DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 17. ledna 2021

Recenze/review - EMPTY CHALICE - Spiritual Abuse (2020)


EMPTY CHALICE - Spiritual Abuse
CD 2020, Witchhand Productions

for english please scroll down

Varovali mě, ale stejně jsem vstoupil dovnitř. Za starými rezavými dveřmi se ukrývalo pravé peklo. Na stěnách visela zubožená těla hříšníků, nihilismus se vznášel všude kolem a dusný vzduch se nedal dýchat. Přesto mi byla zima a měl jsem strach. Přistupuji pomalu k trůnu a kolem nohou se mi plazí jedovatí hadi. Stačí první tón, první riff a jsem prokletý. Ano, mluvím o prvotině kanadských black death metalistů EMPTY CHALICE.

Ti mě pozvali do podzemí a já s chutí přijal. Jejich hudba je totiž zákeřná, zlá, ošklivá, smradlavá. Jako kanál pod vašim městem, ve kterém se ukrývá pravé nefalšované zlo. Ozvěny ze záhrobí, skřehot samotné smrti. Myslím, že tenhle rituál si opravdu užiju! 

 

Představte si obrovský mlýn, ve kterém je právě míchána zkažená krev, tma, špína, zbytky kostí a kůže, kterou už nikdo nepotřebuje. Po téhle hudbě zůstává jen spálená země. Smrdí sírou a když do toho mlýnu spadnete, tak nikdy neodejdete živí. Blasfemie lidské mysli. Démoni se zase zlobí. Hudebně se Kanaďané pohybují někde mezi undergroundovým death metalem a ryzí černou smrtí. Vzorem jim byly kapely jako MORBID ANGEL, INCANTATION, BLASPHEMY, SARCÓFAGO, PROFANATICA, REPULSION, BESTIAL WARLUST a další prokletí. EMPTY CHALICE útočí přímo, bez vytáček a zbytečností. Prokousnou vám tepnu a vaše tělo pohodí do stoky. Zvukově je album "Spiritual Abuse" ošetřeno jako spálenina třetího stupně a nad obalem by se rozplýval kdejaký padlý kněz. Smrt má, jak známo, mnoho podob a tentokrát je krutá a nekompromisní. Jako hudba na nové desce těchto šílenců. Nic pro slabé povahy, ale spíš pokrm pro samotnou bestii. Nastavte uši, právě hovoří samotný rohatý. Ne, tohle není žádná hra na peklo, jak to často slyším, ale hluboký underground, death black metal, u kterého shoříte jako kus papíru. Váš popel bude rozházet v řece Styx. Skvělá záležitost pro všechny prokleté duše! Totální inferno!


Asphyx says:

They warned me, but I stepped inside anyway. Behind the old rusty door was a real hell. The impoverished bodies of sinners hung on the walls, nihilism hovered all around, and the stifling air could not be breathed. Still, I was cold and scared. I approach the throne slowly and poisonous snakes crawl around my feet. Just the first tone, the first riff and I'm cursed. Yes, I'm talking about the first Canadian black death metalists EMPTY CHALICE

They invited me underground and I gladly accepted. Their music is insidious, evil, ugly, smelly. Like a canal under your city, where the real genuine evil hides. Echoes from the grave, the creak of death itself. I think I will really enjoy this ritual!


Imagine a huge mill that mixes rotten blood, darkness, dirt, bone and skin remnants that no one needs anymore. After this music, only the scorched earth remains. It stinks of sulfur, and if you fall into that mill, you'll never leave alive. Blasphemy of the human mind. The demons are angry again. Musically, Canadians move somewhere between underground death metal and pure black death. Bands such as MORBID ANGEL, INCANTATION, BLASPHEMY, SARCÓFAGO, PROFANATICA, REPULSION, BESTIAL WARLUST and other curses were their example. EMPTY CHALICE attacks directly, without twists and turns. They bite your artery and throw your body down the drain. Sound-wise, the album "Spiritual Abuse" is treated as a third-degree burn, and any fallen priest would melt over the cover. Death is known to take many forms, and this time it is cruel and uncompromising. Like music on the new album of these lunatics. Nothing for the faint of heart, but rather a food for the beast itself. Adjust your ears, just speak horned yourself. No, this is not a game of hell, as I often hear, but deep underground, death black metal, where you burn like a piece of paper. Your ashes will be scattered in the Styx River. The great affair for all the cursed souls! Total inferno!


Tracklist:
1.Spiritual Abuse 03:10
2.Cursed 01:31
3.13 Bells 02:27
4.Foul 01:26
5.Perverse Offerings 00:52
6.Coup De Grace 02:19
7.Blood and Power 02:53
8.Divus De Mortuus (Necrovore Cover) 03:06

band:
MENACE- VOCALS
GRAVES- GUITARS
BLACKSMITH AND EXECUTIONER OF PERVERSE RITUALS -GUITARS VOCALS,EFFECTS
WRETCH-BASS
OLDWOOD- DRUMS, EFFECTS


https://witchhandproductions.bandcamp.com/album/spiritual-abuse

https://www.facebook.com/Empty-Chalice-Black-metal-100983178395331
https://emptychalicebm.bandcamp.com/releases
Share this games :

TWITTER