DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemswedish. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemswedish. Zobrazit všechny příspěvky

středa 12. července 2023

Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - .​.​.​.​. of the Battlefields (2023)


JUST BEFORE DAWN - .​.​.​.​. of the Battlefields
compilation 2023, Raw Skull Recordz

for english please scroll down

Je úplně jedno, jestli si z dobré rodiny nebo si měl těžké dětství. Tady jsme si všichni rovni. Musíš v sobě probudit šelmu. Jinak zemřeš. Ležíme obličejem v bahně a nepřítel je zákeřný. Dům plný dětí, které se tě snaží zastřelit. Těhotná žena s výbušninou v ruce. Válka mění charakter. Staly se z nás zvířata, akorát nelovíme pro potravu, ale protože to nějaký politik chce. Vrátíš se domů se zohavenou tváří. Navěky v tobě zůstane bolest. Chvíli budeš hrdina a nakonec zemřeš sám. 

Když se každý den ráno podívám cestou do práce na zprávy, podobných příběhů jsou tam stovky. Na to, že válka je svinstvo a hnus je potřeba stále upozorňovat. Neznám lepší způsob, než chladný, melodický death metal. Přesně takový jako hrají JUST BEFORE DAWN. Je všeobecně známo, že hlavní postavou je legendární kytarista Anders Biazzi, který se obklopil neméně skvělými muzikanty, aby nám přinesl další svědectví o špíně, bolesti, ztrátách, smrti a bojištích. Letošní kompilaci doporučuji všem, kteří mají rádi severské smečky a BOLT THROWER.


Čtrnáct ostrých nábojnic, které vám proletí hlavou. Padnete k zemi a uslyšíte na druhé straně pochodující vojáky. Tohle téma patří ke smrtícímu kovu jako k mrtvému rakev. O kapele píšu od jejich začátků. Líbí se mi jejich rukopis, opravdovost, uvěřitelnost. Mám rád smečky, u kterých je slyšet, že hrají od srdce. Věřím jim každý tón, každou notu. Velmi se mi osvědčil následující postup. Klidné odpoledne, pivo v ruce a černobílý dokument o jedné z válek, které jako lidstvo neustále vedeme. Když si udělám náladu, bývá mi z našeho druhu smutno. Predátoři a jejich oběti. Tisíce hromadných hrobů. Pak si pouštím stále dokola ".​.​.​.​. of the Battlefields" a přemýšlím, kde děláme chybu. Ano, tahle deska je skvěle zahraná, má na mě až magický účinek. Je naším zrcadlem, do kterého není příliš hezký pohled. Zvuk, obal, produkce, tohle všechno je v absolutním pořádku. Není divu, o vše se postarali mistři ve svém oboru. Je pro mě děsivé, že by po mě měl zbýt jenom hrob beze jména. Kdysi jsem si myslel, že se lidé poučí, ale historie nás učí něco jiného. Poslouchat tuhle desku je jako pochodovat nočním lesem. Nevíte, kdo na vás zaútočí. Lekáte se každého stínu, máte radost, že jste přežili další den. Usmíváte se do ticha, abyste nakonec zemřeli na nákazu. Musím se vám k něčemu přiznat, jsem velkým fanouškem téhle skupiny. Líbí se mi vlastně všechna jejich alba a letošní kompilace není výjimkou. Jsem přímo účastníkem bojů a prožívám všechny příběhy. Pálí mě vnitřnosti, když mě někdo probodne. Padám na chladnou zem po střele v mé hlavě, rozpadám se v prach, když mě spálí na popel. Žádná válka nelze vyhrát. Další povedený zásek z dílny Andersa Biazziho a jeho věrných. Příkaz zněl jasně, všechny zabít! Chladné, syrové ozvěny z death metalových bojišť!Asphyx says:

It doesn't matter if you're from a good family or had a difficult childhood. We're all equal here. You have to bring out the beast in yourself. Otherwise you'll die. We're lying face down in the mud, and the enemy is insidious. A house full of kids trying to shoot you. A pregnant woman with an explosive in her hand. War changes character. We've become animals, only we don't hunt for food, we hunt because some politician wants us to. You come home with your face disfigured. The pain will stay with you forever. You'll be a hero for a while, and then you'll die alone.

When I look at the news on my way to work every morning, there are hundreds of stories like this. The fact that war is shit and filth needs to be brought to our attention. I can't think of a better way than cold, melodic death metal. Just like JUST BEFORE DAWN. It's common knowledge that the main character is legendary guitarist Anders Biazzi, who has surrounded himself with equally great musicians to bring us another testimony of filth, pain, loss, death and battlefields. I recommend this year's compilation to anyone who likes Nordic pack and BOLT THROWER.


Fourteen live rounds that will go through your head. You fall to the ground and hear the soldiers marching on the other side. This theme belongs to the dead metal as a dead coffin. I've been writing about the band since they started. I like their handwriting, their realness, their believability. I like bands where you can hear them playing from the heart. I believe every note, every note. The following approach has worked very well for me. A quiet afternoon, beer in hand, and a black and white documentary about one of the wars we as humanity are constantly fighting. When I'm in the mood, I tend to feel sad for our species. Predators and their victims. Thousands of mass graves. Then I play "..... of the Battlefields" over and over and wonder where we're going wrong. Yes, this record is well played, it has an almost magical effect on me. It's our mirror, and it's not a pretty mirror to look into. The sound, the cover, the production, all of it is absolutely fine. No wonder, it's all been handled by masters in their field. It's frightening to me that I should be left with nothing but a nameless grave. I used to think that people would learn, but history teaches us otherwise. Listening to this record is like marching through the woods at night. You don't know who's gonna attack you. You're scared of every shadow, glad you survived another day. You smile into the silence, only to die of contagion. I have a confession to make, I'm a big fan of this band. I like pretty much all of their albums, and this year's compilation is no exception. I am a direct participant in the battles and experience all the stories. It burns my guts when someone stabs me. I fall to the cold ground after being shot in my head, I crumble into dust when I'm burned to ashes. No war can be won. Another good hit from Anders Biazzi and his faithful. The order was clear, kill them all! Cold, raw echoes of death metal battlefields!


about JUST BEFORE DAWN on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - Battle-Sight Zeroing (2022)


Tracklist:
01. They Shall Not Grow Old
02. Into The First Wave
03. Who Knows What The Dark Brings
04. Goliath Revived
05. Before The Fall
06. Killzone
07. MacV SoG
08. Tunnel Rats
09. Into An Ambush
10. Tail-End Charlie
11. Hill 937
12. Apocalypse
13. Pathfinders
14. We Will Rise

..... Of the Battlefields

tracks 1 and 2 Taken from: They hall Not Grow Old
tracks 3, 4, 5 Taken from: Who Knows What the Dark Brings
tracks 6, 7, 8, 9,10 and 11 Taken from: Battle-Sight Zeroing
Plus 3 bonus tracks...

