DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemheavy metal. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemheavy metal. Zobrazit všechny příspěvky

středa 1. května 2024

Recenze/review - DARKTHRONE - It Beckons Us All....... (2024)


DARKTHRONE - It Beckons Us All.......
CD 2024, Peaceville Records

for english please scroll down

Těším se celý týden, až bude pátek. Až naruším stereotyp všedních dní. Obléknu se do džínové bundy a dám sbohem civilizaci. Lidé se na mě budou divně koukat, protože moje šedivé vlasy budou vlát do větru. Na zádech budu mít spoustu starých nášivek a ponesu v rukou kazeťák. Pokaždé dojdu až na hřbitov a otevřu si ve stínu stromů pivo. Leží tu mí kamarádi, se kterými jsme se kdysi toulali městem a poslouchali metal. Pokaždé jim řeknu, co je nového, pustím jim alba, jako je novinka od DARKTHRONE. Zavzpomínáme na staré dobré časy a domů odejdu dlouho po půlnoci. 

Zbigniew Bielak namaloval parádní stylový obal, Jack Control opatřil desku dobrým masteringem. Co se týká hudby samotné, tak ta je určena hlavně pro staré psy, jako jsem já a mě podobní. Dostanete jedovatý koktejl starodávného blacku, thrashe i heavy metalu. Zkrátka a dobře, přesně tohle jsem od kapely chtěl. Moje přání bylo opět vyslyšeno. 


Občas vedeme s nemrtvými o nových nahrávkách spory. V dnešní době se dostal metal už úplně někam jinam, než bylo původně zamýšleno. Muzikanti umí perfektně technicky hrát, produkce bývá umělá a fotky v lesklých časopisech hodnotí módní policie. Už dávno tomu nerozumím a ani nechci. Raději budu připadat ostatním starý a ošklivý. Hudba u mě vždycky bývala o srdci a DARKTRHONE to moc dobře vědí. Jejich nová deska je opět upřímná, zahraná s nadšením a pradávnou touhou ničit. Cítím z ní stále takový ten severský chlad, smrad z dlouho nevětraných katakomb. Mám to takhle rád, i když je dávno jasné, že pánové už nikdy nepřijdou s ničím novým. Komu to vadí? Naopak, buďme rádi, že ještě existují jistoty v dnešním podivném světě. Nové album se dá sundat (stejně jako cokoliv, co dnes vychází) několika ostrými slovy. Jenže mě novinka baví a rád se k ní vracím. Možná v tom je obrovský kus nostalgie a společný čas strávený u kazeťáku, ale to není zase tolik důležité. Už jsem dost starý na to, abych poslouchal jenom to, co se mi líbí. Když se tak stane, napíšu vždycky pár nesmělých slov. Hlavní je ale hudba, která se na "It Beckons Us All......." dle mého opět povedla. Představte si starou kobku a její chlad. Také cítíte mráz, co vám pomalu proniká do mozku? Pokud ano, tak se vám tahle deska bude také líbit. A teď už mi prosím dejte pokoj, ještě není pátek. Abych mohl narušit stereotyp všedních dní. Obléknout se do džínové bundy a dát sbohem civilizaci. Lidé na mě budou divně koukat, protože moje šedivé vlasy budou vlát do větru. Na zádech budu mít spoustu starých nášivek a ponesu v rukou kazeťák. Hádejte, co v něm bude hrát. Black heavy doom metalový obřad, u kterého budete mít v žilách kousky ledu! Metal ohlodaný až na kost!


Asphyx says:

I'm looking forward to Friday all week. To break the stereotype of everyday life. I'm gonna put on my denim jacket and say goodbye to civilization. People will look at me strangely as my grey hair blows in the wind. I'll wear a bunch of old patches on my back and carry a tape recorder in my hands. I'll walk to the cemetery every time and open a beer in the shade of the trees. There are friends of mine lying there, with whom we used to wander the city and listen to metal. Every time I tell them what's new, I play them albums like the new DARKTHRONE album. We reminisce about the good old days and I go home long after midnight. 

Zbigniew Bielak painted a great stylish cover, Jack Control provided the album with a good mastering. As for the music itself, it is mainly for old dogs like me and my kind. You get a toxic cocktail of old-timey black rock, thrash and heavy metal. In short, this is exactly what I wanted from the band. My wish has been granted once again. 


Sometimes we argue with the undead about new recordings. Nowadays, metal has gone far beyond what was originally intended. The musicians can play technically perfect, the production is often artificial and the photos in glossy magazines are judged by the fashion police. I don't understand it anymore and I don't want to. I'd rather appear old and ugly to others. Music for me has always been about heart and DARKTRHONE know that very well. Their new record is once again honest, played with passion and an ancient desire to destroy. I can still smell the Nordic chill, the stench of long unventilated catacombs. I like it that way, even though it's long been clear that the gentlemen will never come up with anything new again. Who cares? On the contrary, let's be glad there are still certainties in today's strange world. The new album can be pulled off (like anything coming out today) with a few sharp words. But I enjoy the new stuff and I like coming back to it. Maybe there's a huge piece of nostalgia and time spent with the tape recorder, but that's not so important. I'm old enough to only listen to what I like. When that happens, I always write a few coy words. But the main thing is the music, which, in my opinion, has done well again on "It Beckons Us All.......". Imagine an old dungeon and its coldness. Do you also feel the chill slowly penetrating your brain? If so, you'll like this record too. And now please leave me alone, it's not Friday yet. So I can break the stereotype of everyday life. Put on a denim jacket and say goodbye to civilization. People will look at me strangely because my grey hair will be blowing in the wind. I'll have a bunch of old patches on my back and I'll be carrying a tape recorder. Guess what's gonna be playing on it. A black heavy doom metal ceremony that'll put ice in your veins! Metal gnawed to the bone!


about DARKTHRONE on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - DARKTHRONE - Eternal Hails...... (2021)

Tracklist:
1. Howling Primitive Colonies
2. Eon 3
3. Black Dawn Affiliation
4. And In That Moment I Knew The Answer
5. The Bird People Of Nordland
6. The Heavy Hand
7. The Lone Pines Of The Lost Planet

band:
Fenriz - Drums, Vocals, Bass, Guitars (additional), Songwriting (tracks 5-7), Lyrics
Nocturno Culto - Vocals, Guitars, Bass, Songwriting (tracks 1-4)úterý 9. dubna 2024

Recenze/review - COFFIN STORM - Arcana Rising (2024)


COFFIN STORM - Arcana Rising
CD 2024, Peaceville Records

for english please scroll down

Byl jsem celý den v lese. Potkal jsem jenom pár lidí. Vzduch byl studený a cesty ještě zmrzlé. Potřeboval jsem něco dobrého k pití, teplý oheň a nějakou hudbu, kterou bych mohl poslouchat, až si budu číst staré spisy. Otevírám lahev hořkého piva, dívám se na plameny a zapínám play. Chtělo by to kazetu, říkám si jako první, protože na tenhle nosič nové album norských COFFIN STORM patří. Najednou není rok 2024, ale přesunuli jsme se spolu s kapelou někam na konec osmdesátých let minulého století. 

