DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 20. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MARCHE FUNEBRE - Einderlicht (2020)

Recenze/review - MARCHE FUNEBRE - Einderlicht (2020)


MARCHE FUNEBRE - Einderlicht
CD 2020, BadMoodMan Music / Hypnotic Dirge Records

for english please scroll down

Probudíš se uprostřed noci ze smutného snu. Za oknem prší do mlhy. Musíš ven. Mezi staré stromy, k vlastnímu hrobu. Po tvářích ti stéká krev. Chutná sladce. Někteří lidé nikdy nenajdou klid. Jsou jako pavučiny, které vlají ve větru. Hledají, šourají se po zaprášených cestách celého světa, snaží se utéct před stereotypem, aby nakonec spočinuli na stejném hřbitově jako všichni ostatní. Je v nich zvláštní, svým způsobem přitažlivý smutek. Pod vážnou maskou ale nalezneme i žhavou, tepající lávu.

Alespoň podobně to mám já s doom metalem. Musí být pro mě černo šedým snem, našeptáváním, hraním si s pochmurnými náladami. S melodiemi, které proniknou do mých kostí, s přitažlivou atmosférou. Když jsem poprvé slyšel nové album belgických MARCHE FUNEBRE, všechno tohle jsem z jejich novinky "Einderlicht" cítil. Na tradičních základech byl vystavěn doom metalový opus, okořeněný blackem, doomem, rockem a absolutním nihilismem.


"Einderlicht" je pro mě pestrým, nebál bych se napsat osobním albem. Kapela se přesně trefila do mého současného rozpoložení. Je tu podzim a ráno bývá sychravo. Jsem jako zvíře, které se připravuje na zimu. Propracované, inteligentní texty, bolestivý křišťálově průzračný zvuk, perfektně zpracované vokály i obal. Ne, novinka pro mě není jen obyčejnou hudbou, je něčím navíc, má v sobě temnou jiskru. Pokaždé se musím zastavit a koukám chvíli do kraje. Je ještě tma a za hřbitovní zdí šli spát všichni neklidní. Pokud máte rádi kapely jako MY DYING BRIDE, NOVEMBERS DOOM, MOURNING BELOVETH, SATURNUS, KATATONIA, nebudete určitě zklamáni. V potoce najednou teče krev, možná mi hrozí samovznícení. Víte, vnímám muziku spíše srdcem a "Einderlicht" je určena pro všechny, kteří si rádi hrají s fantazií. MARCHE FUNEBRE umí být zemití, suroví, ale i vznešení, zákeřní, ale i neskonale smutní. Jako když odchází život, jako když se probudíte z temného snu. Myslím, že další slova jsou zbytečná. Jdu znovu položit květiny na svůj vlastní hrob a snít. Chci se stát neviditelným, poutníkem ve stínu. Dokonalá esence smutku a tmy! 


Asphyx says:

You wake up in the middle of the night from a sad dream. It's raining in the fog outside the window. You have to get out. Among the old trees, to your own grave. Blood is running down your cheeks. It tastes sweet. Some people will never find peace. They are like cobwebs fluttering in the wind. They search, they shuffle on the dusty roads of the world, trying to escape the stereotype, and in the end they rest in the same cemetery as everyone else. There is a strange and appealing sadness in them. But under the serious mask we can also find hot, throbbing lava. 

At least that's how I have it with doom metal. It must be a black-gray dream for me, whispering, playing with gloomy moods. With melodies that penetrate my bones, with an attractive atmosphere. When I first heard the new album from Belgian MARCHE FUNEBRE, I felt all this from their news "Einderlicht". Doom metal opus was built on traditional foundations, spiced with black, doom, rock and absolute nihilism.


"Einderlicht" is varied for me, I would not be afraid to write a kind of personal album. The band hit exactly my current mood. It's autumn and it's usually drizzly in the morning. I'm like an animal who preparing themselves for winter. Sophisticated, intelligent lyrics, painful crystal clear sound, perfectly processed vocals and cover. No, the novelty for me is not just ordinary music, it is something extra, it has a dark spark in it. Every time I have to stop and look at the landscape for a while. It was still dark and behind the cemetery wall everyone went to bed restless. If you like bands like MY DYING BRIDE, NOVEMBERS DOOM, MOURNING BELOVETH, SATURNUS, KATATONIA, you will definitely not be disappointed. Blood is suddenly flowing in the creek, maybe I am in danger of spontaneous combustion. You know, I perceive music more with my heart, and "Einderlicht" is for everyone who likes to play with fantasy. MARCHE FUNEBRE can be earthy, raw, but also noble, insidious, but also infinitely sad. Like when life goes away, like when you wake up from a dark dream. I think other words are useless. I'm going to lay flowers on my own grave again and dream. I want to become invisible, a pilgrim in the shadows. The perfect essence of sadness and darkness!

about MARCHE FUNĖBRE on DEADLY STORM ZINE:
https://www.deadlystormzine.com/2017/03/recenzereview-marche-funebre-into-arms.html

Tracklist:
1 Scarred
2 The Eye Of The End
3 When All Is Said
4 The Maelstrom Mute
5 Deformed
6 Einderlicht
7 (silence)
8 (silence)
9 Gone (bonus track)

band:
Arne Vandenhoeck - vocals
Peter Egberghs - lead guitars, vocals
Kurt Blommé - rhythm guitars
Boris Iolis - bass, vocals
Dennis Lefebvre - drums

https://marchefunebre.be/
https://www.facebook.com/MarcheFunebreDoom
https://soundcloud.com/marchefunebredoom
https://twitter.com/Marche_Funebre
https://www.youtube.com/
https://solitude-prod.com/
https://www.hypnoticdirgerecords.com/
Share this games :

TWITTER