Music written by: Biazzi, Myrin, Johansson
Layout by: Rai Woltersčtvrtek 6. července 2023

Recenze/review - DEMOLIZER - Post Necrotic Human (2023)


DEMOLIZER - Post Necrotic Human
CD 2023, Mighty Music

for english please scroll down

Kdysi jsem s thrash metalem vyrůstal. Dodnes se jedná o styl, který mám rád. Je ale velkou pravdou, že si již velmi vybírám, které kapely pustím do svého přehrávače. Tím, jak se stal tenhle styl zase populárním, objevila se velká spousta mladých kapel, které se snaží oživit ducha starých časů. Abych pravdu řekl, tak většině se to moc nedaří. Většinou mívají průměrný zvuk i nápady. A je úplně jedno, jestli se stanou v rámci stylu známými. Běžný posluchač sežere skoro všechno.

Jenže, já tenhle styl poslouchám přes třicet let a abych pravdu řekl, tak dnes jsem již jinde. Občas se ale objeví smečky, které mě zaujmou. Třeba dánští DEMOLIZER na to jdou velmi dobře. Nesnaží se jen kopírovat své vzory, ale přidávají i vlastní nápady a invenci. Jasně, základem je klasika, notoricky známé postupy. Pánové pak přidávají tolik potřebný drive a zajímavé melodie. Koneckonců, posuďte sami. 


Novinka "Post Necrotic Human" je zběsilou energickou jízdou od začátku do konce. To by nebylo zase tolik zajímavé. Pánové ale umí všem pořádně nakopat zadky. Mají parádní zvuk, obal, všechno sedí perfektně na svých místech. Občas přijdou i pomalejší pasáže, které mě osobně velmi baví. Je znát, že si DEMOLIZER dali s deskou velkou práci. Jasně, tohle všechno jsme už dávno všichni slyšeli tisíckrát, ale co taky dnes ne, že ano? Mě osobně se nové album opravdu líbí a abych pravdu řekl, tak je to po dlouhé době zase jednou stylová nahrávka, u které si podupávám nohou, usmívam se pod vousy a mám velkou chuť skočit do mosh-pitu. Nic nového, ale není to jen dobré řemeslo. Tahle smečka přidává i něco navíc. Spoustu zajímavých momentů, změn a pasáží. Narozdíl od jiných umí opravdu hrát a já si tak můžu vychutnat zase jednou stylově velmi podařené dílo. No řekněte, co si víc vlastně může fanoušek přát? Energií nabité riffy, ostrý vokál, bicí, u kterých vám popraskají všechny kosti v těle, ale i řezající melodie. Dejte mi hegrot někdo do ruky kladivo, ať můžu jít zbourat zeď! V současné době, kdy spousta velkých a známých kapel hraje jako chcíplí psi, jsou DEMOLIZER více než jen dobrou náhradou. Vždycky budu ctít staré legendy, ale tuhle hudbu mají hrát mladí, naštvaní kluci, kteří dokáží všem rozsekat obličeje. Album jsem na sebe nechal působit poměrně dlouhý čas a potvrdilo se mi, že jsem měl pravdu. Tohle je přesně muzika, která koluje i v mých žilách. Thrash metal po okraj narvaný třeskavou směsí! Headbanging forever!


Asphyx says:

I used to grow up with thrash metal. To this day it is still a style I like. But it's very true that I'm already very selective about which bands I put on my player. As the style has become popular again, a lot of young bands have emerged that are trying to revive the spirit of the old days. To be honest, most of them aren't doing a very good job of it. Most of them have a mediocre sound and ideas. And it doesn't matter if they become well known within the style. The average listener will eat up just about anything.

I've been listening to this style for over thirty years and to be honest, I'm in a different place now. But occasionally there are packs that catch my attention. For example, Danish DEMOLIZER are very good at it. They don't just try to copy their role models, they add their own ideas and inventiveness. Of course, the basis is the classics, the notorious methods. The gentlemen then add much needed drive and interesting melodies. After all, judge for yourself.


The new "Post Necrotic Human" is a furious energetic ride from beginning to end. That wouldn't be so interesting. But the gentlemen know how to kick ass. They've got a great sound, a great cover, everything fits perfectly in place. There are some slower passages that I personally enjoy. It's clear that DEMOLIZER have put a lot of work into the record. Sure, we've all heard all of this a thousand times before, but what's not to like nowadays, right? Personally, I really like the new album and to be honest, it's once again after a long time a stylish record that makes me tap my foot, smile under my beard and have a great desire to jump into a mosh pit. Nothing new, but it's not just good craftsmanship. This pack adds a little something extra. Lots of interesting moments, changes and passages. Unlike others, they can really play and I can enjoy once again a stylistically very successful work. What more could a fan ask for? Energy-packed riffs, sharp vocals, drums that will crack every bone in your body, and cutting melodies. Somebody put a hammer in my hand so I can go knock down a wall! In this day and age, when a lot of big and famous bands are playing like dead dogs, DEMOLIZER are more than just a good substitute. I'll always respect the old legends, but this music is supposed to be played by young, angry guys who can smash everyone's faces in. I let the album affect me for quite some time and I was proven right. This is exactly the music that runs through my veins. Thrash metal packed to the brim with a thrashy mixture! Headbanging forever!Tracklist:
A1. Post Necrotic Human
A2. Fascist State
A3. The Butcher
A4. Crossfire
A5. Sarnarth