To jsem byl mladý chlapec, který se s muzikou teprve seznamoval. Nebyl dnes všemocný internet a světu vládly skupiny jako CANDLEMASS, MERCYFUL FATE, CATHEDRAL, TROUBLE. A rohy samozřejmě začaly vystrkovat i extrémnější styly jako black a thrash metal. Nezbývá mi nic jiného, než vám ihned na začátku nové album "Arcana Rising" doporučit. Pokud jste staří, tradiční a klasičtí metalisté, budete určitě spokojeni jako já. 


Na rovinu vám říkám, že to nejsou jenom známá jména v bookletu (Apollyon (Aura Noir), Bestial Tormentor (Infernö), Fenriz (Darkthrone)), která pro mě udělala tuhle desku doslova návykovou. Nebo možná ano, protože se zde sešli muzikanti, kteří přesně vědí, co a jak chtějí hrát. Představuji si hospodu někde v Norsku, kde si pánové sedli u stolu a najednou jeden z nich říká, co kdybychom napsali hudbu, která nám koluje v žilách. Slovo dalo slovo a vy si můžete vychutnat velmi tradiční, skvěle zahranou muziku. Navíc, nelze jinak, než přirovnat k archivnímu vínu. Vše je ohlodané až na kost, kapela jde k samotným počátkům, krvavým kořenům metalu. A tihle gentlemani to dělají velmi dobře. Staroškolskému pocitu je podřízeno vše. Zvuk, obal, provedení. Bez toho by to ale nešlo. Navíc je přidána víra a srdce, věci, které nejde ničím jiným nahradit. Vždycky jsem na muzice nejvíc oceňoval uvěřitelnost, opravdovost, před dokonalostí. Jasně, že mi Fenrizův vokál v některých momentech trošku vadí, jenže to je právě ono, to je ta patina, ten přírodní úkaz. Hudba pro mě byla vždy o emocích, o tom, že s kapelou rozmlouvám. A nejen dnes, když jsem se vrátil z lesa, jsem si nové album opravdu vychutnal. Fanoušci sami poznají, pro koho je určeno. Pro staré psy, kteří už dávno nerozumí dnešnímu pokřivenému světu. Pro lidi, co sbírali svoje hudební zkušenosti v osmdesátých a devadesátých letech. Žádné pózy, žádné zbytečnosti, jenom metal, ukovaný z té nejkvalitnější oceli. Ano, přátelé, je v tom i obrovský kus nostalgie. Koneckonců, proč ne, máme na ní nárok. Když si to vezmu kolem a kolem, tak jsem od téhle desky příliš nečekal a nakonec se stala jednou z mých nejposlouchanějších za poslední dobu. Je totiž opravdová, reálná. Heavy doom metalové ozvěny ze starých časů! Muzika, ohlodaná až na kost!


Asphyx says:

I've been in the woods all day. I only met a few people. The air was cold and the roads were still frozen. I needed something good to drink, a warm fire and some music to listen to while I read old writings. I opened a bottle of bitter beer, looked at the flames and put it on play. I wish it was a cassette, I think to myself first, because the new album by Norway's COFFIN STORM belongs on this carrier. Suddenly it's not 2024, but we've moved with the band to somewhere in the late 1980s. 

I was a young boy then, just getting to grips with music. The internet wasn't omnipotent and bands like CANDLEMASS, MERCYFUL FATE, CATHEDRAL, TROUBLE ruled the world. And of course, more extreme styles like black and thrash metal started to make their mark. I have no other choice but to recommend the new album "Arcana Rising" right from the start. If you are old, traditional and classic metalheads, you will be satisfied like me. 


To tell you the truth, it's not just the familiar names in the booklet (Apollyon (Aura Noir), Bestial Tormentor (Infernö), Fenriz (Darkthrone)) that made this album literally addictive for me. Or maybe it is, because here are musicians who know exactly what and how they want to play. I imagine a pub somewhere in Norway, where the gentlemen sit down at a table and suddenly one of them says, what if we wrote music that runs through our veins. The word was given and you can enjoy very traditional, well played music. Plus, you can't help but compare it to vintage wine. Everything is gnawed to the bone, the band goes back to the very beginnings, the bloody roots of metal. And these gentlemen do it very well. The old-school feel is subordinate to everything. The sound, the cover, the execution. But it couldn't have been done without it. Plus there's faith and heart, things that can't be replaced by anything else. What I've always appreciated most about music is believability, realness, over perfection. Sure, Fenriz's vocals bother me a bit in some moments, but that's just it, that's the patina, the natural phenomenon. Music for me has always been about emotions, about talking to the band. And not only today, when I came back from the woods, I really enjoyed the new album. Fans will know for themselves who it's for. For the old dogs who don't understand today's warped world anymore. For people who gathered their musical experience in the eighties and nineties. No posing, no uselessness, just metal, forged from the finest steel. Yes, my friends, there's a great deal of nostalgia in there too. After all, why not, we're entitled to it. All things considered, I wasn't expecting much from this record and it ended up being one of my most listened to albums in a while. Because it's real, it's real. Heavy doom metal echoes from the old days! Music that's gnawed to the bone!


