DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 6. září 2020

Recenze/review - VAMPIRE - Rex (2020)


VAMPIRE - Rex
CD 2020, Century Media Records


for english please scroll down


Venku je neskutečné vedro a mě je přesto zima. Toulám se v lesích, naschvál navštěvuji místa bez lidí. Obklopen přírodou přemýšlím, co si pustím za muziku. Chtělo by to něco starého, poctivého, démonického. Skladby, u kterých se bude dobře lovit. Čekám na svoji kořist a vzduch by se dal krájet. Už aby byla noc, už aby vyšly na lov další šelmy. VAMPIRE, ty poslouchám již hodně dlouho. A pokaždé mě dokáží překvapit, strhnout do víru, stáhnout do hlubin, shodit ze skály, zničit a rozložit na tisíc kousků. 

Mám v srdci mráz a na uších novou desku "Rex". Je plná starých poctivých melodií. Kolem mě jsou samé stíny a já čekám, kdo mi půjde zase po krku. Prokousnutá tepna, krev na lesní cestě. Odešel jsem z tohoto světa, abych mohl poslouchat jen dobrou muziku. 


"Rex" je opět albem, které je ovlivněno starým dobrým deathem, thrashem i heavy metalem. Spolu s kapelou zavzpomínáme na kapely jako MERCYFUL FATE, POSSESSED, SLAYER a spousty dalších otců zakladatelů. VAMPIRE jdou až ke kořenům extrémního metalu a dělají to velmi dobře. Nejsou jen obyčejnou, dnes tolik typickou kopírkou, ale přinášejí i kus sebe samého. Je znát, že hrají a skládají s nadšením a odhodláním. Tohle všechno se přeneslo i do skladeb, které žhnou jako rozžhavené železo. Skvělý, čistý, průzračný a klasický je zvuk, tradičně dobrý je i obal. Po těchto stránkách si opravdu není na co stěžovat. Osobně nejvíc oceňuji takové to těžko popsatelné chvění, které jak známo, odděluje zajímavé kapely od nudných. VAMPIRE mají již dlouho svůj vlastní rukopis, ohlížejí se sice do minulosti, ale dělají to s elegancí a grácií. A to dnes umí opravdu málokdo. Jako bonus se novinka velmi dobře poslouchá. A to buď jako kulisa, tak třeba v autě nebo jen tak, když lovíte v lesích. Metal, chladný jako led a tvrdý jako švédská ocel!Asphyx says:


It's really hot outside and I'm still cold. I wander in the woods, deliberately visiting places without people. Surrounded by nature, I wonder what kind of music I can play. I feel for something old, honest, demonic. Songs which are good for hunt. I'm waiting for my prey and the air could be cut. It's going to be night, it's going to be for other beasts to go hunting. VAMPIRE, I've been listening to for a long time. And they can always surprise me, pull me into a vortex, pull me into the depths, throw me off a rock, destroy me and break me down into a thousand pieces.

I have frost in my heart and a new record "Rex" in my ears. It is full of old honest melodies. There are shadows around me and I'm waiting who will go after my life again. Bitten artery, blood on a forest road. I left this world to listen to only good music.
"Rex" is again an album that is influenced by good old death, thrash and heavy metal. Together with the band we remember bands like MERCYFUL FATE, POSSESSED, SLAYER and many other founding fathers. VAMPIRE go to the roots of extreme metal and do it very well. They are not only an ordinary, so typical copier today, but they also bring a piece of themselves. It is known that they play and compose with enthusiasm and determination. All of this has been transferred to songs that glow like red-hot iron. Great, clean, transparent and classic sound, cover is also good. There really is nothing to complain about on this site. Personally, I most appreciate such a hard-to-describe shake, which is known to separate interesting bands from boring ones. VAMPIRE have long time their own style, looking back to the past, but they do it with elegance and grace. And very few people can do that today. As a bonus, the new album is very well listenable. And either as a backdrop, for example in a car or just when fishing in the woods. Metal, cold as ice and hard as Swedish steel!


Tracklist:
01. Prelusion (00:42)
02. Rex (03:08)
03. Inspiritus (03:54)
04. Wiru-Akka (04:19)
05. Pandemoni (03:15)
06. Moloch (05:49)
07. Rekviem (03:26)
08. Serafim (04:02)
09. Anima (06:21)
10. Melek-Taus (04:50)

band:
Hand of Doom - vocals
Black String - guitars
Sepulchral Condor - guitars
Command - bass
Abysmal Condor - drums

Share this games :

TWITTER