SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. listopadu 2021

Recenze/review - E-FORCE - Mindbender (2021)


E-FORCE - Mindbender
CD 2021, Mighty Music

for english please scroll down

Občas si říkám, kde se vlastně berou zlé myšlenky. Náš mozek je stále prozkoumán jen z určité části a o naší temné stránce toho stále příliš nevíme. Pomatení mysli, šílenství chcete-li. Stát se to může úplně každému z nás. Tenká je hranice mezi světem považovaným za normální a celou, do které vás zavřou. Možná si ale spoustu věcí děláme sami. Pojďte se mnou dnes nahlédnout do pestrého světa černé fantazie. Hrát nám k tomu může nová deska kanadských E-FORCE.

Mám tuhle smečku hrozně rád. A není to jen kvůli tomu, že v jejím středě stojí bývalý člen VOIVOD Eric Forrest. Každé nové album je totiž velmi chutným gurmánským zážitkem pro všechny fanoušky thrash metalu. Kapela je progresivní takovým tím zajímavým způsobem. Nejedná se o žádné prázdné preludování, ale o zásah přímo do našich mozků. Novinka není výjimkou. Od začátku do konce odsýpá jako lavina z ostrého kamení. 


Nové album "Mindbender" mi nejvíc připomíná návštěvu staré opuštěné továrny. Chladné stroje, které kdysi sloužily dobrým věcem se propojí s umelou inteligencí, probudí se a všem je ihned jasné, že se rozhodnou zabíjet. Novinka má v sobě přesně ten typ industriální chladné energie, která si vás ihned podmaní. Erikův vokál je navíc hodně jedovatý a ke skladbám perfektně sedne. Na nové desce zazní spousta technických pasáží, zároveň si ale zachovává takovou tu třaskavou energii, kterou máme všichni u tohoto stylu tolik rádi. Na světě je spousta smeček, které se snaží hrát podobně, ale E-FORCE mají v sobě navíc vášeň, možná načerpanou v hlubokém vesmíru nebo v černých zákoutích naší mysli. Poslech si neskutečně užívám, připadám si jako bych byl pozván na hostinu jen s těmi nevybranějšími pokrmy. Sedím v křesle a mám za sebou první dávku elektrošoků. Objevil jsem v sobě věci, o kterých bych raději nevěděl. Ano, přesně takové pocity mám i z "Mindbender". Nejdříve kolem vás krouží a pak zasekne dráp. Odtrhá maso od kostí, zničí vás tlakem a vy chcete znovu a znovu. Zkušenosti, parádní řezající zvuk, excelentní výkony muzikantů. E-FORCE působí jako dokonalý thrash metalový stroj na zabíjení! Ovládnou vás přes svoji hudbu. Mozek se vám uškvaří ve vlastní šťávě. Nemám dalších slov. Dokonalá nahrávka po všech stránkách!


Asphyx says:

Sometimes I wonder where bad thoughts actually come from. Our brains are still only partially explored, and we still don't know much about our dark side. Mind madness, madness if you will. It can happen to any of us. Thin is the line between the world considered normal and the whole in which you are locked. But maybe we do a lot of things ourselves. Come with me today to see the colourful world of black fantasy. A new Canadian E-FORCE record can play for us.

I really like this pack. And it's not just because former VOIVOD member Eric Forrest is at its center. Each new album is a very tasty gourmet experience for all thrash metal fans. The band is progressive in such an interesting way. This is not an empty prelude, but an intervention directly into our brains. The novelty is no exception. From beginning to end, it spills like an avalanche of sharp stones.


The new album "Mindbender" reminds me most of a visit to an old abandoned factory. Cold machines, which once served good things, connect with artificial intelligence, wake up, and it is immediately clear to everyone that they will decide to kill. The novelty has exactly the type of industrial cold energy that will immediately conquer you. Erik's vocals are also very poisonous and fit the songs perfectly. There are a lot of technical passages on the new record, but at the same time it retains the kind of explosive energy that we all love so much about this style. There are a lot of packs in the world who try to play similarly, but E-FORCE also has a passion in them, perhaps full of deep space or the black corners of our minds. I really enjoy listening, I feel like I was invited to a party with only the most selected dishes. I'm sitting in a chair and I've had the first dose of electric shock. I discovered things in myself that I would rather not know about. Yes, that's exactly how I feel about "Mindbender". First it circles around you and then the claw gets stuck. It tears the flesh from the bones, destroys you with pressure and you want it again and again. Experience, great cutting sound, excellent performances of musicians. E-FORCE acts like the perfect thrash metal killing machine! They will control you through their music. Your brain will shrink in its own juice. I have no further words. Perfect recording in all aspects!

tracklist:
1. Provocation
2. Traumatized
3. Hellucination
4. Hypnotic
5. Dark Deception
6. Futures Past
7. Mindbender
8. Dehumanized
9. Delirium
10. Deranged
11. Insect (Voivod Cover)

Line-up:
Eric Forrest - vocals, bass
Patrick Friedrich - drums
Sébastien Chiffot - guitars

Webshop:

Web:
Share this games :

TWITTER