DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 5. listopadu 2021

Recenze/review - HEADS FOR THE DEAD - Slash 'n' Roll (2021)


HEADS FOR THE DEAD - Slash 'n' Roll
EP 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Utíkám lesem a bojím se, neskutečně se bojím. Někdy mám pocit, že slyším jeho dech. Možná jsem spatřil i tvář. Tolik nenávisti, tolik bolesti. Nikdy jsem nebyl lovenou zvěří, karta se zase jednou obrátila. Ještě pár metrů, ještě kousek a čeká mě záchrana. Ucítím teplou tekutinu, která mi stéká po krku. Chvíle překvapení, pořád tomu nemůžu věřit. Následují další zběsilé rány.  Do břicha, do prsou. Nikdy bych si nemyslel, že opravdu skončím jako ve svých nejhrůznějších nočních můrách. Jako kus masa, pohozeného u cesty. 

Smrt má mnoho podob a ta, která se odehrává na novém EP HEADS FOR THE DEAD, je hodně krutá a ošklivá. Probouzejí se na něm ty nejošklivější zrůdy, jejich zkažené zuby se zakousnou do těla. Umírám a znovu se rodím, je to nekonečný proces. A stále poslouchám hororový death metal v podání téhle smečky. Kapely, která moc dobře ví, o čem je temnota. Exkluzivní, ostré riffy, parádní zvuk a Ralfův démonický vokál. Vítejte ve svých nejděsivějších snech. 


Na "Slash 'n' Roll" naleznete tři nové mokvající skladby, plus dva covery - od MISFITS a od mých oblíbené RAMONES. Oba se opravdu povedly a to píšu jako člověk, který převzaté skladby nemá rád. Hlavní devizou HEADS FOR THE DEAD je pro mě atmosféra, kterou dokáže tahle smečka svojí hudbou vytvořit. Cítím se doslova jako návštěvník pochmurného lesa, o kterém se vypráví, že se v něm dějí divné věci. Nacházím u cesty vybělené kosti, před domem jsou na plotě napíchnuté hlavy s rozšklebenými obličeji. Vše je ponuré, nacucané zkaženou krví. Death metal, punk, crust, songy rezavé jako čepel nože sériového vraha. Každý z nás se rád bojí, ale tak nějak podvědomě ví, že horory jsou jenom hra. Jenže, znáte to, je zde pověstné jenže. Přízraky nakonec doopravdy ožívají. Při poslechu "Slash 'n' Roll" jsou uvěřitelné, hmatatelné. Vyděšené tváře, šeptající stále dokola nekonečnou mantru smrti. Lekám se každého stínu, znovu cítím na krku chladnou ocel. Skladby jsou velmi dobře napsány, vše zní opravdově, syrově, přesně jako nálady, které můžete zažít při návštěvě domu šílenství. HEADS FOR THE DEAD se povedlo znovu nahrát desku, která bude právem umístěna na předních místech v mé diskografii. Má v sobě totiž pradávnou death metalovou sílu. Monstrum se znovu probudilo a má chuť na čerstvou krev! Asphyx says:

I'm running through the woods and I'm scared, I'm really scared. Sometimes I feel like I can hear his breath. Maybe I saw a face. So much hatred, so much pain. I've never been hunted, the card turned over again. A few more meters, a little more and rescue awaits me. I can feel the warm fluid running down my throat. A moment of surprise, I still can't believe it. Other frantic blows follow. To the abdomen, to the chest. I never thought I'd really end up like in my scariest nightmares. Like a piece of meat thrown by the road.

Death takes many forms and the one that takes place on the new EP HEADS FOR THE DEAD is very cruel and ugly. The ugliest monsters wake up on it, their rotten teeth bite into the body. I die and I am born again, it is an endless process. And I'm still listening to the horror death metal performed by this pack. Bands that know very well what darkness is about. Exclusive, sharp riffs, great sound and Ralf's demonic vocals. Welcome to your scariest dreams.


On "Slash 'n' Roll" you will find three new soaking songs, plus two covers - from MISFITS and from my favourites RAMONES. Both of them really succeeded, and I write that as a person who doesn't like taken songs. The main motto of HEADS FOR THE DEAD for me is the atmosphere that this pack can create with its music. I literally feel like a visitor to a gloomy forest, which is said to have strange things happening in it. I find bleached bones by the roadside, in front of the house there are heads on the fence with disfigured faces. Everything is gloomy, stuffed with rotten blood. Death metal, punk, crust, songs rusty like the blade of a serial killer knife. Each of us likes to be scared, but somehow subconsciously he knows that horror is just a game. But, you know, it's famous here. In the end, ghosts really come to life. When listening to "Slash 'n' Roll" they are believable, tangible. Frightened faces, whispering the endless mantra of death over and over again. I am afraid of every shadow, I feel cold steel on my neck again. The songs are very well written, everything sounds real, raw, exactly like the mood you can experience when visiting the house of madness. HEADS FOR THE DEAD managed to re-record the album, which will rightly be placed in the top places in my discography. It has the ancient death metal power in it. The monster woke up again and has a taste for fresh blood!


about HEADS FOR THE DEAD on DEADLY STORM ZINE:

Line up -
Jonny Pettersson (Wombbath, Gods Forsaken) - Guitars, Bass, Keyboards & FX
Ralf Hauber (Revel In Flesh) - Vocals
Ed Warby (Gorefest, Hail of Bullets) - Drums

Artwork by The Art of Badic

Track listing -
1. Maniac
2. Halloween
3. The Thing
4. Skulls (Misfits)
5. Pet Sematary (Ramones)

Share this games :

TWITTER