DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. května 2021

Recenze/review - ULCER - Dead Souls Cathedral (2021)


ULCER - Dead Souls Cathedral
CD 2021, Defense Records

for english please scroll down

Už nějakou dobu jsem se lekal stínů. Vídával jsem v ranních ulicích podivné postavy v kápích. Vzduchem se vznášela hniloba. Tentokrát vystoupila z mlhy. Držela v ruce nůž a ve tvářích jí tancovaly červi. Tichý, jedovatý smích. Kostnatá ruka, která mě zvala na výlet bez konce. Nejde nepodlehnout, láká mě na opravdový prašivý death metal. Jdeme po dlouhých schodech dolů, do podzemí. Bloudíme záhrobím, až konečně nalezneme rezavé dveře s nápisem ULCER.

Posloucháme jejich novou desku "Dead Souls Cathedral" a já vím, že jsem tu správně. Riffy jsou ostré, temné, Smrt i Satan se usmívají. Pálí mě vnitřnosti, skladby mi pronikají až do morku kostí. Poláci hrají přesně ten druh smrtícího kovu, kterým vás již při při prvních tónech doslova přikovají na zeď. Novinka má hodně podmanivou, morbidní a surovou atmosféru.


"Dead Souls Cathedral" je deskou, která je postavena na pevných švédských (DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, INTERMENT) a amerických (MORBID ANGEL, INCANTATION) základech. Poláci navíc přidávají velkou spoustu svých nápadů, zajímavých pasáží a zkažené krve. Nahrávka je určena pro všechny, kteří dávno nevěří v padlé modly, pro všechny prokleté i fanoušky starého poctivého death metalu. Mrazivé melodie, syrová atmosféra zdánlivě opuštěných katakomb. Takoví jsou letos ULCER. Připomínají démony temnoty, kteří povstali, aby jako jezdci apokalypsy zničili náš svět svojí hudbou. Po formální stránce se můžete spolehnout na skvělý drtivý zvuk a tajemný obal (autor Arkadiusz Szymanek), který musím mít na tričku. Máme tady co do činění nejen se skvěle odvedeným řemeslem, ale i s muzikou, která tepe, žhne, pálí a ničí všechno kolem. Ze stínů vystupují další postavy. Vaše nejhorší noční můry, která oživly, aby vás mohly navěky uvrhnou do hlubin. "Dead Souls Cathedral" je hodně jedovatým koktejlem, umíchaným z těch nejkvalitnějších surovin. Album se zrodilo v pekelném ohni a sežehne vás černým plamenem. Splňuje všechny mé požadavky na reálný death metal. Songy mají sílu, drive, velké množství energie. Zároveň se nezapomnělo ani na ďábelský výraz a studené melodie. Nahrubo nasekaná tma! Démonický death metal!


Asphyx says:

I've been dreaded by shadows for some time. I saw strange hooded figures in the morning streets. Rot hovered in the air. This time she came out of the fog. She held a knife in her hand and worms danced in her cheeks. Quiet, poisonous laughter. A bony hand that invited me on an endless trip. I can't fail to succumb, I'm attracted to real dusty death metal. We go down the long stairs, underground. We wander through the grave until we finally find a rusty door with the inscription ULCER.

We're listening to their new album "Dead Souls Cathedral" and I know I'm right here. The riffs are sharp, dark, Death and Satan are smiling. My insides burn, my songs penetrate to the bone. The Poles play exactly the kind of death metal that literally nails you to the wall during the first tones. The novelty has a very captivating, morbid and raw atmosphere."Dead Souls Cathedral" is a plaque that is built on solid Swedish (DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, INTERMENT) and American (MORBID ANGEL, INCANTATION) foundations. In addition, Poles add a lot of their ideas, interesting passages and spoiled blood. The recording is intended for everyone who has not believed in fallen idols for a long time, for all the cursed and fans of old honest death metal. Freezing melodies, raw atmosphere of seemingly abandoned catacombs. Such are ULCER this year. They are reminiscent of the demons of darkness who rose to destroy our world with their music as apocalypse riders. Formally, you can count on a great crushing sound and a mysterious cover (author Arkadiusz Szymanek), which I must have on my T-shirt. We are dealing here not only with a well-done craft, but also with music that beats, burns, burns and destroys everything around. Other figures emerge from the shadows. Your worst nightmares, which have come to life so that they can throw you into the depths forever. "Dead Souls Cathedral" is a very poisonous cocktail, mixed with the highest quality ingredients. The album was born in hellfire and will burn you with a black flame. It meets all my requirements for real death metal. Songs have power, drive, a lot of energy. At the same time, the devilish expression and cold melodies were not forgotten. Roughly chopped darkness! Demonic death metal!


about ULCER on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Those Black Gods
02. Not The One
03. Cold Darkness
04. Eternal Night
05. Off We Go
06. Die With Us
07. Disintegration
08. Dead Souls Cathedral
09. Into The Chasm

band:
Share this games :

TWITTER