DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 9. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SLAUGHTERDAY - Ancient Death Triumph (2020)

Recenze/review - SLAUGHTERDAY - Ancient Death Triumph (2020)


SLAUGHTERDAY - Ancient Death Triumph
CD 2020, F.D.A. Records

for english please scroll down

Možná jsem vykopal příliš mělký hrob. Vrátila se. S boláky po celém těle, s odpadávajícím masem od kostí. Její hlas byl skřehotavý, nasáklý špínou a plesnivinou. Lákala mě, abych šel s ní. Na druhou stranu, do země stínů. Má krásná zombie. Vyprávěla mi příběhy ze záhrobí, trávili jsme spolu spoustu nádherných chvil v márnici. Poslouchali jsme u toho novou deskou německých maniaků SLAUGHTERDAY. Otevřely se nám staré rány, vzpomínky létaly kolem jako hejno krkavců. 

Hřbitovní atmosféra, hororové nálady, ty charakterizují i novou desku "Ancient Death Triumph" nejlépe. Smutek, temnota a chlad. Mlhavé ráno na hřbitově, už bývá mráz. Zítra za tebou zase přijdu, má milá. V přehrávači budu mít celou diskografii SLAUGHTERDAY. Na to můžeš vzít jed.

 

Když poslouchám SLAUGHTERDAY, tak mám pocit, že jsem našel na půdě dávno zapomenutou krabici se starými vinyly. Zaprášené vzpomínky na poctivý metal, na počátky stylů jako death metal, doom a další (třeba i na punkové vibrace), převážně zachmuřené kapely. Pro přirovnání mě napadají třeba takoví AUTOPSY, ASPHYX, MASTER, CELTIC FROST, BLACK SABBATH. "Ancient Death Triumph" je pro mě mělkým hrobem, prašivou rakví, chladem a temnotou. Chodím rád podzimní krajinou, nahoře nad městem sleduji lidské hemžení. Oni ještě nechápou, že je jednou čeká konec. Mé kroky vždy nakonec vedou na hřbitov. Užívám si skvělý ledový zvuk, spoustu zajímavých nápadů, doma potom i obal, který jsem musel mít ihned i na tričku. Pokud stejně jako já milujete staré dobré pořádky v hudbě a jste naplno oddáni poctivému, ryzímu, upřímnému death metalu, tak je tohle album určeno přesně pro vás. V katakombách můžete stále potkat zajímavé skupiny a SLAUGHTERDAY mezi ně již dlouhodobě patří. Mám rád náladu "Ancient Death Triumph", způsob, jakým mi proniká do žil. Líbí  se mi, jak je deska napsána  a složena. Němci si mě již poněkolikáté ihned naklonili na svoji stranu a zahalili mě do černého pláště temných melodií. Vynikající album, u kterého lezou nemrtví z hrobů!


Asphyx says:

Maybe I dug a too shallow grave. She came back. With sores all over the body, with meat falling off the bones. Her voice was crackling, soaked in dirt and mould. She enticed me to go with her. On the other hand, to the land of shadows. She has beautiful zombies. She told me stories from the grave, we spent a lot of wonderful moments together in the morgue. We listened with a new record of German maniacs SLAUGHTERDAY. Old wounds opened up to us, memories flew around like a flock of ravens. 

The graveyard atmosphere, horror moods, these characterize the new album "Ancient Death Triumph" best. Sadness, darkness and coldness. Foggy morning in the cemetery, it's usually frost. I'll come to you again tomorrow, my dear. I will have the entire SLAUGHTERDAY discography on the player. You can take poison for that.


Listening to SLAUGHTERDAY, I feel like I've found a long-forgotten box of old vinyl in the attic. Dusty memories of honest metal, the beginnings of styles such as death metal, doom and others (even punk vibes), mostly gloomy bands. For comparison, such as AUTOPSY, ASPHYX, MASTER, CELTIC FROST, BLACK SABBATH come to mind. "Ancient Death Triumph" is for me a shallow grave, dusty coffin, cold and darkness. I like to walk through the autumn landscape, I watch the human bustle up above the city. They still do not understand that one day they will end. My steps always lead to the cemetery in the end. I enjoy a great icy sound, a lot of interesting ideas, then at home the cover, which I had to have immediately on my T-shirt. If you like me, you love the good old order in music and you are fully committed to honest, pure, sincere death metal, then this album is for you. In the catacombs, you can still meet interesting groups and SLAUGHTERDAY has been one of them for a long time. I like the mood of "Ancient Death Triumph", the way it penetrates my veins. I like the way the record is written and composed. The Germans immediately tilted me to their side several times and wrapped me in a black cloak of dark melodies. An excellent album in which the undead climb from the graves!

tracklist:
1. Decarnation
2. Ancient Death Triumph
3. Expulsed from Decay
4. Impenitent Agony
5. Spawn of the Incubus
6. Apocalyptic Dreams
7. Malformed Assimilation
8. Discarnate Forces
9. Thumb Hang

band:
Jens Finger (Guitar / Bass), Bernd Reiners (Drums / Vocals)

https://fda-records.bandcamp.com/album/ancient-death-triumph

https://www.facebook.com/slaughterdayofficial
https://www.youtube.com/channel/UCyYhaaNvIf_URB4iiCKQkbA
https://slaughterday666.bandcamp.com/
https://fda-records.com/gx2/
Share this games :

TWITTER