DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 21. července 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SHED THE SKIN - The Forbidden Arts (2020)

Recenze/review - SHED THE SKIN - The Forbidden Arts (2020)


SHED THE SKIN - The Forbidden Arts
CD 2020, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Několik metrů pod zemí, pohřbený zaživa, stále hledám smysl života a smrti. V nekonečných chodbách podzemí přemýšlím a prosévám mezi prsty prach našich předků. Mým průvodcem bývá nejčastěji starý death metal. Prašivý, ryzí, opravdový. U kterého praskají kosti, pukají lebky a jsou urychleny hnilobné procesy. SHED THE SKIN je již od roku 2014, kdy vydali své první EP, přesně tím druhem kapely, jejichž hudba mi proudí v krvi.

Nečekejte nic objevného, ani svěžího. V kapele jsou jen samí zkušení staří psi, kteří hrají po svém. Nasáklí smrtícím kovem z devadesátých let letos přicházejí se svým třetím dlouhohrajícím albem, aby vás pohřbili zaživa, spálili na popel a nakonec rozházeli naše zbytky za hřbitovní zdí. Skladby jsou doslova nasáklé sírou a pokud budete poslouchat pozorně, tak určitě zaznamenáte i ozvěny z toho nejhlubšího záhrobí. Takhle by zněla smrt, pokud by uměla hrát na nějaký nástroj. 

SHED THE SKIN se, stejně jako já, příliš nehodí do dnešní doby. V současnosti se hraje death metal úplně jinak - hlasitěji, uřvaněji, techničtěji. Vše je dnes umělejší. Jsem rád, že u téhle smečky je ještě všechno v pořádku. Vezměte si třeba zvuk "The Forbidden Arts", ten zní, jakoby někdo tahal v márnici dřevěné rakve. Je organický, živočišný (Dan Swano). Hlavní devízou novinky pro mě je ale to, že se nezapomíná na temnou atmosféru, na jasnou a zřetelnou stavbu skladeb. Na řezající sóla, sem tam dokonce na klávesy, které podpoří ponurou náladu celé nahrávky. Kapela má jasný cíl a směr, poznáte ji podle několika prvních tónů. Má svůj výraz a otiskla se do mého mozku jako rozžhavené železo. Pokud máte rádi smečky jako CIANIDE, CARCASS, INCANTATION, ASPHYX, NECROPHAGIA, EXHUMED, ale i třeba DEICIDE, DIABOLIC (případně kapely ze švédské školy), tak by vám SHED THE SKIN neměli uniknout. Přeházejí vám kosti v těle podobným způsobem. Pro mě je ale nejdůležitější, že albu věřím, cítím z něj, že bylo zahráno upřímně a od srdce. To jsou věci, které se podle mého nedají naučit, musíte je mít v sobě. Kdo jste byl někdy několik metrů podzemí, pohřbený zaživa, tak mi dáte zajisté za pravdu. Old school death metal, u kterého shoříte zaživa!Asphyx says:

A few meters under the ground, buried alive, I am still looking for the meaning of life and death. In the endless corridors of the underground, I think and sift the dust of our ancestors between my fingers. My guide is most often old death metal. Scabby, honest, real death metal which cracks bones, bursts skulls and accelerates the putrefaction processes. SHED THE SKIN has been exactly the kind of band whose music flows in my blood since 2014 when they released their first EP.

Don't expect anything inventive or fresh. There are only experienced old dogs in the band, who play by their own way. Soaked in death metal from the 1990s, they come up with their third full-length album this year to bury you alive, burn you to ashes, and finally scatter our remains behind the cemetery wall. The songs are literally soaked in sulfur, and if you listen carefully, you will certainly hear echoes from the deepest graves. This is how Death would sound if she could play an instrument.SHED THE SKIN, like me, is not very suitable for this time period. At present, death metal is played completely differently - louder, more brutal, more technically. Everything is more artificial today. I'm glad this band is still fine. Take, for example, the sound of "The Forbidden Arts", which sounds as if someone is pulling a wooden coffin in the morgue. The sound is organic, animal (Dan Swano). The main precedence of the new record for me, however, is that guys did not forget the dark atmosphere and the clear and distinct structure of the songs. Cutting solos, sometimes you can hear even a keyboard, which supports the gloomy mood of the whole record. The band has a clear goal and direction, you can recognize it by the first few tones. It possesses its own expression and it imprinted into my brain like a hot iron. If you like bands like CIANIDE, CARCASS, INCANTATION, ASPHYX, NECROPHAGIA, EXHUMED, but also DEICIDE, DIABOLIC (or bands from a Swedish school), then you should not miss SHED THE SKIN. The most important thing for me is that I believe to the album, I feel from it that it was recorded honestly and from the heart. These are things that I think you can't learn, you have to have them in you. If you were ever a few meters underground, buried alive, you will surely agree with me. Old school death metal, which burns you alive!tracklist:
1. Skeletal Firestorm
2. Archons of the Final Creation
3. Trow of Tragedy
4. Master of Thralls
5. Necromantic Wellspring
6. Glorified in Bloodsmoke
7. The Laundress
8. Black Bile of Ceres
9. The Moors, The Madness
10. Veins of Perdition
11. Speculum in Blood
band:Kyle Severn (drums), Matt Sorg (guitars), Ash Thomas (Vokils, Guitars), Ed Stephens (Bass), Brian Boston (evil keys)

https://shed-the-skin.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/shedtheskin
https://shop-hellsheadbangers.com/
Share this games :

TWITTER