SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 27. listopadu 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ESTERTOR - Tales From The Ancient Grave (2021)

Recenze/review - ESTERTOR - Tales From The Ancient Grave (2021)


ESTERTOR - Tales From The Ancient Grave
CD 2021, War Anthem Records

for english please scroll down

Pořád dokola tvrdil,  že je nevinný, že on by něco tak hrozného nikdy v životě nemohl udělat. Přesto, že ho našli se sekyrou v ruce, přesto, že měl na oblečení krev. Stávalo se mu to často. Posedlý démony se toulal ulicemi a hledal dívky s krásnými tvářemi. Nenáviděl sebe, nenáviděl celý svět. Když šel pak temnou chodbou k šibenici, usmíval se. 

Spojení syrového, ostrého thrash metalu a hororových témat z osmdesátých a devadesátých let se mi fakt líbí. Skladby mají drive, prastarou sílu a smrdí zkaženou krví. Líbí se mi zvuk (Moontower Studios, Javi Félez), celkové provedení, i parádní obal (César Valladares). Když poslouchám letošní desku (v pořadí druhou řadovou), připadám si jako v dávných dobách, kdy jsem u podobných nahrávek seděl dlouhé večery u přehrávače. 


Stále tvrdím, že poctivý thrash metal vám musí urvat hlavu i s páteří. ESTERTOR to umí tak nějak samozřejmě, přirozeně, je slyšet, že pánům koluje tento styl v žilách. Fanoušci třeba takových POSSESSED, SODOM, MASSACRE, OBITUARY, CELTIC FROST, SEPULTURA, DEATH, by mohli být spokojeni jako já. Vše odsýpá jako lavina z kostí a žhavé lávy. Přidávám volume a mám pocit, že se procházím noční ulicí se sluchátky na uších. Užívám si kombinaci thrashe i deathu, prašiviny, cítím v kostech mráz. Přesně takhle to mám rád. Kolem obchází šílený maniak se sekyrou a každý den naleznete na rohu nové zohavené tělo. Jako bych byl přímo účastníkem ve starém ošklivém filmu. Dejte mi někdo pivo, dneska bude dlouhá noc. Album je vhodné pro headbanging na opuštěných hřbitovech, v márnicích, v katakombách, kde nemrtví dávno vylezli z děr. Ve vzduchu smrdí síra a duše zemřelých nenaleznou nikdy klid. Hergot, může mi někdo vysvětlit, proč jsem o téhle smečce dosud nevěděl? Prolezu kdejaký temný kout, ale musím říct, že naše společné setkání dopadlo opravdu na výbornou. U ESTERTOR nejvíc oceňuji, že mají svůj vlastní krvavý a špinavý ksicht. Staví sice na starých klasických kompozicích, ale přidávají také kus sebe samého. Je slyšet, že deska byla nahrána od srdce. Morbidní thrash metalový výlet do starých prokletých katakomb!


Asphyx says:

He kept claiming that he was innocent, that he could never do something so terrible in his life. Even though they found him with an ax in his hand, even though he had blood on his clothes. It happened to him often. Demon-obsessed, he roamed the streets looking for girls with beautiful faces. He hated himself, he hated the whole world. He smiled as he walked down the dark corridor to the gallows.

I really like the combination of raw, sharp thrash metal and horror themes from the eighties and nineties. The songs have driven, ancient strength and stink of rotten blood. I like the sound (Moontower Studios, Javi Félez), the overall design, and the great cover (César Valladares). When I listen to this year's album (the second in a row), I feel like in ancient times, when I sat with the player for long evenings on similar recordings.

I keep saying that honest thrash metal has to grab your head and spine. ESTERTOR can do it, of course, naturally, it can be heard that this style circulates in the veins of men. Fans of such POSSESSED, SODOM, MASSACRE, OBITUARY, CELTIC FROST, SEPULTURA, DEATH, could be as satisfied as I am. Everything pours out like an avalanche of bones and hot lava. I'm adding volume and I feel like I'm walking down the night street with headphones on. I enjoy a combination of thrash and death, dust, I feel cold in my bones. That's exactly how I like it. A mad maniac with an axe walks around, and every day you find a new mutilated body on the corner. It's like being a direct participant in an old ugly movie. Give me a beer, it's going to be a long night tonight. The album is suitable for headbanging in abandoned cemeteries, in mortuaries, in catacombs, where the undead have long since climbed out of holes. Sulfur stinks in the air and the souls of the dead will never find peace. Damn it, can anyone explain to me why I haven't known about this pack yet? I'll climb through some dark corner, but I have to say that our joint meeting turned out to be really great. What I appreciate most about ESTERTOR is that they have their own bloody and dirty face. Although they build on old classic compositions, they also add a piece of themselves. It can be heard that the record was recorded from the heart. A morbid thrash metal trip to the old cursed catacombs!


TRACKLIST:
1. Assimilating Flesh
2. Venereal Horror
3. Nocturnal Strigoi
4. The Torch That Corrupted The Earth
5. Blood For Sheetar
6. Repugnant Face Of Death
7. Tales From The Ancient Grave
8. Worship The Black Goat
9. Keeper Of HellShare this games :

TWITTER