Tracklist:
01. Over Frozen Moors (06:08)
02. Arcana Rising (06:47)
03. Open the Gallows (10:25)
04. Eighty-Five And Seven Miles (07:17)
05. Ceaseless Abandon (06:57)
06. Clockwork Cult (07:20)

band:
FEATURING APOLLYON (AURA NOIR), BESTIAL TORMENTOR (INFERNÖ), & DARKTHRONE’S FENRIZ ON VOCALSčtvrtek 7. března 2024

Info - Album MENTAL DECAY z roku 2017 od thrashových LAID TO WASTE vychází na vinylu!


for english please scroll down

Už dlouhých sedm let fanoušci netrpělivě čekají na nové album českých speed-thrasherů Laid To Waste. Na zpříjemnění té doby vydává Coffeegrinder vinylou edici alba Mental Decay z roku 2017. Ta je tak po CD (Support Underground) a kazetové (Tapes Of Terror Records) verzi kompletní. LP je ručně číslované a limitované počtem 150 kusů. Objednávejte na facebooku www.facebook.com/coffeegrinder.cz nebo na e-mailové adrese coffeegrinder.cz@gmail.com!


For seven long years now, fans have been waiting impatiently for a new album from Czech speed-thrashers Laid To Waste. To make that time more enjoyable, Coffeegrinder is releasing a vinyl edition of 2017's Mental Decay. It is now complete after the CD (Support Underground) and cassette (Tapes Of Terror Records) versions. The LP is hand-numbered and limited to 150 copies. Order on Facebook at www.facebook.com/coffeegrinder.cz or email coffeegrinder.cz@gmail.com!
about LAID TO WASTE on DEADLY STORM ZINE:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 20. února 2024

Recenze/review - WARHAWK - Dambuster (2023)


WARHAWK - Dambuster
CD 2023, Cimex Records, Iron Fist Productions

for english please scroll down

Cigáro pomalu dohořívá a sklenice s whiskey je ještě plná. Mám všeho plné zuby, štve mě celý svět, práce, lidi kolem mě. Sedím v zaplivaném baru a s nikým se nebavím. Dávno už vím, že do téhle doby nepatřím. Mám rád jinou muziku, ženský, filmy. Vypiju alkohol na ex a objednám si další. Už nemám moc jasnou hlavu, ale to mi nebrání v tom, dojít ke starému jukeboxu a pustit si něco pro sebe. Po nějak době přemýšlení vybírám novou desku švédských maniaků WARHAWK. Chvíli stojím a dostávám se do stavu, kdy se mi chce tančit.

Netrvá to dlouho a přidají se i ostatní. Krásný holky, co nikdy nebudu mít, všichni si rozpustíme vlasy a řveme texty spolu s kapelou. Už mě nebolí kosti, už mám pocit, že  zase žiju. Hudba se mi dostane ihned do žil. Vyrůstal jsem na ní, na heavy metalu a rock´n´rollu. Pařím až do té doby, než upadnu a usnu na podlaze. 


Jak říká jeden můj stejně prokletý kamarád, tohle je muzika z doby, kdy byl svět ještě v pořádku. Zahraná od srdce. Pokud máte chuť na výlet do zlaté éry, kdy světu vládli slavní a zásadní MOTORHEAD, neváhejte ani chvilku. Patrný je vliv ale nejen party kolem Lemmyho, zazní i odkazy na rock ze sedmdesátých let. Tohle ale není nutné pitvat, to píšu, abyste měli představu. Spíše vám řeknu, kde jsem si album užíval nejvíce. Jednak v práci, kdy jsem se odhlučnil od všech okolo a na má tváři se rozhostil blažený klid a úsměv. Dále v autě, kdy pro mě byla radostí prázdná dálnice přede mnou a hlasitost na plné koule. Líbí se mi, jakým způsobem Švédi k hudbě přistupují. Jsou pro mě uvěřitelnější, věrnější a upřímnější, než kde jaká současná slavnější kapela. Na to vám přísahám a klidně vám to podepíšu vlastní krví. Abych ještě nezapomněl. Od podzimu, kdy mi přišlo CD na recenzi, až do dnes, jsem každý pátek seděl doma a připravoval se, až vyrazím ven. Poslouchal jsem stále dokola "Dambuster". Pokaždé mě hodilo do pohody, uklidnilo moji mysl, nakoplo mě a nabilo energií. To není ani v dnešní době málo, co myslíte? Je to muzika, určená pro starý psy, co jsou na tom jako já. Většinou píšu o extrémnější hudbě, ale WARHAWK mě prostě dostali. Prokleli a vrátili po časové ose zpět do doby, kdy jsem s metalem a rockem začínal. Cigáro pomalu dohořívá a sklenice s whiskey je ještě plná. Mám všeho plné zuby, štve mě celý svět, práce, lidi kolem mě. Sedím v zaplivaném baru a s nikým se nebavím. Dávno už vím, že do téhle doby nepatřím. Mám rád jinou muziku, ženský, filmy. Vypiju alkohol na ex a objednám si další. Heavy metalová jízda přímo do pekla! Rock´n´roll až za hrob!


Asphyx says:

The cigar slowly burns out and the whiskey glass is still full. I'm fed up with the world, my job, the people around me. I'm sitting in a dingy bar and I'm not talking to anybody. I've known for a long time that I don't belong in this era. I like other music, women, movies. I'll drink alcohol on my ex and order another. I'm not very clear headed anymore, but that doesn't stop me from walking over to the old jukebox and playing something for myself. After some time of thinking, I pick up the new album from Swedish maniacs WARHAWK. I stand for a while and get into a state where I want to dance.

It doesn't take long for the others to join in. Beautiful girls I'll never have, we all let our hair down and scream the lyrics along with the band. My bones don't hurt anymore, I feel alive again. The music gets into my veins right away. I grew up on it, heavy metal and rock 'n' roll. I party till I fall down and fall asleep on the floor.


