DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MERCYLESS - The Mother of All Plagues (2020)

Recenze/review - MERCYLESS - The Mother of All Plagues (2020)


MERCYLESS - The Mother of All Plagues
CD 2020, XenoKorp


for english please scroll down

Bílé larvy, tančící v hnijícím mase. Neskutečný zápach. Ticho a chlad. Tak takhle vypadá smrt? Sestupuji k bezvládnému tělu a snažím se pochopit, jak někdo mohl něco tak strašného udělat. Bože můj, ona ještě žije! Ne, to byla jen posmrtná křeč. Na oltáři, přikovaná, zubožená, bez krve a s bolestným výrazem ve tváři. Sestupuji dál, ještě hlouběji do podzemí a objevuji další. Desítky mrtvých. Slyším jejich nářek. Jak prosí o milost, jak se modlí. Jenže tahle Smrt nezná slitování, u této Smrti se rány nehojí.


Takhle má znít pravý, nefalšovaný, rezavý, poctivý death metal! MERCYLESS znám od jejich prvního alba "Abject Offerings" z roku 1992. Vyplatilo se zůstat věrným fanouškem. Francouzští veteráni mě letos rozhodně nezklamali. Předložili další porci syrové, shnilé smrti, která je opatřena skvělým prašivým zvukem i obalem. Při poslechu před sebou vidím bílé larvy, kroutící se ve shnilém mase. 
MERCYLESS znovu obětují na starých hrobech podobným způsobem jako třeba takoví PESTILENCE, ASPHYX, MASSACRA, CANCER, LOUDBLAST, MORBID ANGEL, OBITUARY, SINISTER. Patří do stejné líhně a navíc mají (jak tomu dříve bývalo) svůj vlastní rukopis a výraz. Z "The Mother of All Plagues" cítím ještě víc temnoty a chladu než dříve. Francouzi působí jako prokletí, utržení ze řetězu. Museli trávit před nahráváním novinky dlouhé hodiny v katakombách. Songy mají přirozenou old school metalovou patinu, feeling, jsou ledové a mocné. Prosévám mezi prsty prach ze zpuchřelých kostí. Jsem tu správně, tohle je uvěřitelná smrt! Šílená ze své podstaty. Kapela působí zkušeně a zároveň svěže. Jako čerstvě vykopaný hrob, jako právě probíhající exhumace. Podepisuji vlastní krví, že nová deska je svým způsobem dokonalá. Pro nás, věrné fanoušky i pro všechny obdivovatele temných, propracovaných a drtících melodií určitě. Teď už to vím, jsem na správném místě. Hluboko pod zemí, v nekonečných chodbách podsvětí. Sem slepá víra nedosáhne. A červi mohou dál vykonávat svoji práci. Na dalším mrtvém těle, na kterém leží nová deska "The Mother of All Plagues". Absolutní kult! Asphyx says:

White larvae dancing in rotting flesh. Incredible smell. Silence and cold. Is this what death looks like? I descend to the inert body and I am trying to understand how someone can make such a terrible act. My God, she's still alive! No, it was just a post-mortem spasm. On the altar, chained, impoverished, bloodless and with a pained expression on her face. I go down, even deeper into the underground and discover others. Dozens of dead. I hear their cries. How they beg for mercy, how they pray for mercy. But this Death do not know mercy, wounds cannot be treated.

This is how real, unadulterated, rusty, honest death metal should sound! I have known MERCYLESS since their first album "Abject Offerings" from 1992. It worth to stay a loyal fan. The French veterans certainly did not disappoint me this year. They presented another portion of raw, rotten death, which is great with a dusty sound and cover. While I listen in, front of me, I see white larvae squirming in rotten flesh


MERCYLESS sacrifices again on old graves in a similar way as PESTILENCE, ASPHYX, MASSACRA, CANCER, LOUDBLAST, MORBID ANGEL, OBITUARY, SINISTER. They belong to the same hatchery and, in addition, they have (as used to be) their own style and expression. From "The Mother of All Plagues" I feel even more darkness and coldness than before. The French act like a curse, torn from the chain. They had to spend long hours in the catacombs before recording the new album. The songs have a natural old school metal patina, feeling, they are icy and powerful. I sift the dust from the puffy bones between my fingers. I'm right here, this is a believable death! Crazy by nature. The band looks experienced and fresh at the same time. Like a freshly dug grave, like an ongoing exhumation. I sign with my own blood that the new record is perfect in a specific way. For us, loyal fans and for all admirers of dark, elaborate and crushing melodies for sure. Now I know, I'm in the right place. Deep underground, in the endless corridors of the underworld. Blind faith will not reach us. And worms can continue to do their job. On another dead body, on which lies the new album "The Mother of All Plagues". An absolute cult!


about MERCYLESS on DEADLY STORM ZINE:
Recenze/review - MERCYLESS - Pathetic Divinity (2016)


Tracklist:
01. Infection
02. Rival of the Nazarene
03. Banished from Heaven
04. Bring Me His Head
05. Contagion
06. Laqueum Diaboli
07. Descending to Conquer
08. Inherit the Kingdom of Horus
09. The Mother of All Plagues
10. All Souls are Mine
11. Litany of Supplication
12. The Third of the Storms (Hellhammer cover)
13. In League with Satan (Venom cover)
14. The Exorcist (Possessed cover)
15. Go to Hell (Mot?rhead cover)

band:
Max Otero - Guitars & Vocals
Laurent Michalak - Drums
Yann Tligui - Bass
Gautier Merklen - Guitars

https://xenokorp.bandcamp.com/album/the-mother-of-all-plagues

https://www.facebook.com/mercylesscult/
http://macprod.chez.com/pages/chmerc.html
https://www.xenokorp.com/

Share this games :

TWITTER