DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 13. září 2021

Recenze/review - BLOODPHEMY - Blood Sacrifice (2021)


BLOODPHEMY - Blood Sacrifice
CD 2021, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Znal jsem ji už dlouhá léta, vždy bývala veselá a milá. Jenže něco se v ní zlomilo. Otevřel jsem dveře do staré kobky, kam se uchýlila a uviděl ji jak klečí a drásá si nehty obličej do krve. Bez očí, bez svědomí, bez kůže. Umírala za živa a nikdo ji nemohl pomoci. Přemýšlel jsem, jak to vlastně celé začalo. Možná v okamžiku, když začala vzývat temné síly, když propadla totálnímu zlu. Tajemné symboly, výkřiky v podivné řeči. Nepomohli lékaři, nepomohlo zaříkávání. Roztrhali ji na kusy, její vlastní démoni.

Poslouchám novou desku maniaků BLOODPHEMY z Holandska a neskutečně si jí užívám. Nálady celé nahrávky jsou hodně podobné těm, které jsem nastínil v úvodním odstavci. Temnota, chlad, starý dům, do kterého kdysi dávno zavírali choromyslné. Co je ještě normální a co za hranou? Hudba mi proniká postupně do žil, rozkládá mě zevnitř. Hraje se postaru, poctivě, s masivním, surovým zvukem. Plesnivý vokál, na parádním obalu může být klidně ona, dívka, co se ztratila v temnotě. 


BLOODPHEMY opět kombinují americkou death metalovou (Florida) školu s tou švédskou, chladnější. Skladby jsou velmi dobře napsány, doslova pálí a žhnou. Album je ukováno z té nejkvalitnější oceli. Je hrozně příjemné mu podlehnout, užít si ho. Přidat hlasitost a ocitnout se v jiném světě. Na druhé straně, za oponou, kde si dává rande Satan se Smrtí a kam vás dokáže přenést jenom dobrý death metal. Jsem najednou na tajném, zakázaném rituálu, na kterém se vyvolávají zlé síly. Všichni jednou zemřeme, smrt je jediná jistota, ale než se tak stane, tak budu dál věrným fanouškem podobných nahrávek. "Blood Sacrifice" je jako ostrý nůž, který mi někdo postupně zabodává do břicha. Vnitřnosti jsou spáleny bolestí, mozek si užívá rytmus bicích, kosti jsou lámány tlakem a energií, která z desky doslova cáká na všechny strany. Mám rád alba, která mají atmosféru, která dokáží přenést emoce. Holanďané tohle umí na výbornou. Hoď kamenem, kdo jsi bez viny, jsi jenom prach a v prach se proměníš. Zlo má mnoho podob a jen někdo jej dokáže přetvořit v hudbu. BLOODPHEMY patří mezi vyvolené. Bez kompromisů, bez zbytečností, rozdrtí vás na tisíc kousků. Rozřežou na kousky a vy se jim za to ještě pokloníte. Vynikající death metal staré školy, který ve vás probudí démony!


Asphyx says:

I had known her for many years, she was always cheerful and kind. But something broke in her. I opened the door to the old dungeon where she had taken refuge and saw her kneeling and rubbing her face in the blood with her fingernails. No eyes, no conscience, no skin. She was dying alive and no one could help her. I wondered how it all started. Maybe the moment she began to summon dark forces, when she fell into total evil. Mysterious symbols, shouts in strange speech. The doctors didn't help, the incantation didn't help. They tore her to pieces, her own demons.

I'm listening to the new album of BLOODPHEMY maniacs from the Netherlands and I'm really enjoying it. The moods of the whole recording are very similar to those I outlined in the introductory paragraph. Darkness, coldness, an old house once in which the sick had been locked up. What else is normal and what beyond the edge? Music gradually penetrates my veins, decomposes me from within. It is played in old age, honestly, with a massive, raw sound. Moldy vocals, she can be on the great cover, the girl who got lost in the dark.


BLOODPHEMY again combines an American death metal (Florida) school with a Swedish, colder one. The songs are very well written, they literally burn and glow. The album is forged from the highest quality steel. It's very nice to give in to him, to enjoy him. Add volume and find yourself in another world. On the other hand, behind the curtain, where Satan is dating Death and where only good death metal can take you. I am suddenly in a secret, forbidden ritual in which evil forces are evoked. We will all die one day, death is the only certainty, but before that happens, I will continue to be a loyal fan of similar recordings. "Blood Sacrifice" is like a sharp knife that someone gradually stabs me in the stomach. The entrails are burned with pain, the brain enjoys the rhythm of the drums, the bones are broken by pressure and energy, which literally splashes from the plate in all directions. I like albums that have an atmosphere that can convey emotions. The Dutch can do this very well. Throw a stone, who is innocent, you are only dust, and you will become dust. Evil has many forms and only someone can turn it into music. BLOODPHEMY is one of the chosen ones. Without compromise, without uselessness, it will crush you into a thousand pieces. They will cut them to pieces and you will still pay your respects to them. Excellent old metal death metal that will awaken demons in you!


about BLOODPHEMY on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - BLOODPHEMY - In Cold Blood (2019)
Rozhovor - BLOODPHEMY - Death metal můžu poslouchat kdykoliv.

Tracklist:
01. Last Cry For Humanity
02. House Of Souls
03. Pledge Of Allegiance
04. Sin
05. Flock Of Lambs
06. Revelation
07. Conviction
08. Bloodborne
09. In Cold Blood
10. Righteous Solitude
11. Derogated Salvation

band:
Olivier van der Kruijf: vocals
Bart van Wallenberg: guitars
Arjan van Dune: guitars
Robin Zwiep: bass
Edwin Nederkoorn: drums

order here:


Share this games :

TWITTER