As one of my equally cursed friends says, this is music from a time when the world was still right. Played from the heart. If you fancy a trip back to the golden era when the glorious and essential MOTORHEAD ruled the world, don't hesitate a moment. But it's not just the influence of the Lemmy gang that is evident, there are also references to rock from the seventies. But this is not necessary to dissect, I write this to give you an idea. Rather, I'll tell you where I enjoyed the album the most. Firstly, at work, when I got away from everyone around me and a blissful calm and smile spread across my face. Next, in the car, when the empty highway in front of me and the volume at full blast was a joy. I like the way the Swedes approach music. To me they are more believable, more true and more honest than any contemporary famous band. I swear to you on that, and I'll sign it with my own blood. And lest I forget. From the autumn, when I received the CD for review, until today, I sat at home every Friday and got ready to go out. I listened to "Dambuster" over and over again. Each time it threw me for a loop, calmed my mind, kicked me up a notch and energized me. That's not even enough these days, don't you think? It's music for old dogs who are like me. I usually write about more extreme music, but WARHAWK just got me. They cursed me and took me back in time to when I started with metal and rock. The cigar is slowly burning out and the whiskey glass is still full. I'm fed up with the world, the job, the people around me. I'm sitting in a dingy bar and I'm not talking to anybody. I've known for a long time that I don't belong in this era. I like other music, women, movies. I'll drink alcohol on my ex and order another. Heavy metal ride straight to hell! Rock 'n' roll to the grave!tracklist:
1. Bomb Raid
2. Cut Me Loose
3. Skullet R 'N' R Machine
4. Please Don't Go
5. Claws Out
6. Dambuster
7. Hounds Of Hell
8. Dance With Death
9. Dags Att Dra
10. Hawks Of War

band:
Rob - Vocals
Erik - Bass
Pär - Guitar
Matte - Drumsúterý 23. ledna 2024

Recenze/review - BAFOMET - Baptized in Goat Blood (2023)


BAFOMET - Baptized in Goat Blood
CD 2023, Iron Fist Productions, Nuclear War Now! Productions

for english please scroll down

Probudím se a všechno kolem je úplně jinak. Ještě včera jsme trávili svůj čas na sociálních sítích a všichni byli online, jenže teď mám na sobě džínovou vestu a vedle postele stojí kazeťák. Trošku se leknu, protože dostanu pusu od mladé krásné dívky. Má pevné tělo a na zadku vytetované logo kapely BAFOMET. Usměje se na mě a zmáčkne play. Celý pokoj se zaplní metalem, který  jsem poslouchal v dobách, když jsem s muzikou začínal. Vítejte zpátky v osmdesátých letech minulého století! Dáme si pivo a cigáro a vyrazíme do ulic.

Na periférii se sejdeme s ostatními. Metal zrovna vládne světu a nová deska "Baptized in Goat Blood" ihned všechny zaujme. Sedneme si na betonovou zeď a popíjíme. Pak začne někdo mávat  hlavou. Nakonec se přidáme všichni. Schválně si pusťte ukázky a posuďte sami. 


BAFOMET pocházejí z Japonska a ďábla uctívají od roku 2015. Jedná se o hudbu, která je ohlodaná na kost. Základem jsou odkazy na BATHORY, VENOM, ABIGAIL, SABBAT, přístup mi potom připomíná to, co dělá Fenriz z DARKTHRONE. Zkrátka a dobře, Satan číhá za každým rohem a usmívá se. Hraje se zde hlavně pro něj i pro všechny démony. Jasně, že už tu všechno bylo a Japonci jenom exhumují staré, notoricky známé postupy. Je nutné ale také rovnou dodat, že to dělají velmi zkušeně a elegantně. Mám to ve své hlavě a uších nastavené tak, že mě musí songy rozsekat, musím mít chuť na mosh-pit. Pořádně zahrozit nebi, odplivnout si před kostelem. Tohle jsou všechno věci, které z hudby těchto maniaků slyším. Líbí se mi zastaralý, pradávný zvuk, ten je opravdu jak vystřižený z dávné doby. Parádní je i obal, který vše krásně doplňuje. Je pro mě velmi příjemné poslouchat novou desku  "Baptized in Goat Blood" stále dokola. Nikde nic nepřebývá, ani nechybí. Jedná se o divokou jízdu přímo do pekla. Doporučuji vám si  pustit album, až budete řídit auto. Jen si potom dejte pozor, abyste nepřekročili rychlost. Protáčím CD stále ve svém přehrávači a je mi zase sedmnáct. Nikde žádný internet, ani divný svět, řítící se do záhuby. Jsem jenom já, pivo, holky a metal, který mi právě začíná kolovat v žilách. Mrazí mě v kostech a těším se na večer, až se zavřu před vším okolo a budu si tuhle desku rvát pod tlakem do hlavy. Je totiž skvělá, baví mě a má v sobě potřebnou dávku energie, kterou potřebuji, abych přežil. Zapalte znovu ohně! BAFOMET jsou zde! Heavy black speed metal zahraný s ďáblem s těle! 


Asphyx says:

I wake up and everything around me is completely different. Just yesterday we were spending our time on social media and everyone was online, but now I'm wearing a denim vest and there's a tape recorder next to the bed. I'm a little scared because I get a kiss from a beautiful young girl. She has a firm body and the BAFOMET logo tattooed on her ass. She smiles at me and presses play. The whole room fills up with the metal I used to listen to back when I first started with music. Welcome back to the 1980s! We'll have a beer and a cigarette and hit the streets.

We'll meet up with the others on the outskirts. Metal's ruling the world right now, and the new album, "Baptized in Goat Blood", is catching everyone's attention. We sit down on a concrete wall and drink. Then someone starts waving their head. Eventually, we all join in. You can listen to the previews and judge for yourself.


BAFOMET are from Japan and have been worshipping the devil since 2015. This is music that is gnawed to the bone. The base is references to BATHORY, VENOM, ABIGAIL, SABBAT, then the approach reminds me of what Fenriz from DARKTHRONE does. In short, Satan is lurking around every corner and smiling. It's mostly played for him and all the demons. Of course, it's all been done before and the Japanese are just exhuming old, notorious practices. But it must also be said that they do it with great skill and elegance. I have it set in my head and ears that the songs must chop me up, I must be in the mood for mosh-pit. Threaten the heavens, spit in front of the church. These are all things I hear in the music of these maniacs. I like the antiquated, ancient sound, it's really like something cut from a bygone era. The cover art is awesome too, it complements everything beautifully. I find it very enjoyable to listen to the new album "Baptized in Goat Blood" over and over again. Nothing is missing or missing anywhere. It's a wild ride straight to hell. I recommend you listen to the album when you drive your car. Just be careful not to speed afterwards. I'm still spinning the CD in my player and I'm seventeen again. No internet anywhere, no strange world hurtling towards destruction. It's just me, beer, girls and metal, which is just starting to flow through my veins. I'm chilling in my bones and looking forward to tonight, when I close myself off from everything around me and rip this record into my head under pressure. Because it's great, it's fun, and it has the necessary amount of energy I need to survive. Light the fires again! BAFOMET are here! Heavy black speed metal played with the devil with a body!tracklist:
1. Baptism
2. Goat Blood
3. Lucifer
4. Beast Of Chaos
5. Scythe Of The Reaper
6. Resurrection
7. Leviathan's Priest
8. Evil Force
9. Witch's Curse
10. Take The Knife
11. Heavy Metal Avengerstředa 22. listopadu 2023

