DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 9. května 2021

Recenze/review - INOCULATION - Celestial Putridity (2021)


INOCULATION - Celestial Putridity
CD 2021, Maggot Stomp

for english please scroll down

Vždycky sis myslel, že Satan je postava s krásnou tváří, jedovatým jazykem a schopností spálit tě na popel. Je ale jen výplodem vyděšených mozků. Krutou pravdou je, že jsme jenom druhem, odsouzeným k zániku. Kdysi nás tu zanechali jako potravu vetřelci z vesmíru. Divná představa, co? Máme o sobě vždy velké mínění, jsme pyšní a myslíme si, že jsme páni tvorstva. A přitom nás chovají na maso.

Vyrostl jsem na klasickém sci-fi a když jsem si přečetl, že američtí death metalisté INOCULATION ve své hudbě také přísahají na temnotu vesmíru, musel jsem si je ihned zkusit poslechnout. Musím přiznat, že již při prvních setkáních jsem si jejich ošklivou a smradlavou hudbu neskutečně užíval. 

 

"Celestial Putridity" rozhodně není deskou, kterou byste měli poslouchat povrchně. Mám v sobě obsaženo několik vrstev složených z temnoty a energie. Riffy jsou zajímavé, zvuk také, obal zaujme, jako celek je album návykové. Musí vám ale proniknout do krve. U mě osobně se to dělo postupně, při každém novém setkání jsem objevoval nové a nové motivy.  INOCULATION jsou svým způsobem originální nebo alespoň jejich přístup. Setkáme se zde s lehkou inspirací od MORBID ANGEL, NOCTURNUS, ale i se spoustou techničtějších a progresivnějších momentů. Přiznám se, že přesně takto si představuji muziku, která bude znít všude kolem, až začne apokalypsa. Lidé už stejně jako druh dávno vyčerpali svůj potenciál. Líbí se mi i atmosféra songů, je v nich zakódována tma, chlad, nebál bych se napsat i kousky okultních nálad. Navíc všechno smrdí sírou. Zpočátku vám možná přijde "Celestial Putridity" trošku komplikovanější, ale zase má delší trvanlivost. Alespoň takto jsem novinku vnímal já. Temná death metalová vize, která vám vyrve srdce z těla!


Asphyx says:

You always thought Satan was a figure with a beautiful face, a poisonous tongue, and the ability to burn you to ashes. But it's just a product of frightened brains. The harsh truth is that we are only a species doomed to extinction. Once upon a time, aliens from space left us here for food. Strange idea, huh? We always have a great opinion of ourselves, we are proud and we think that we are masters of creation. And yet they raise us for meat.

I grew up in classic sci-fi and when I read that the American death metalists INOCULATION also swear by the darkness of the universe in their music, I had to try to listen to them immediately. I have to admit that already during the first meetings I really enjoyed their ugly and stinky music.


"Celestial Putridity" is definitely not a record you should listen to superficially. I have several layers composed of darkness and energy. The riffs are interesting, the sound as well, the cover catches the eye, as a whole the album is addictive. But it must seep into your blood. For me personally, it happened gradually, with each new meeting I discovered new and new motives. INOCULATION are in a way original or at least their approach. Here we will find light inspiration from MORBID ANGEL, NOCTURNUS, but also a lot of more technical and progressive moments. I admit that this is exactly how I imagine music that will sound all around when the apocalypse begins. Humans, like species, have long since exhausted their potential. I also like the atmosphere of the songs, they encode darkness, cold, I would not be afraid to write even pieces of occult moods. Plus, everything stinks of sulfur. At first you may find "Celestial Putridity" a little more complicated, but again it has a longer shelf life. At least that's how I perceived the novelty. A dark death metal vision that will rip your heart out of your body!Tracklist:
01. Dimensional Connectivity
02. Celestial Putridity
03. I Am Where The Foregods Meet
04. Verity Consumated
05. The Edge Of Town
06. Unmade
07. Ovnis Triangulares
08. Xerthaneus
09. Kaneh-Bosm
10. Universal Entropy
Share this games :

TWITTER