B1. Killing A Friend
B2. Day After Day
B3. The Wheel
B4. Capital Punishment
B5. Warmonger

Lineup:
Bjørn Hjortgaard – bass
Max Petrén Bach Hansen – drums
Aria Mobbarez – guitars
Ben Radtleff – guitars, vocals

Webshop:

Web:

pátek 9. června 2023

Recenze/review - IMPERISHABLE - Come, Sweet Death (2023)


IMPERISHABLE - Come, Sweet Death
CD 2023, Hammerheart Records

for english please scroll down

Dopiju poslední pivo a jdu ven. Země je zmrzlá a mě čeká spoustu práce. Kopu další hrob, poslední dobou umírá velké množství lidí. Padají k zemi, jako prokletí, s vyděšenými tvářemi, s výrazem plným děsu. Uložím je do rakve a když mám hotovo, sednu si na hřbitovní zeď a poslouchám. Mám na uších sluchátka a v nich novou desku švédských IMPERISHABLE. Je ještě tma a nemrtví šeptají svá slova bolesti. V márnici je zase živo. Všichni tančíme do rytmu, užíváme si klasický death metal a vítáme nové příchozí.

Je jedno, jestli si mrtvý nebo ještě trošku živý, pokud máš rád tuhle hudbu, tak neváhej ani chvilku. Kapela je složená ze samých zkušených muzikantů (VAMPIRE, DR. LIVING DEAD, NOMINON, LEPROSY, CARNAL SAVAGERY a spousta dalších). O kvalitu je tak postraráno. Víka od rakví praskají tlakem a já se kývám zuřivě do rytmu. Jako nějaká stará zombie, jako fanoušek pohřbů do země. 


"Come, Sweet Death" je albem, na kterém naleznete odkazy na smečky jako DISMEMBER, ENTOMBED, AT THE GATES, DESULTORY, ENTRAILS. Jedná se přesně o takový ten druh surového a divokého smrtícího kovu, u kterého vám pukne hlava tlakem. Nahrávka má skvělý zvuk (Mixed and mastered by Oscar Nilsson at Crehate Studios in Gothenburg). Ze skladeb je cítit pradávný chlad a síla, načerpaná v tom nejhlubším undergroundu. Pochválit musím i obal (Andreas Sandberg at Ouijamotion), který se opravdu povedl. Už jste někdy přemýšleli o tom, co se stane, až toho budou mít všichni mrtví dost a vrátí se na zem? Nevím to jistě, ale asi všichni zemřeme krutou smrtí. S čím jsem si ale jistý je, že to bude za zvuků téhle desky. Bude hrát z hlasitých reproduktorů. Poteče vám krev z uší a Smrt bude tančit se Satanem. Líbí se mi, jakým způsobem jsou skladby napsány. Základem jsou tradiční postupy, ke kterým je přidána vlastní invence a spousta nápadů. IMPERISHABLE chřestí pytlem plným kostí a dělají to s elegancí starých mistrů. Těším se na další večer, až bude tma a stíny se budou procházet mezi náhrobky. Poslouchám "Come, Sweet Death" už nějaký čas a pořád se k albu vracím. Má v sobě mráz a spoustu temné energie. Těším se na každé setkání, na každé další kopání hrobu. Tuhle desku vám doporučí každý poctivý hrobník, na to vemte jed. V márnici je zase živo. Přidej se k nám, dokud je čas. Velmi povedená záležitost! Pravý, nefalšovaný švédský death metal, který vás přikove na zeď! Tanec nemrtvých!


Asphyx says:

I'm gonna finish my last beer and go out. The ground is frozen and I have a lot of work to do. I'm digging another grave, a lot of people have been dying lately. They're falling to the ground, like cursed men, with terrified faces, expressions full of horror. I put them in the coffin and when I'm done, I sit on the cemetery wall and listen. I'm wearing headphones and in them is a new album by Sweden's IMPERISHABLE. It's still dark and the undead whisper their words of pain. The morgue is alive again. We are all dancing to the rhythm, enjoying classic death metal and welcoming newcomers.

It doesn't matter if you're dead or still a bit alive, if you like this music, don't hesitate a moment. The band is made up of experienced musicians (VAMPIRE, DR. LIVING DEAD, NOMINON, LEPROSY, CARNAL SAVAGERY and many more). The coffin lids are bursting with pressure and I'm swaying furiously to the beat. Like an old zombie, like a fan of in-ground burials.


"Come, Sweet Death" is an album where you can find references to bands like DISMEMBER, ENTOMBED, AT THE GATES, DESULTORY, ENTRAILS. This is exactly the kind of raw and savage death metal that will make your head explode with pressure. The recording has a great sound (Mixed and mastered by Oscar Nilsson at Crehate Studios in Gothenburg). The songs have an ancient coolness and power, drawn from the deepest underground. I must also praise the cover art (Andreas Sandberg at Ouijamotion), which is really good. Have you ever wondered what happens when all the dead have had enough and come back to earth? I don't know for sure, but we'll probably all die a cruel death. What I'm sure of, though, is that it will be to the sound of this record. It's gonna be playing on loud speakers. Your ears will bleed and Death will dance with Satan. I like the way the songs are written. Traditional methods are the basis, with their own inventiveness and lots of ideas added. IMPERISHABLE rattles a bag full of bones and they do it with the elegance of the old masters. I look forward to the next evening when it's dark and the shadows are walking among the tombstones. I've been listening to "Come, Sweet Death" for a while now and I keep coming back to the album. It's got a chill to it and a lot of dark energy. I look forward to every reunion, every grave digging. Any honest grave digger will recommend this record, take poison for that. The morgue is alive again. Join us while there's still time. Very good stuff! True, unadulterated Swedish death metal that will nail you to the wall! Dance of the undead!tracklist:
1. Venomous
2. Infernal Lust
3. The Perennial Desire
4. The Phantasm
5. Vertiginous
6. Teeth of the Hydra
7. Deathspawn
8. Fangs
9. Prelude
10. Come, Sweet Deathúterý 20. prosince 2022