Recenze/review - DESTRUCTOR - Blood, Bone, and Fire (2023)


DESTRUCTOR - Blood, Bone, and Fire
CD 2023, Shadow Kingdom

for english please scroll down

Píše se rok 1984 a v ocelářském městě Cleveland v Ohiu vznikla kapela DESTRUCTOR. Mě je teprve deset let a musím ještě tři roky vydržet, abych slyšel svoji první metalovou desku. Jsou jimi slavní JUDAS PRIEST, na staré ohrané kazetě. Mezitím se v Americe odvíjí historie kapely, která se navěky zapíše do myslí všech poctivých fanoušků. Když se podíváte, co všechno tuhle smečku potkalo, je obdivuhodné, že stále hraje. U nás, v socialistickém bloku, ve kterém jsme se k hudbě dostávali velmi těžko, jsme se třeba o násilné smrti Daveho Holocausta, dozvěděli až po několika letech. 

Moje první setkání s hudbou těchto thrash heavy metalových maniaků proběhlo opravdu až po mnoha letech, kdy se mi dostala do rukou deska "Maximum Destruction". Hltali jsme tenkrát každý tón, každou notu. Přiznám se bez mučení. Zůstal jsem stále fanoušek. Pokaždé, když kapela vydá něco nového, jsem u toho. Stále tančím v jejich rytmu. To se mi potom nemůžete divit, že když se mi dostala do rukou jejich letošní novinka "Blood, Bone, and Fire", nemůžu jinak, než sepsat těchto pár pokorných řádků. 


Možná už mám šedivé vlasy, cholesterol v krvi, možná už netančím tak divoce, jako když jsem byl mladý, ale to přeci vůbec nevadí. Stále dokážu roztočit u reproduktorů headbanging, pořád poslouchám hudbu srdcem. Pro mě a všechny ostatní, kteří jsou na tom, jako já, je určena tahle deska. Pánové samozřejmě nepodcenili řezající zvuk, ani parádní obal. Po fromální stránce je vše v nejlepším pořádku. Jsem už dávno posluchač zcela jiné muziky, ale když jsem slyšel poprvé "Blood, Bone, and Fire", zase mě začalo mrazit v zádech a vše ostatní šlo stranou. Nevnímal jsem divný svět okolo, který směřuje úplně jinam, než jsem si kdysi představoval. Nesleduji zprávy, nečtu sociální sítě. Jsem jenom já a muzika. Prokletý, říkají o mě a já s nimi souhlasím. Novinka totiž řeže tou správnou stranou nože. Ne, já nikdy nebudu kritik, který hledá nějaké drobné chyby. Ony zde ani žádné nejsou. DESTUCTOR v sobě mají pořád velkou sílu a energii, která vás doslova převálcuje. Možná už dávno neobléknu svoji starou džínovou vestu, možná už tolik nevidím, ale dobrou muziku budu stále podporovat. Na to jsem přísahal, když mi bylo třináct let a držím se toho dodnes. Američané přežili věci, které by jiné skupiny zničily. Oni zůstali silní. Ale nejen to, oni ještě navíc umí nahrávat desky, které hoří jasným plemenem! Pro někoho možná bude nové album jen pouhým výletem do historie, ale pro mě se jedná o velkou událost. DESTRUCTOR mají co říci i dnes, když se hudba poslouchá povrchně a počet sdílení je víc, než poctivé kovové řemeslo. Thrash heavy metalový výlet do starých, poctivých železáren! Album, ukované z té nejkvalitnější oceli!


Asphyx says:

The year is 1984 and the band DESTRUCTOR was formed in the steel town of Cleveland, Ohio. I'm only ten years old and have to wait three more years to hear my first metal record. It's the famous JUDAS PRIEST, on an old outdated cassette. Meanwhile, in America, the history of a band that will forever be etched in the minds of all honest fans is unfolding. When you look at all that's happened to this pack, it's amazing that they're still going strong. For example, in our socialist block, where it was very difficult to get access to music, we only found out about the violent death of Dave Holocaust a few years later. 

My first encounter with the music of these thrash heavy metal maniacs was really after many years, when I got my hands on the album "Maximum Destruction". We devoured every note, every note. I admit without torture. I'm still a fan. Every time a band releases something new, I'm there. I still dance to their beat. It's no wonder then that when I got my hands on their new release this year, "Blood, Bone, and Fire", I couldn't help but write these few humble lines.I may have grey hair, cholesterol in my blood, I may not dance as wildly as I did when I was young, but that doesn't matter. I can still headbang to the speakers, still listen to music with my heart. This record is for me and everyone else who is like me. Of course the gentlemen didn't underestimate the cutting sound, or the awesome cover art. From an fromal standpoint, everything is in top form. I've been a listener of completely different music for a long time, but when I first heard "Blood, Bone, and Fire" I got chills again and everything else went by the wayside. I was oblivious to the strange world around me that was going in a completely different direction than I had once imagined. I don't watch the news, I don't read social media. It's just me and music. Damn, they say about me and I agree with them. The novelty cuts with the right side of the knife. No, I'm never going to be a critic who looks for little mistakes. There aren't any. DESTUCTOR still has a great power and energy that will literally knock you over. I may not wear my old denim vest anymore, I may not see as much anymore, but I will still support good music. That's what I swore to when I was thirteen years old, and I've stuck to it ever since. Americans have survived things that would have destroyed other bands. They stayed strong. But not only that, but they can make records that burn bright! For some, the new album may be a mere trip into history, but for me it is a major event. DESTRUCTOR have something to say even today, when music is listened to superficially and the number of shares is more than honest metal craft. A thrash heavy metal trip to the old, honest ironworks! An album forged from the finest steel!


