Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 10. května 2021

Recenze/review - ALTARAGE - Succumb (2021)


ALTARAGE - Succumb
CD 2021, Season of Mist Underground Activists

for english please scroll down

Současný svět mi přijde pokřivený, zlý a ošklivý. Možná je to tím, že jsem žil dlouhé roky v temnotě a šílenství. Několikrát jsem překročil hranice našeho světa a ocitl se v jiné dimenzi. Říká se, že když poznáš jednou peklo, tak už nechceš jinak. Alespoň v hudbě to tak platí odnepaměti. ALTARAGE jsou death metalová skupina ze Španělska, jejíž osud sleduji dlouhodobě. Jedná se přesně o ten typ avantgardního smrtícího kovu, který je dnes poměrně často vyhledáván.

Osobně musím mít na podobnou muziku náladu. Riffy jsou totiž značně nepřehledné, zvuk nepropustný, skladby jako celek neuchopitelné. Pokud se snažíte najít řád a pořádek, tak jste zde rozhodně špatně. Tady se totiž hraje pro posluchače, kteří mají rádi disharmonie, šílenství a tmu. 


Hluk, shnilé kusy masa, závoj z pavučin. Podobný přístup, jako mají kapely typu PORTAL, IMPETUOUS RITUAL, ABYSSAL, MITOCHONDRION, ULCERATE, DEATHSPELL OMEGA. "Succumb" je opět jako neotesaný, hrubý monolit, který vás vtáhne do sebe, rozseká na malé kousky a spálí na popel. Shnije vám v rukou a vy budete sedět a nechápat, co se to vlastně děje. Deska je samozřejmě skvělá, ale také nesrozumitelná, ošklivá. Nenechá vám vůbec nic zadarmo. Některé pasáže opravdu bolí, žhnou uvnitř. Musíte mít ale sílu a chuť jednotlivé motivy rozplést. Není to jednoduché, mnohého to také odradí. Jedná se o hnus a špínu, peklo, které nelze uchopit. Jiná dimenze? Možná, ale třeba jsou to jen poskládané ruchy a hlomoz, které vznikly v záhrobí. Kdo ví? Asi jen kapela. Pánové jsou samozřejmě skvělými muzikanty, kteří se snaží objevovat nová temná zákoutí. Někdy se tak stane, občas mi ale připadá, že tápou. Celkově se mi zdá tento styl tak trošku vyčerpaný, ale to bude asi jenom můj názor. Je vlastně úplně jedno, co si myslím, současný svět dávno není pro mě. Existuje jen tma, nenávist a ALTARAGE. Alespoň tak mi to při poslechu  připadá. Esence nihilismu vypálená přímo do mozku!


Asphyx says:

Today's world strikes me as crooked, evil, and ugly. Maybe it's because I lived for many years in darkness and madness. I crossed the borders of our world several times and found myself in another dimension. It is said that once you know hell, you don't want anything else. At least in music, this has been true since time immemorial. ALTARAGE are a death metal band from Spain, whose fate I have been following for a long time. This is exactly the type of avant-garde deadly metal that is quite often sought after today.

Personally, I have to be in the mood for similar music. The riffs are very confusing, the sound impermeable, the songs as a whole incomprehensible. If you are trying to find order and order, you are definitely wrong here. This is where it is played for listeners who like disharmony, madness and darkness.


Noise, rotten pieces of meat, veil of cobwebs. Similar approach as bands like PORTAL, IMPETUOUS RITUAL, ABYSSAL, MITOCHONDRION, ULCERATE, DEATHSPELL OMEGA. "Succumb" is again like a rough, rough monolith that will draw you in, cut it into small pieces and burn it to ashes. It is rotting in your hands and you will be sitting and not understanding what is really going on. The record is of course great, but also incomprehensible, ugly. It won't leave you anything for free. Some passages really hurt, glow inside. But you must have the strength and desire to unravel the individual motifs. It's not easy, it also discourages many. It is disgust and dirt, hell that cannot be grasped. Another dimension? Maybe, but maybe it's just the folded noises and thunder that arose in the grave. Who knows? Probably just a band. Gentlemen are, of course, great musicians trying to discover new dark corners. Sometimes it happens, but sometimes it seems to me that they are groping. Overall, I find this style a bit exhausted, but it will probably only be my opinion. It doesn't really matter what I think, today's world isn't long ago for me. There is only darkness, hatred and ALTARAGE. At least that's how I feel when I listen. The essence of nihilism burned directly into the brain!about ALTARAGE on DEADLY STORM ZINE:
Share this games :

TWITTER