Recenze/review - REVOLTING - Born to Be Dead (2022)


REVOLTING - Born to Be Dead
CD 2022, Xtreem Music

for english please scroll down

Zmrzlé kosti se postupně rozpadnou v prach. Začne na nich pracovat chlad, temnota a strach. Když vás potom po letech exhumují, tak budou přesně vědět, jak jste žili. A také, co jste poslouchali za muziku. Švédským REVOLTING a jejich děsivému death metalu jsme se u nás věnovali již několikrát. Jedná se přesně o ten druh kapely, od které sice nemůžete očekávat nic nového, ale pokaždé se jedná o hudbu, u které potkáte přízraky.

Novinka není výjimkou. Studené melodie, Roggův typický vokál, spousta zajímavých momentů a také pach smrti, který se vznáší všude kolem. Dovedu pochopit, když mi řeknete, že už tady všechno tohle bylo a skupina se opakuje. Jenže přátelé, to dělají skoro všichni. REVOLTING aspoň umí vytvořit krásně morbidní atmosféru. Proto je poslouchám stále velmi rád. Koneckonců, posuďte sami, stačí přidat volume. 


Fanouškům kapely asi nemusím opakovat, že se zde jedná o smrtící kov stejného druhu, jako hrávali a hrají smečky typu PAGANIZER, ENTOMBED, DISMEMBER, EDGE OF SANITY, TIAMAT, HYPOCRISY, GRAVE. Základem jsou samozřejmě klasické severské melodie se zřetelným Roggovým rukopisem, který můžeme slyšet v mnoha jeho dalších počinech. A že je již nelze snad ani spočítat. To ale nic nemění na tom, že se jedná o mrtvolné obrazy ze starých spisů. Ve skladbách ožívají zrůdy i démoni. Vrazi touží po krvi a vy si budete připadat, jako u hororových filmů z osmdesátých let. Budete vědět, že je to všechno nadsázka, ale stejně se budete ohlížet za sebe a lekat se stínů. Odvrácená tvář naší mysli dokáže někdy vytvořit hrůzné věci. REVOLTING tohle všechno vzali, opatřili dobrým zvukem i obalem a nahráli na hudební nosič. Asi už nikdy nezmění směr, ani neotočí kolem metalových dějin, ale to přeci vůbec nevadí. Pokud máte rádi jejich syrový a surový švédský nářez, tak neváhejte ani chvilku. Jedná se stále o hudbu, která je plná zajímavých momentů a třeba jako kulisa do auta se mi opravdu osvědčila. Koneckonců, nakonec stejně skončí naše kosti ve zmrzlé zemi a rozpadneme se v prach. Tak proč si zatím neužít? Hrobníci by mohli vyprávět. Chladné, hororové death metalové příběhy! 


Asphyx says:

The frozen bones will gradually crumble into dust. Cold, darkness and fear begin to work on them. When they exhume you years later, they'll know exactly how you lived. And what music you listened to. We've covered Sweden's REVOLTING and their terrifying death metal several times already. This is exactly the kind of band that you can't expect anything new from, but it's always music where you meet ghosts.

The new one is no exception. Cold melodies, Rogg's typical vocals, lots of interesting moments and also the smell of death that hovers all around. I can understand if you tell me that all this has been here before and the band is repeating itself. But my friends, that's what almost everyone does. At least REVOLTING can create a beautifully morbid atmosphere. That's why I still love listening to them. After all, judge for yourself, just turn up the volume.


I probably don't need to repeat to the band's fans that this is death metal of the same kind as PAGANIZER, ENTOMBED, DISMEMBER, EDGE OF SANITY, TIAMAT, HYPOCRISY, GRAVE. The basis is of course classic Nordic melodies with a clear Rogga signature, which can be heard in many of his other projects. And that they can't be counted anymore. But that doesn't change the fact that these are dead images from old writings. Monsters and demons come to life in the compositions. The killers are out for blood and you will feel like you are watching a horror movie from the 80s. You'll know it's all hyperbole, but you'll still look behind you and be scared of the shadows. The flip side of our minds can sometimes create horrible things. REVOLTING have taken all of this, provided it with good sound and cover art, and put it on a music CD. They will probably never change direction or turn around metal history, but that doesn't matter. If you like their raw and brutal Swedish stuff, don't hesitate a moment. This is still music that is full of interesting moments and, for example, as a car backdrop it really worked for me. After all, in the end we'll end up in the frozen ground anyway and crumble into dust. So why not enjoy it in the meantime? The gravediggers could tell a story. Cold, horror death metal stories!


about REVOLTING on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - REVOLTING - The Shadow At The World's End (2020)

středa 14. prosince 2022

Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - Battle-Sight Zeroing (2022)


JUST BEFORE DAWN - Battle-Sight Zeroing
Cassette 2022, Into It Records

for english please scroll down

Ležíš už několik dní na stejném místě. Máš čas na přemýšlení a také si zabil tři lidi. Neznal si je a nic si proti nim neměl. Určitě měli rodiny, přátele, jistě se rádi bavili, žili, měli své holky. Slyšíš zvuk vrtulníku. Uleví se ti. Konečně se vrátíš. Jenže, válka vždycky byla svinstvo. Zapomněli na tebe a svět za několik okamžiků zčernal. Ptáš se proč, s tváří rozežranou od napalmu.

JUST BEFORE DAWN jsou zpět a tentokrát svojí hudbou i texty popisují válku ve Vietnamu. Byla specifická, úplně jiná, než ty předešlé. Stejně jako mrazivý death metal, který tahle smečka hraje. Mám opět pocit, že jsem přímo na bojišti. V džungli, s puškou v ruce. Ledové melodie, devastující bicí, vše připomíná střelu, která proletí brzy tvým mozkem.


