Order of Death (2018)

Tracklist:
01. Intro
02. Krieg
03. Frozen Towers
04. Blood Infection
05. Evil Remains
06. River Of Torment
07. Angel's Cunt
08. Cursed Path To The Ancient
09. The Plague Will Coming

band:
Oz - Vocals
Slav - Guitars
Kinio - Bass, Backing Vocals
Nitro - Drums

Drums, vocals and bass recorded by Krzysztof Piechocki, Sala Prób Toruń.
Guitars recorded by Slav, SlavSound Studio.
Mix and Mastering by Mariusz Konieczny, Heavy Gear Studio.
Cover Art by Blastart.

In Memory of Juraj Harín (1973-2021).


Share this games :

TWITTER