DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 5. června 2021

Recenze/review - NECROGOD - In Extremis (2021)


NECROGOD - In Extremis
CD 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Dlouhá léta jsem přemýšlel, co je za těmi železnými dveřmi. Pokryté rzí, občas jsem slýchával divné zvuky. Jakoby někdo naříkal. Někdy jsem ze zvědavosti přiložil ucho a poslouchal. Nic. Jenom ticho a tlukot mého srdce. Jenže jsem jako raněné zvíře cítil smrt. Když posloucháte death metal tak dlouho jako já, tak se vám usadí v žilách, prostoupí vaše buňky. Dveře jsem otevřel. Pod pavučinami ležely dvě kostry. Objímaly se. Láska až za hrob? Ne, spíš mi přišlo, že je někdo navěky zavřel a ony se navzájem zabily.

Když poslouchám novou desku NECROGOD, cítím podobnou temnou energii a chlad. Kapely, ve které se spojili dva šílenci - Rogga Johansson (Paganizer, Revolting, Eye of Purgatory) a The Master Butcher (Morbid Stench, Insepulto). Jedná se o surový death metal, u kterého praskají víka od rakví.


Spočítat kapely Roggy Johanssona už asi moc dobře nejde. Jede si svůj jasně vytyčený směr. Jednou vydá skvělé desky, jindy se jedná o průměr. Tentokrát se můžete spolehnout na dobrý zvuk, mrazivou a temnou atmosféru a spoustu zajímavých momentů. Není to samozřejmě nic převratného, ale pověstnou laťku kvality pánové rozhodně nepodlezli. I když jsem byl zpočátku skeptický, nakonec si NECROGOD opravdu užívám. "In Extremis" je surovým, syrovým albem, které nepostrádá ledové melodie. Jsem zazděn zaživa a navždy odsouzen k tomu, abych poslouchal death metal. Když bude podobný jako ten, který hrají tihle šílenci, tak budu spokojený. Zombie lezou z děr, trhají maso od kostí. Kombinace švédského a amerického death metalu mi vždy chutnala. Deska se mi zadřela postupně pod kůži, usadila se ve vnitřnostech, jako nějaká choroba se pořád vracela a zvala mě do starých katakomb. Ne, NECROGOD neobjevují nic nového, ale dokázali si mě získat na svoji stranu. Díky melodiím, morbidnímu vokálu, díky celkové atmosféře nahrávky. Smrt je velmi blízko! Láká k poslechu! Death metalový masakr v márnici! 

FOR FANS - Undeath, Grave, Paganizer, Cannibal Corpse, Broken Hope, Baphomet, Of Feather and Bone, Malignant Altar


Asphyx says:

For many years I wondered what was behind that iron door. Covered with rust, I occasionally heard strange noises. As if someone was moaning. Sometimes, out of curiosity, I put my ear on and listened. Nothing. Just the silence and beating of my heart. But as a wounded animal, I felt death. When you listen to death metal for as long as I do, it settles in your veins, permeating your cells. I opened the door. Under the cobwebs lay two skeletons. They hugged. Love beyond the grave? No, it occurred to me that someone had locked them up forever and they had killed each other.

When I listen to the new NECROGOD record, I feel similar dark energy and cold. Band where two lunatics joined together - Rogga Johansson (Paganizer, Revolting, Eye of Purgatory) and The Master Butcher (Morbid Stench, Insepulto). It is a raw death metal and the coffin lids crack.


It is probably not possible to count Roggy Johansson's bands very well. He is going in his own direction. Sometimes he releases great records, other times it's the average. This time you can count on good sound, frosty and dark atmosphere and lots of interesting moments. Of course, this is not revolutionary, but the famous bar of quality was definitely not set by the gentlemen. Although I was sceptical at first, in the end I really enjoy NECROGOD. "In Extremis" is a raw, raw album that doesn't lack icy melodies. I'm walled alive and doomed to listen to death metal forever. If it's similar to the one these lunatics play, I'll be happy. Zombies crawl out of holes, tearing flesh from bones. I have always liked the combination of Swedish and American death metal. The plaque gradually seized under my skin, settled in my entrails, like a disease kept coming back, and invited me to the old catacombs. No, NECROGOD are not discovering anything new, but they managed to get me on their side. Thanks to the melodies, morbid vocals, thanks to the overall atmosphere of the recording. Death is very close! Enticing to listen! Death metal massacre in the morgue!

PRO FANOUŠKY - Undeath, Grave, Paganizer, Cannibal Corpse, Broken Hope, Baphomet, Of Feather and Bone, Malignant AltarTrack listing -
1. Bringers Of Blasphemy
2. In Mortal Confinement
3. The Brutal Path (Straight To Hell)
4. Remain The Same Again
5. The Obsessive And The Deranged
6. In The Reign Of Gore
7. When Madness Has Taken Control
8. Moribund
9. Transcending To Persist

Line up -
Rogga Johansson (Paganizer, Revolting, Eye of Purgatory) - Guitar, Bass and Drum Programming
The Master Butcher (Morbid Stench, Insepulto) - Esophagus

Artwork by Mariusz Lewandowski (Bell Witch, Rogga Johansson, Eremit)
Layout by TG Rantanen (Paganizer)

Share this games :

TWITTER