Kapela, složená ze samých death metalových veteránů, moc dobře ví, jak nahrát skvělé album. Novinka je toho jasným důkazem. Skladby jsou napsány velmi uvěřitelně. Zřetelný, jasný a originální Biazziho rukopis je ovlivněn švédským death metalem, ale ctí i klasické BOLT THROWER. Pro mě, starého fanouška, je vždy nejvíc důležité, abych hudbě věřil, aby se mi usadila v kostech, hluboko do mozku. A tohle umí JUST BEFORE DAWN jako vždy na výbornou. Je vlastně jedno, na jaké straně bojujete, jedinými jistotami je smrt a ryzí, opravdový a reálný smrtící kov. Moje fantazie pracuje na plné obrátky. Líbí se mi, že si kapela na nic nehraje, je svá a poznáte ji od ostatních během několika okamžiků. Nové album "Battle-Sight Zeroing" je navíc doslova návykové. Pouštím si u něj vždy staré dokumenty, trávíme spolu celé víkendy a večer, když si dám pár piv, tak vše vynikne nejlépe. Prožívám osudy hrdinů i šílených bastardů, stále mě bolí lidská krutost a špína. Jsem rád, že ještě existují lidé, kteří na válečná zvěrstva upozorňují. Neměli bychom zapomínat, události posledních měsíců jsou toho jasným důkazem. Ono je vlastně o hodně lepší nahrávku poslouchat, než o ní psát. Čekám v zákopu a poslouchám zvuky noci. Jsem vrah i oběť. Jsem voják nicoty. Vynikající záležitost! Mrazivá, temná válka v death metalové džungli!


Asphyx says:

You've been lying in the same place for days. You have time to think and you also killed three people. You didn't know them and you had nothing against them. They certainly had families, friends, they certainly liked to have fun, to live, they had their girls. You hear the sound of a helicopter. You will be relieved. You'll finally come back. But war has always been crap. They forgot about you and the world went black in a few moments. You ask why, face eaten away by napalm.

JUST BEFORE DAWN are back and this time, they describe the war in Vietnam with their music and lyrics. It was specific, completely different from the previous ones. Just like the chilling death metal that this pack plays. I feel like I'm right on the battlefield again. In the jungle, rifle in hand. Icy melodies, devastating drums, everything resembles a bullet that will soon fly through your brain.

The band, composed of death metal veterans themselves, knows very well how to record a great album. The news is a clear proof of that. The songs are written very believably. Distinct, clear and original Biazzi's signature is influenced by Swedish death metal, but also honors the classic BOLT THROWER. For me, an old fan, the most important thing is always to believe in the music, so that it settles in my bones, deep in my brain. And JUST BEFORE DAWN does this perfectly, as always. It doesn't really matter which side you fight on, the only certainties are death and pure, true and real death metal. My imagination is running at full speed. I like that the band doesn't play for anything, they are their own and you can tell them from the others in a few moments. The new album "Battle-Sight Zeroing" is also quite addictive. I always play old documents with him, we spend whole weekends together, and in the evening, when I have a few beers, everything comes out the best. I experience the fates of heroes and crazy bastards, human cruelty and filth still hurts me. I am glad that there are still people who draw attention to war atrocities. We should not forget, the events of the last months are a clear proof of this. It's actually much better to listen to a recording than to write about it. I wait in the trench and listen to the sounds of the night. I am both the murderer and the victim. I am a soldier of nothingness. Excellent matter! A cold, dark war in the death metal jungle!


about JUST BEFORE DAWN on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
1. Kill Zone
2. Mac V Sog
3. Tunnel Rats
4. Into Am Ambush
5. Tail-End Charlie
6. Hill 937

Line-up:
Biazzi - Guitars and Bass
Myrin - Guitars and Bass
Rudin - Drums
Kreft - Vocalspondělí 12. prosince 2022

Recenze/review - ENCRYPMENT - Dödens födsel (2022)


ENCRYPMENT - Dödens födsel
CD 2022, Nuclear Winter Records

for english please scroll down

Až jednou nastane nukleární zima, tak vylezou z děr všichni nemrtví. Budou se toulat ulicemi opuštěných měst a hledat všechny prokleté. Všude bude hrát jen death metal a já budu konečně spokojený. Někdy rád objevuji nové kapely, jen tak, náhodně. Tentokrát musím poděkovat jednomu našemu čtenáři, který mě na tuhle švédskou smečku upozornil. Ano, ENCRYPMENT jsou ze Stockholmu a hrají přesně tím způsobem, který mám tolik rád.

Divoce, neurvale, přesto chladně a temně. V jejich hudbě se mísí vlivy smrtícího kovu, crustu, grindcore a black metalu (podobně jako třeba u STRIGOI, VALLENFYRE). Najednou vstoupil do mého těla nekonečný mráz. Myšlenky měly barvu krve a nevěděl jsem, jestli jsem živý nebo už dávno mrtvý. Poslouchal jsem totiž "Dödens födsel"


Pokaždé, když se setkám s novou kapelou, tak poslouchám velmi pozorně. Věnuji každé desce spoustu času a teprve až pak usednu a sepíšu pár slov. U "Dödens födsel" jsem si začal ihned podupávat nohou a bouchat pěstí do stolu. Novinka má v sobě obrovské množství černé energie, nasbírané snad někde v severských lesích. Když jsem pak vyrazil brzy ráno do práce a ulicemi se toulaly jenom stíny, měl jsem opravdu pocit, že nemrtví povstali. Prašivý zvuk, nepříjemný a jedovatý vokál, ale hlavně spousta nápadů a nálady podobné stavům lidské mysli po apokalypse. Tore Stjerna (Mayhem, Nominon, Desultory, Insision, Repugnant, Paganizer atd.). Obal vytvořil Jesse Peper a tak mám jistotu, že po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. Líbí se mi, že nejsou ENCRYPMENT jen dalším, dnes tolik typickým klonem "starého dobrého švédského death metalu", ale přinášejí do tohoto stylu i spoustu svých nápadů. Líbí se mi kombinace stylů, podobné jedovaté koktejly velmi rád ochutnám. Je to vlastně jednoduché. Přistupuji k muzice stejně jako před více než třiceti lety. Buď mě rozseká a baví mě a nebo jdu dál. Tentokrát jsem se zastavil a strávil s nahrávkou spoustu krásných morbidních chvil. Mohu vám ji jenom doporučit. Z podzemí vylezli další z démonů, kteří přesně ví, o čem je opravdová reálná smrt. Říkají si ENCRYPMENT a zabíjejí na potkání. Chladná, temná, ďábelská modlitba za všechny nemrtvé!