tracklist:
1. Blood, Bone, And Fire
2. Iron Clad
3. Storm Upon The World
4. Never Surrender
5. Depths Of Insanity
6. The Calling
7. Heroic Age
8. Hammering The Steel
9. Dominate

DESTRUCTOR lineup 2023
Tim Hammer - bass
Mark Hellhound - guitar
Matt Flammable - drums
Dave Overkill - vocals and guitarpondělí 20. března 2023

Recenze/review - PHANTOM FIRE - Eminente Lucifer Libertad (2023)


PHANTOM FIRE - Eminente Lucifer Libertad
CD 2023, Edged Circle

for english please scroll down

Některá místa v sobě mají krvavý otisk. Zrovna zde, daleko na severu, cítím bolest a slyším nářek obětí. Kolem jsou hluboké temné lesy a moje duše se ztrácí ve vzpomínkách. Na starý metal, který byl hrán od srdce. Zrovna poslouchám norské speed black metalisty PHANTOM FIRE a nasávám pach krve. Vracím se po časové ose zpět, někam na přelom osmdesátých a devadesátých let minulého století. Oheň zase hoří jasným plamenem a Smrt tančí se Satanem. 

Já vím, v dnešní době je kolem spousta různých retro kapel, které neumějí moc hrát. Jejich muzika je plná póz a hudbu jim vůbec nevěřím. PHANTOM FIRE jsou ale jiní, odlišní. Svoje skladby sice stavějí na známých pevných black speed metalových základech, ale často jdou ještě dále do historie. Ano, heavy metal, počátek všeho. Riffy ohlodané na kost, surový, "nepříjemný" vokál. Zbývá už jenom vykopat další hrob a exhumovat mrtvolu. 


Dejte mi někdo pivo a přidejte hlasitost. Jsem starej pes, co poslouchá metal přes třicet let. Hlavu už zvedám jen v případě, když mě muzika opravdu zaujme. Líbí se mi, že jsou skladby ohlodány na kost. Mají zajímavé motivy, spoustu momentů, u kterých si podupávám nohou a s chutí tančím na vlastním hrobě. Máte rádi smečky jako CONDOR, TOXIC DEATH, DEATHHAMMER, EVOKE? Případně pradávné black metalové skupiny a samozřejmě MOTOROHEAD a VENOM, kteří jsou do tvorby těchto maniaků také otištěni? Jděte do toho! Nakonec je vlastně úplně jedno, z jakých kapel PHANTOM FIRE čerpají. Pro mě je stejně nejdůležitější, že v sobě mají songy drive a sílu. Prastarou temnou energii. Potkávám stíny nemrtvých, toulám se podsvětím a poslouchám už jenom hudbu, co mám rád. K albu "Eminente Lucifer Libertad" jsem se rád a často vracel. Přikovalo mě na zeď. Stejně jednou nakonec všichni skončíme v pekle. Abych pravdu řekl, tak už se těším. Pokud tam totiž budou hrát skupiny, jako jsou PHANTOM FIRE, bude to pořádný masakr a oslava. Tahle nahrávka je určena pro všechny maniaky, kteří pamatují nebo uctívají zlatou éru metalu, kdy se na nějakou tu špínu nekoukalo. Žádné pózy, žádné zbytečnosti. Jenom poctivá zabijácká práce, která smrdí sírou. Už jsem vám jednou říkal, dejte mi další pivo. Musím se napít a zavřít za sebou víko od rakve. Satan se usmívá! Black speed heavy metalová jízda přímo do pekla!


Asphyx says:

Some places have a bloody imprint in them. Right here, far to the north, I feel the pain and hear the cries of the victims. There are deep dark forests all around and my soul is lost in memories. Of old metal that was played from the heart. I'm listening to Norwegian speed black metallers PHANTOM FIRE and I'm breathing in the smell of blood. I'm going back along the timeline, somewhere to the turn of the eighties and nineties of the last century. The fire burns bright again and Death dances with Satan.

I know, there are a lot of different retro bands around these days that don't know how to play much. Their music is full of posturing and I don't trust their music at all. But PHANTOM FIRE are different, distinct. Although they build their songs on the known solid black speed metal foundations, they often go even further back in history. Yes, heavy metal, the beginning of everything. Riffs gnawed to the bone, raw, "unpleasant" vocals. All that's left is to dig another grave and exhume the corpse.


Somebody get me a beer and turn up the volume. I'm an old dog who's been listening to metal for over 30 years. I only raise my head anymore if I'm really into the music. I like the fact that the songs are chewed to the bone. They have interesting themes, lots of moments that make me tap my foot and dance on my own grave with gusto. Do you like bands like CONDOR, TOXIC DEATH, DEATHHAMMER, EVOKE? Possibly ancient black metal bands and of course MOTOROHEAD and VENOM, who are also imprinted in the work of these maniacs? Go for it! In the end, it doesn't really matter what bands PHANTOM FIRE draws from. For me, the most important thing anyway is that the songs have drive and power in them. Ancient dark energy. I meet the shadows of the undead, I wander the underworld and I only listen to music I like anymore. I've come back to the album "Eminente Lucifer Libertad" a lot. It's been my wall. We're all gonna end up in hell one day anyway. To be honest, I'm looking forward to it. Because if bands like PHANTOM FIRE are playing there, it's going to be one hell of a massacre and celebration. This record is for all the maniacs who remember or worship the golden era of metal, when some of that filth wasn't looked down upon. No posing, no uselessness. Just honest killer work that reeks of brimstone. I told you once before, give me another beer. I need to drink and close the lid of the coffin behind me. Satan is smiling! Black speed heavy metal ride straight to hell!tracklist:
1. Bloodshed
2. Eminente
3. Derive From Ash
4. Ritual
5. Satanic Messenger
6. Lucifer
7. De Taptes Dans
8. Black Night
9. Mara
10. Libertad
11. Pentagram

band: 
Kjartan - Guitars
Eld - Vocals, Bass

pondělí 2. ledna 2023

Recenze/review - TRAHIR - Whose Hearts Petrified (2022)


TRAHIR - Whose Hearts Petrified
CD 2022, The Barn

for english please scroll down

Pojďte se se mnou vydat po stopách ztraceného času. Do dob, kdy neexistoval internet, lidé k sobě měli blíž a světu vládly kapely jako CANDLEMASS, BLACK SABBATH a beat generation pomalu odcházela v zapomnění. Mí rodiče měli spoustu gramodesek s rockem, doomem a hippies pomalu zastárli. Nebo ještě dále do historie, když se ulicemi Prahy toulal rozervaný Václav Hrabě a Mrtví nemohli milovat.

