DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 2. června 2021

Recenze/review - INHUMAN CONDITION - Rat God (2021)


INHUMAN CONDITION - Rat God
CD 2021, Listenable Insanity Records

for english please scroll down

Postupný rozklad živých tkání. Florida, močály. Pach zkaženého masa. Vzduch je těžký, nasáklý krví a dal by se krájet rezavým nožem. Ve smradlavé loďce se pohupuje dávno mrtvé tělo. Podle prvního ohledání bylo zabito někdy v devadesátých letech minulého století. V době, kdy jsem si i já vytvářel svůj názor na hudbu a čerpal pradávnou sílu, která mi zůstala v žilách dodnes.

Jsem na tom podobně jako tři staří psi - Terry Butler (Obituary, ex-Death), Jeramie Kling (Venom Inc., Goregäng, The Absence) a Taylor Nordberg (Goregäng, The Absence). Ti za podpory svých kolegů Rick Rozz (Ex-Massacre, Ex-Death) - sóla v některých skladbách a Paul Mazurkiewicz (Cannibal Corpse) - texty, vytvořili v podstatě dokonalou "iluzi" starých dobrých časů.


Tyhle gentlemany nelze obviňovat z kopírování. Hrají tak, jak to mají dávno zakódované v genech. Prašivě, divoce, surově. Thrash a death metal v podobě, v jakém jej hrály kapely jako SOLSTICE, MASSACRE, DEATH, POSSESSED. Ano, jedná se o klasiku, ctící tradice bezezbytku. Důkazem je i velmi povedený obal  od Dana Goldsworthyho, který evokuje slavná díla Edy Repky. Není to ale jenom cover, náležitě prašivý je i zvuk, který si určitě užijí všichni pamětníci. Navíc, skladby jsou zajímavě napsány, nenudím se ani chvilku. Kapela rozhodně nehraje jen na vlnu nostalgie, spíš si říkám, jakou sílu má hnilobný death thrash metal i v dnešní době. Líbí se mi, že INHUMAN CONDITION nic nepředstírají, nepodbízejí se. Tihle muzikanti nemusí dávno nikomu nic dokazovat. Hrají tak, jak to cítí. A na desce je to hodně znát. Obsahuje v sobě velké množství energie, nadšení pro věc, album řeže a pálí, vezme vás na dlouhý výlet do bažin. Po cestě potkáte utopené, oběšené, pokloníte se základům death metalu v podobě v jaké se kdysi hrával. Album není určeno pro dnešního fanouška často zbytečně komplikovaných postupů a uřvaného zvuku, ale ocení jej spíše pamětníci a všichni, kteří přísahají na osmdesátá a devadesátá léta. Exhumace shnilého death thrash metalu se povedla na výbornou! Morbidní ozvěny z katakomb!


Asphyx says:

Gradual decomposition of living tissues. Florida, swamps. The smell of rotten meat. The air is heavy, soaked in blood, and could be cut with a rusty knife. A long-dead body sways in a stinking boat. According to the first inspection, it was killed sometime in the 1990s. At a time when I was also forming my opinion on music and drawing on the ancient power that has remained in my veins to this day.

I'm like three old dogs - Terry Butler (Obituary, ex-Death), Jeramie Kling (Venom Inc., Goregäng, The Absence) and Taylor Nordberg (Goregäng, The Absence). With the support of their colleagues Rick Rozz (Ex-Massacre, Ex-Death) - solos in some songs and Paul Mazurkiewicz (Cannibal Corpse) - the lyrics, they created a perfect "illusion" of the good old days.


These gentlemen cannot be accused of copying. They play as they have long since encoded in genes. Dusty, wild, raw. Thrash and death metal in the form in which bands like SOLSTICE, MASSACRE, DEATH, POSSESSED played it. Yes, it is a classic, respecting the traditions of the full. Proof of this is the very successful cover by Dan Goldsworthy, which evokes the famous works of Ed Repka. But it's not just a cover, the sound is duly dusty, which all witnesses will definitely enjoy. In addition, the songs are interestingly written, I'm not bored for a moment. The band is definitely not just playing a wave of nostalgia, but rather wondering what power the rotting death-thrash metal has even today. I like that INHUMAN CONDITION does not pretend, they do not underestimate themselves. These musicians don't have to prove anything to anyone for a long time. They play the way they feel. And you know a lot on the record. It contains a lot of energy, enthusiasm for the cause, the album cuts and burns, it will take you on a long trip to the swamps. Along the way, you will meet drowned, hanged, bow to the basics of death metal in the form in which it was once played. The album is not intended for today's fan of often unnecessarily complicated procedures and raucous sound, but it will be appreciated more by witnesses and all those who swear by the eighties and nineties. The exhumation of rotten death-thrash metal was excellent! Morbid echoes from the catacombs!


Track list:
1. Euphoriphobia
2. The Neck Step
3. Planetary Paroxysm
4. Killing Pace
5. Gravebound
6. Tyrantula
7. Rat God
8. Crown Of Mediocrity
9. Fait Accompli


Inhuman Condition is:
Jeramie Kling - vocals/drums
Terry Butler - bass
Taylor Nordberg - guitarsShare this games :

TWITTER