Asphyx says:

Once nuclear winter occurs, all the undead will climb out of the holes. They will roam the streets of abandoned cities looking for all the damned. Only death metal will be playing everywhere and I will finally be satisfied. Sometimes I like to discover new bands, just like that, randomly. This time I have to thank one of our readers who alerted me to this Swedish pack. Yes, ENCRYPMENT are from Stockholm and they play exactly the way I like so much.

Wild, unruly, yet cold and dark. Their music mixes the influences of death metal, crust, grindcore and black metal (similar to STRIGOI, VALLENFYRE, for example). Suddenly, an endless cold entered my body. The thoughts were the color of blood and I didn't know if I was alive or long dead. I was listening to "Dödens födsel".


Every time I meet a new band, I listen very carefully. I spend a lot of time on each record and only then do I sit down and write a few words. At "Dödens födsel" I immediately started stamping my foot and banging my fist on the table. The novelty contains a huge amount of black energy, perhaps collected somewhere in the Nordic forests. Then when I went to work early in the morning and only shadows roamed the streets, I really had the feeling that the undead had risen. Dusty sound, unpleasant and poisonous vocals, but mainly a lot of ideas and moods similar to the states of the human mind after the apocalypse. Tore Stjerna (Mayhem, Nominon, Desultory, Insision, Repugnant, Paganizer, etc.). The cover was created by Jesse Peper, so I'm sure everything is in the best shape in terms of form. I like that ENCRYPMENT are not just another clone of "good old Swedish death metal", which is so typical today, but they also bring a lot of their own ideas to this style. I like the combination of styles, I am very happy to taste similar poisonous cocktails. It's actually simple. I approach music the same way I did more than thirty years ago. Either he cuts me and enjoys me or I move on. This time I stopped and spent a lot of beautiful morbid moments with the recording. I can only recommend it to you. Another of the demons came out of the underground, who knows exactly what true real death is about. They call themselves ENCRYPMENT and they kill when they meet. A cold, dark, diabolical prayer for all undead!Tracklist:
01. Dödens Födsel
02. Liens Praktfulla Dans
03. Silver Tongue
04. Central Disharmoni
05. Existens I Ambivalens
06. Plågospiral
07. Poisonous Salvation
08. Withered HandsA few questions - interview with death metal band from Sweden - ENCRYPMENT.


A few questions - interview with death metal band from Sweden - ENCRYPMENT.

Answered Marcus, thank you!

Ave, can you introduce your band to our readers? – When was it founded and what style of music do you play etc.?

Marcus: ENCRYPTMENT was formed in 2015 to play music influenced by both extreme metal and punk. In recent years the sound along with the influences has shifted slightly. We play Death Metal.

Where and under what conditions were you recording the new album? Who was in charge of sound, production and mastering?

The album was recorded in Necromorbus Studio. The studio is actually an old church located in the countryside and that made for a truly great atmosphere while recording. Tore Stjerna produced the album together with us, as well as handled the mixing. Alan Douches of West West Side Music did the mastering.


How many copies were released and which medium was used for this new edition (CD, digital, vinyl, cassette)?

Initially released in 500 copies on CD and 150 on cassette. The LPs will arrive some time in 2023.

Who is the author of the lyrics and how were they created and about what do the lyrics deal with?

Marcus: The lyrics are written both by me and Christoffer. The foundational themes of the lyrics deal with death, life and spirituality, but they are obviously spiced with a lot of sub-themes such as drugs, madness and decadence… We feel that the lyrics are equally important to the music and therefore spend a lot of time getting them the way we want them.

Who created the logo of the band, and who took care of the graphics and the website? What about you and social networks? Do you consider these things important?

Marcus: The current logo is made by me and I handle most of the visual side of the band. The cover art of ”Dödens födsel” was painted by Jesse Peper.

I definitely realize the importance of a social media presence these days, but seeing bands revoltingly upload videos of every other rehearsal and other type of similar nonsense is quite absurd, especially in a Death/Black Metal context. We choose to upload relevant things that need to be uploaded for people to keep up and that’s it.


Which label did you choose for releasing your album and why this label? Are you satisfied by how your label represents you and takés care about you?

Marcus: Nuclear Winter Records. Anastasis who is the owner of the label definitely has the right intentions and completely understands and respects the essence of Death Metal. This is exactly what we wanted to find in a record label.

Which bands do you idolise and where do you get your inspiration?

Marcus: ”Idolise” is perhaps not the right word here, but some of the bands we are influenced by in different ways would be Funeral Mist, Teitanblood, Kaamos, Morbid Angel, Skitsystem, Autopsy and Vorum.

We get inspiration from all over and any artform, be it paintings, books or music. Also meditation and things related are very good tools for some things to find its way to one’s mind.

Did you send your record to some Labels - which are the labels? How was the response?

Marcus: We were in contact with a few, but decided to work together with Nuclear Winter Records due to NWR being one of the few labels these days that really understand what Death Metal is all about.


How many gigs have you played? Which type of gigs do you prefer, whether it's (clubs or festivals) and which of your performances would you consider as the best?

Marcus: Not too many as of now, mostly smaller venues which are great in some ways and terrible in other (usually not the best sound etc.). We had a recent show in Trondheim in Norway at a classic punk venue and it was craziness in every way imaginable. Perfect.

What about your plans for the future? What do you want to achieve with the band?

Marcus: Start writing for the next record and play more shows. I want to achieve exactly what we have right now - a perfect platform of expression and spiritual exploration of Death and what lies beyond.