Občas se setkám s hudbou, o které nemá cenu psát. Lepší je jí poslouchat. Zavřít se do temného pokoje, brouzdat ve vzpomínkách a nechat pod nohama křupat čerstvý sníh. Právě v těchto momentech, s novým albem "Whose Hearts Petrified" od pražských démonů TRAHIR v přehrávači a dobrou knihou, je mi momentálně nejlépe. Normálně se věnuji a poslouchám extrémnější muziku. Ale základy, ze kterých vznikla, uctívám bezezbytku. 


Jeden můj kamarád říká, že dnes je vlastně všechna muzika retro, což podepisuji vlastní krví. Jenže jsou kapely, které se jenom tak tváří. A pak jsou ty, jako TRAHIR, kterým prostě věříte. To je pro mě asi nejdůležitější. Zaslechnout lze odkazy na slavné kapely, které formovaly (stoner) rock, doom, heavy metal. Myslím, že každý si najde ty své a nemá cenu je vypisovat. Lepší je přidat hlasitost, užít si čistý a zároveň "starý" zvuk z The Barn studia, pokochat se nad stylovým obalem (Moonroot - Vojtěch Doubek). Songy čpí okultismem, pelyňkem, špínou i krví. Kapela jde na dřeň, základní riffy jsou ohlodány na kost. Samostatnou kapitolou jsou pak texty, které rozhodně stojí za pozornost (opravdu klobouk dolů - fantasy, sci-fi, historie, literatura - ano, Václav Hrabě, za toho asi největší dík). Kolem jsou potom vystavěny košaté a zajímavé kompozice. Jako bych se toulal zimní krajinou a došel až na staré pohřebiště. Někde tam, uprostřed lesa, s přízraky v zádech, se musela hudba nahrávat. Je jako vzpomínky na ztracené časy, o kterých mi vyprávěli rodiče. Je v ní bolest i radost, jemná a zároveň syrová energie. Nahrubo nasekaná tma i tajemno. Doporučuji poslouchat v klidu a s myslí naladěnou na smutek. Budete se usmívat, někteří možná i plakat. Obejmete své milé, zapálíte svíčku za všechny, kteří měli tuhle desku poslouchat s vámi a již nemohou. Vynikající vokály, spousta zajímavých momentů, prvotřídní provedení, ale i chvění, jiskra, která se změní v plamen. Pokorně se skláním před touto nahrávkou! Heavy doom rockové album, které vás spálí zevnitř! 


Asphyx says:

Come with me on the trail of lost time. Back in the days when there was no internet, people were closer to each other and bands like CANDLEMASS, BLACK SABBATH ruled the world and the beat generation was slowly fading into oblivion. My parents had a lot of gramophone records with rock, doom and hippies slowly got old. Or even further back in history, when a ragged Václav Hrabě roamed the streets of Prague and the Dead couldn't love.

Occasionally I come across music that is not worth writing about. Better to listen to it. To shut myself in a dark room, to wade through memories and let the fresh snow crunch under my feet. It's in these moments, with the new album "Whose Hearts Petrified" by Prague demons TRAHIR in the player and a good book, that I'm at my best at the moment. Normally I'm hanging out and listening to more extreme music. But I worship the foundations from which it was created completely.


A friend of mine says that all music today is actually retro, which I sign with my own blood. But there are some bands that are just pretending to be. And then there are those, like TRAHIR, that you just believe them. That's probably the most important thing for me. You can hear references to famous bands that shaped (stoner) rock, doom, heavy metal. I think everyone will find their own and there is no point in listing them. It is better to turn up the volume, enjoy the clean and at the same time "old" sound from The Barn studio, admire the stylish cover (Moonroot - Vojtěch Doubek). The songs reek of occultism, wormwood, dirt and blood. The band goes to the core, the basic riffs are gnawed to the bone. A separate chapter are the lyrics, which are definitely worth paying attention to (hats off to them - fantasy, sci-fi, history, literature - yes, Václav Hrabě, probably the biggest thanks to him). Around it are then built colourful and interesting compositions. It's like wandering through a winter landscape and arriving at an old burial ground. Somewhere there, in the middle of the forest, with ghosts at its back, the music must have been recorded. It's like memories of lost times my parents told me about. There's pain and joy in it, a subtle and raw energy at the same time. Coarsely chopped darkness and mystery. I recommend listening quietly and with your mind tuned to sadness. You will smile, some may even cry. You will hug your loved ones, light a candle for all those who should have listened to this record with you and no longer can. Excellent vocals, lots of interesting moments, top notch performances, but also a tingle, a spark that turns into a flame. I humbly bow before this record! Heavy doom rock album that will burn you from the inside!Tracklist:
01. Lichking X Witchqueen (04:06)
02. Blåkulla (05:52)
03. Falconer (01:43)
04. Knight's Prayer (06:07)
05. Mother Nibiru I (05:58)
06. Rapture (05:46)
07. Two Sisters (01:25)
08. The Ruin (06:13)
09. Mother Nibiru II (07:04)
10. Amra (06:23)
11. Breaking The Spell (02:30)čtvrtek 27. října 2022

News! - CROM - The Era Of Darkness - lyric video


Crom “The Era Of Darkness” lyric videoWith their new studio album just announced, German epic heavy metallers CROM release the title track of the record as the first digital single, which kicks off the promotion for the full-length. “The Era Of Darkness” is packed with epic action: big choruses, aggressive vocals, majestic guitar solo and battle-cry melodies that will urge you into the battlefield for heavy metal, the old-school way.
____________________________

Whilst playing with German melodic black metallers Dark Fortress, Walter “Crom” Grosse began working on a solo-project that was worlds apart from the raw aggression normally associated with the genre in which he started. The more the work progressed, the more Grosse realised that he much preferred to forge his own musical path, a path where melody is the defining factor, and, following on from the positive response to his debut EP “The Fallen Beauty”, he decided to focus his attention solely on the band that had become Crom.

Grosse has never made any secret of his admiration and respect for Quorthon. Like many other musicians, he is influenced by the epic melodies of the legendary Bathory, but, unlike many, he has allowed the influence to subtly shade, rather than define, the musical content. Crom has an individuality that can only be described as, well... “CROM”!


Delicate acoustic guitars are counter-pointed by crushing metal riffs. A powerful vocal performance is accompanied by melodies that are in turn poignant or majestic. With his use of choirs, epic arrangements, skilful transitions, and stirring melodies, Grosse is able to conjure up images of mighty warriors and lost loves; epic struggles and tragic personal losses; despair and ultimate salvation.

After three albums (“Vengeance” in 2008, “Of Love And Death” in 2011 and “When Northmen Die” in 2017) Crom started a brand new chapter in its career, signing a new record deal with From The Vaults releasing the new EP “Into The Glory Land” in 2021. A spearhead craved deep in the future, foreshowing the battle that was yet to come...

“The Era Of Darkness” will be released on digital, CD and LP (black vinyl, limited to 300 units) via From The Vaults on January 13th, 2023.

Lineup:
Walter “Crom” Grosse: vocals, choirs, lead & acoustic guitars, bass
Steve Peyerl: solo guitar
Thomas Hagl: drums

Digital single:

Webshop:

Web:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 23. února 2022

Recenze/review - SAXON - Carpe Diem (2022)


SAXON - Carpe Diem
CD 2022, Silver Lining Music

for english please scroll down

Možná v tom je kousek nostalgie, ale přesto si poslední dobou často říkám, kam se vytratilo dobré řemeslo? Nemyslím tím jen muziku, ale všeobecně. Spousta kapel, které jsem míval hrozně rád, zestárla a jejich nové desky mě už moc nezajímají. A pak tu máme SAXON. Ryzí heavy metal. Opravdovost, velké srdce. Na novou desku "Carpe Diem" jsem se opravdu těšil. A opět a znovu sedím, přidávám neustále hlasitost a užívám si hudbu po okraj narvanou skvělými skladbami.

Přemýšlím o tom, kde se v kapele pořád bere takové množství energie, nadšení, schopnosti zalézt do studia, nahrát neskutečně kompaktní a soudržné album, nakopat nám zadky a odejít středem? Vzájemná chemie mezi mnou a SAXON stále funguje a bylo tomu tak odnepaměti. 


Napsat dobrou skladbu je umění a dost často se na to zapomíná. Novinka se ale nejen velmi příjemně poslouchá, ale má v sobě i přesně namíchaný koktejl z patosu (se kterým Britové umí nakládat jako nikdo jiný), spoustu ostrých riffů, motivů, které si po několika posleších pamatuji a nemůžu je vyhnat z hlavy. Vše pak korunuje dle mého jeden z nejlepších hlasů v metalu vůbec - Biff Byford osobně. Nevím, jak to mistr dělá, ale zraje jako nejkvalitnější víno. Já už vlastně tenhle styl skoro vůbec neposlouchám, většina novinek mi přijde nudná, ale tady musím udělat velkou výjimku. Podle mého se zde hraje přesně heavy metal v jeho základní podobě. Tak to má vypadat, přátelé! SAXON se vrací do dob "Crusader" a vůbec mi novinka svoji atmosférou připomíná spíše starší desky. Je to vlastně takový průřez tím, co umí kapela nejlépe - ano, opět heavy metal, jakkoliv to může znít pateticky. Zase si po dlouhé době s nějakou kapelou povídám, podupávám si nohou, vnímám každý tón. Zvuk od Andyho Sneapa bych si dovedl představit syrovější, živočišnější a obal je takový nijaký, ale to jsou jen drobnosti, které kapela s klidem a nadhledem vyváží svojí elegancí. Na "Carpe Diem" je vlastně nejlepší to, že je to obyčejná deska. Cítím z ní jakousi samozřejmost, přirozenost, skvělé řemeslo, zkrátka věci, na které se dnes skoro zapomíná. A teď už prosím ticho, dost bylo slov, nechme mluvit hudbu. Kovové srdce bije stále velkou heavy metalovou silou! Vynikající album!


Asphyx says:

Maybe there is a bit of nostalgia in it, but still, lately I often wonder where has good craftsmanship gone? I don't just mean music, but generally. A lot of bands I used to love have gotten old and their new records don't interest me much anymore. And then there's SAXON. Pure heavy metal. Genuineness, big heart. I was really looking forward to the new album "Carpe Diem". And again I sit, turning up the volume and enjoying music packed to the brim with great songs.

I wonder where does the band still get the energy, the enthusiasm, the ability to crawl into the studio, record an incredibly compact and cohesive album, kick our asses and walk away? The mutual chemistry between me and SAXON still works and has always done so.


Writing a good song is an art and it is often forgotten. But the new album is not only very pleasant to listen to, but also has a precisely mixed cocktail of pathos (which the Brits know how to handle like nobody else), a lot of sharp riffs, motifs that I remember after a few listens and can't get them out of my head. Everything is crowned by one of the best voices in metal ever - Biff Byford himself. I don't know how the master does it, but he ages like the finest wine. I don't really listen to this style anymore, I find most of the new stuff boring, but here I have to make a big exception. In my opinion, this is exactly heavy metal in its basic form. That's how it should be, my friends! SAXON is going back to the days of "Crusader" and in general the new stuff reminds me of older albums. It's actually a cross-section of what the band does best - yes, heavy metal again, as pathetic as it may sound. After a long time I'm talking to a band again, tapping my foot, feeling every note. I would imagine Andy Sneap's sound to be more raw, more animalistic and the cover artwork is so bland, but these are just small things that the band balances with their elegance with calm and detachment. In fact, the best thing about "Carpe Diem" is that it's an ordinary record. It feels like a kind of commonplace, naturalness, great signature, in short, things that are almost forgotten nowadays. Now please be quiet, enough with the words, let the music do the talking. The metal heart is still beating with great heavy metal power! Excellent album!


Tracklist:
1. Carpe Diem (Seize the Day)
2. Age of Steam
3. The Pilgrimage
4. Dambusters
5. Remember the Fallen
6. Super Nova
7. Lady In Gray
8. All for One
9. Black is the Night
10. Living On the Limit

band:
Paul Quinn - Guitars
Biff Byford - Vocals, Lyrics
Nigel Glockler - Drums
Nibbs Carter - Bass
Doug Scarratt - GuitarsTWITTER