How and where can your fans contact you? Can you provide some contact information?

Marcus: Instagram, Facebook or Bandcamp.encryptment@outlook.com

Thanx for the interview.

Marcus: Thank you.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 10. prosince 2022

Interview - FARSOTH - Raw, crude Swedish death metal with a taste of darkness and rotten blood!


Interview with death metal band from Sweden - FARSOTH.

Answered Jari Kuusisto (guitars), thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - FARSOTH - The Plague (2022):

Ave FARSOTH! I haven’t found any interview in the Czech language with you, yet. So please, first introduce the band to our readers who don’t know you. You could start from the early beginnings and describe the whole FARSOTH history.

Please find biography at www.farsoth.se

I’m just listening to your new record „The Plague“ and I feel like as if I am closed in some tomb together with DISMEMBER, NIHILIST, ENTOMBED, ENTRAILS, BLOODBATH, CARNAGE, DESULTORY. The record has a great Swedish sound. Where did you record it and how satisfied you are with it? Did you have the "last word" concerning the resulting sound?

Ohhh. That's some mighty comparisons. Thanx alot for the kind words. Everything except for the drums are recorded at home. You don't need that much equipment these days to record your self. A good computer and some good plugs and a decent sound card is all you basically need. The drums however is recorded at Chris Barkensjö (Lik sthlm) rehearsal. At the time for the recording we didn't have a drummer, and Chris who is a good friend of ours helped us out. To record drums you need (in my opinion) some decent microphones and someone that knows how to set em up. I mixed the album and we are really satisfied with how it turned out. I'm not a pro in any way, I just tryed to get a sound that I liked. We in Farsoth will always have the last word of course.


How was the new material for album „„The Plague“ created? How exactly FARSOTH writes the music?

I write all the music and Jocke Mikiver writes all the lyrics. I just start out with a riff and then let whatever comes out from that starting riff guide me throu the process. I rearly change anything in the songs because I belive that the first thing that comes out of the process is often the best. I don't try to create anything new, I just write what I like.

"The Plague" has a dead, morbid cover. The artist is my favorite artist Mark Riddick I like his work, How did you choose the idea for the cover and what should it represent?

Mark is one of the best in my opinion. We wanted the cover to represent our band name and the lyrics. Farsot(h) means plague in Swedish and the lyrics is all about different plagues. So to have skeletons and a plague doctor on the cover just fits well.


Could you reveal us who is an author of the lyrics and what is their background? Where did you take inspiration for certain topics?

See answers above :)

The new album was released by Kvlt und Kaos Productions. This label has a very good name in the underground scene and does a very good job. However, didn't you want to release a record in some bigger label? Did you ask some other label? How you are actually satisfied with Kvlt und Kaos Productions?

It's actually not released by Kuk. We decided to part ways with Kuk before the release. Reasons for that was simply that we kind of wanted different things for the band. There's no hard feelings between us and we wish Kuk all the best in the future. We decided to release the album ourselves because we just felt that we allredy waited to long to release it. To send it to bigger companies would have delayed the release even more. Maybe we will try to release future albums on some bigger labels, but for now it feels right to do it ourselves.


You play typical, classical Swedish old school death metal. You have never changed the direction, you are let's say „orthodox“. Personally, this is one reason why I like your music so much. But, didn’t you think about try to play something different, somehow to make the FARSOTH music more unusual?

As I said earlier. Farsoth is not trying to do anything new. We just want to make music that we like and would buy ourselves.

Looking at the names of the musicians, you've come a really long way. It's very obvious that you're working on yourselves as a band. How often does FARSOTH actually rehearse? Are you an honest band that meets regularly, or are you more of a punk band that lets it all hang out?

We try to rehears ones a month. It's really hard to rehears more because we all live in different part of the country. Everyone in Farsoth has played music for a long time and most of the rehearsals are done at home. But with that said we really like to rehears and take every opportunity to do that.

Do you have some goal, which you would like to achieve? Someone wants to release an album with a large label; other wants to play on one stage with some famous band. What about you?

Release albums, play live and have a great time doing that is our goal. I think that is what most bands want.

Can you recommend some new albums, which impressed you at the latest time?

Lik is one of my absolute favorite bands right now. All their albums are awesome.

Do you know and listen to some metal bands from the Czech Republic?

Sorry. I probably have listened on bands from CR but I'm not the guy that listen alot to music. When you constantly do music yourself it's nice to get a break from music when not making music.


We are slowly approaching the end of the interview so I would like to ask one more philosophical question. How would you define the Swedish death metal style? What represents this music for you and why did you choose exactly this genre?

Swedish death metal is probably a bit more melodic than other death metal. I guess that's the main reason for at least me why I love Swedish death metal. With that said I also like death metal from other countries. Swedish death metal tends also be a bit more groovy than DM from other countries. And I really like that groove.

What FARSOTH is planning for the next few months?

Make album nr 2 and play live as much as possible.

Thank you for the interview and I wish you a lot of sold CDs, hundreds of crazy fans and tons of great ideas.

Thank you so much for the support and see you on the road in a near future (hopefully)

Cheers

Jari/Farsoth


Rozhovor - FARSOTH - Surový, syrový švédský death metal s příchutí temnoty a zkažené krve!


Rozhovor s death metalovou skupinou ze Švédska - FARSOTH.

Odpovídal Jari Kuusisto (kytara), děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - FARSOTH - The Plague (2022):

Ave FARSOTH! Nikde jsem s vámi nenašel žádný rozhovor v češtině. Poprosím tě tedy nejdřív, abys čtenářům, kteří vás ještě neznají, představil kapelu. Můžeš klidně začít úplně od začátku a provést nás celou historií FARSOTH.

Přečti si prosím naši biografii na www.farsoth.se.

Právě poslouchám vaši novinku „The Plague“ a připadám si, jako bych byl zavřený v nějaké kobce spolu s DISMEMBER, NIHILIST, ENTOMBED, ENTRAILS, BLOODBATH, CARNAGE, DESULTORY. Deska má skvělý švédský sound. Kde jste album nahrávali a jak jste s výsledkem spokojen? Mluvili jste nějak do výsledného zvuku?

Ohhh. To jsou ale mocná přirovnání. Děkuji za komplimenty. Všechno kromě bicích je nahrané doma. V dnešní době nepotřebuješ tolik vybavení, abys nahrál sám sebe. V podstatě stačí dobrý počítač, nějaké dobré špunty a slušná zvuková karta. Bicí jsou ale nahrané ve zkušebně Chrise Barkensjö (LIK). V době nahrávání jsme neměli bubeníka a Chris, který je náš dobrý kamarád, nám pomohl. K nahrávání bicích potřebujete (podle mého názoru) slušné mikrofony a někoho, kdo je umí nastavit. Album jsem mixoval já a jsme opravdu spokojení s tím, jak to dopadlo. Nejsem v žádném případě profesionál, jen jsem se snažil dosáhnout zvuku, který se mi líbil. My ve FARSOTH budeme mít samozřejmě vždy poslední slovo.


Jakým způsobem vznikal nový materiál pro „The Plague“? Jak vlastně tvoří/skládají FARSOTH?

Já píšu veškerou hudbu a Jocke Mikiver všechny texty. Prostě začnu s riffem a pak se nechám vést tím, co z toho riffu vyplyne. Málokdy ve skladbách něco měním, protože věřím, že první věc, která z procesu vzejde, je často ta nejlepší. Nesnažím se vytvářet nic nového, prostě píšu to, co se mi líbí.

„The Plague“ má mrtvolný morbidní obal. Autorem je můj oblíbený malíř Mark Riddick. Jeho práce se mi jako vždy hodně líbí. Jak jste vůbec nápad na obal vybírali a co má znázorňovat?

Mark je podle mého názoru jeden z nejlepších. Chtěli jsme, aby obal reprezentoval název naší kapely a texty skladeb. Farsot(h) znamená ve švédštině mor a texty jsou o různých morových ranách. Takže mít na obalu kostlivce a morového doktora prostě dobře sedí.


Kdo je autorem textů a o čem pojednávají? Kde pro témata berete inspiraci?

Koukni na předchozí odpověď. :)

Novinka vyšla na CD u Kvlt und Kaos Productions. Label má v undergroundu velmi dobré jméno a odvádí skvělou práci, ale nelákalo vás vydat album u nějaké větší firmy? Oslovili jste nějaké? Jak jste vlastně spokojeni s Kvlt und Kaos Productions?

Ve skutečnosti ji nevydal Kvlt. Rozhodli jsme se s Kvlt rozloučit ještě před vydáním. Důvodem bylo jednoduše to, že jsme tak trochu chtěli pro kapelu jiné věci. Nemáme mezi sebou žádné rozepře a přejeme Kvlt do budoucna všechno nejlepší. Rozhodli jsme se vydat si album sami, protože jsme prostě měli pocit, že jsme s jeho vydáním čekali příliš dlouho. Poslat ho větším společnostem by vydání ještě více oddálilo. Možná se pokusíme vydat budoucí alba u nějakého většího vydavatelství, ale zatím nám přišlo správné vydat si ho sami.


Hrajete typický, klasický starý švédský death metal. Nikdy jste z téhle cesty neuhnuli, jste „ortodoxní“. Osobně je to jeden z důvodů, proč se mi vaše tvorba tolik líbí, ale nelákalo vás někdy zkusit hrát něco trošku jiného, nějak tvorbu FARSOTH ozvláštnit?

Jak už jsem řekl. FARSOTH se nesnaží dělat nic nového. Chceme jen dělat hudbu, která se nám líbí, a kterou bychom si sami koupili.

Když se dívám na jména muzikantů, jedná se o samé zkušené "veterány". Je hodně znát, že na sobě jako kapela pracujete. Jak často vlastně FARSOTH zkouší? Jste poctivou skupinou, která se pravidelně schází, nebo jste spíš pankáči, kteří tomu nechávají volný průběh?

Snažíme se zkoušet jednou měsíčně. Je opravdu těžké zkoušet víc, protože každý žijeme v jiné části země. Každý z FARSOTH dělá muziku už dlouho a většina zkoušek probíhá doma. Ale s tím, že opravdu rádi zkoušíme a využíváme k tomu každou příležitost.

Máte nějaký cíl, kterého byste chtěli dosáhnout? Pro někoho to je slavné vydavatelství, jiný si chce třeba zahrát se slavnou kapelu.

Naším cílem je vydávat alba, hrát živě a skvěle se u toho bavit. Myslím, že to je to, co chce většina kapel.

Jsou nějaké desky, které tě v poslední době oslovily?

LIK je v současnosti jednou z mých nejoblíbenějších kapel. Všechna jejich alba jsou úžasná.

Znáš, posloucháš nějaké kapely z České republiky?

Omlouvám se. Asi jsem slyšel nějaké kapely z ČR, ale nejsem člověk, který by hodně poslouchal hudbu. Když člověk neustále skládá hudbu sám, je fajn si od ní odpočinout, když zrovna neskládá.


Blížíme se k závěru a tak bych zkusil jednu více filozofickou otázku. Jak byste definovali styl zvaný švédský death metal? Čím pro vás tato hudba je a proč jste si vybrali právě tento styl?

Švédský death metal je pravděpodobně o něco melodičtější než ostatní death metal. Myslím, že to je, alespoň pro mě, hlavní důvod, proč mám švédský death metal rád. S tím, že mám rád i death metal z jiných zemí. Švédský death metal bývá také o něco groovovější než DM z jiných zemí. A já mám ten groove opravdu rád.

Co chystají FARSOTH v nejbližších měsících?

Nahrát druhé album a hrát co nejvíc živě.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu prodaných nosičů, stovky šílených fanoušků a tuny dobrých nápadů.

Moc díky za podporu a doufejme, že se v blízké budoucnosti potkáme na cestách. Měj se!

Jari/Farsoth


TWITTER