SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 30. listopadu 2021

Recenze/review - PATHOLOGY - The Everlasting Plague (2021)


PATHOLOGY - The Everlasting Plague
CD 2021, Nuclear Blast

for english please scroll down

Přiznám se. Nečekal jsem to. Chodil jsem si po světě veselý a spokojený. Nic jsem neřešil a problémy házel za hlavu. Pořád jsem se usmíval. Jednou mi ale úsměv na tváři ztuhl. Bylo to na ulici, cestou z práce. Krásný den, dívky vlnící se kolem. Padl jsem na zem v křeči, držel se za břicho a ze všech otvorů mi tekla krev. Nikdo mi nepomohl, všichni se jen snažili získat co nejlepší záběr na své mobilní telefony. Posmrtná křeč, zčernal jsem a když jsem odcházel na druhou stranu, zatleskali mi. Budou mít co sdílet.

Přiznám se. Nečekal jsem to. V americké brutální death metalové legendě PATHOLOGY se za poslední roky vyměnila spousta muzikantů. Dalo by se říci, že nezůstal kámen na kameni. Výsledkem je letošní deska, která mě velmi pozitivně překvapila. Je surová, chladná, krvavá, ale také propracovaná a obsahuje v sobě poctivý tlak. 


Obie Flett má mocný mrtvolný vokál. Riffy jsou nabroušené jako skalpely z té nejkvalitnější oceli. Vše náležitě řeže a pálí. Navíc to není jen tupé přehrávaní již dříve slyšeného, ale pánové se opravdu snažili nad skladbami přemýšlet. Nevybočují sice nijak z mantinelů stylu, ale nahrávka se velmi dobře poslouchá. Je techničtější, syrovější, s masivním zvukem. Dostanete pořádný flák syrového masa, vytaženého rovnou z mrazáku. PATHOLOGY se drží tradičních hodnot, zachovávají si svůj rukopis a je to dle mého jen a jen dobře. Smrt si také nevybírá, je nespravedlivá, zákeřná, nenávistná a zlá. Podobné nálady cítím i z "The Everlasting Plague". Je pro mě svěžím, i když značně zatuchlým, větrem v márnici. Líbí se mi, jakým směrem se kapela ubírá. Vložené melodické prvky jejich tvorbu obohatily a mám doslova morbidní radost z každého setkání. Koneckonců, patologové a řezníci nejsou jenom dobří řemeslníci, ale musí také dávat do své práce srdce. A to od Dave Astora a jeho spolubojovníků cítím z každého songu. Novinka je hodně zasmrádlá, studená, jako ruce dobře uleželé mrtvoly. Atmosféra je podmanivá a připomíná nejvíc asi okamžiky, kdy vás vytáhnou na pitevní stůl. PATHOLOGY jsou jako smečka pitbulů. která vás roztrhá na kusy. Chorobný brutální death metal nejvyšší kvality!


Asphyx says:

I'll admit it. I wasn't expecting it. I've been walking around happy and content. I didn't worry about anything and put my problems behind me. I was always smiling. But one day, the smile on my face froze. It was on the street, on my way home from work. Beautiful day, girls waving around. I fell to the ground convulsing, holding my stomach, blood pouring from every orifice. No one helped me, everyone was just trying to get the best shot on their cell phones. I convulsed, I went black, and when I walked away to the other side, they applauded me. They'll have something to share.

I'll admit it. I wasn't expecting it. In the American brutal death metal legend PATHOLOGY, a lot of musicians have changed in the last years. You could say that no stone has been left unturned. The result is this year's album, which surprised me very positively. It is raw, cold, bloody, but also sophisticated and contains honest pressure.


Obie Flett has a powerful deadpan vocal. The riffs are sharpened like scalpels of the finest steel. Everything cuts and burns properly. Moreover, it's not just a dull rehash of what you've heard before, but the gentlemen have really tried to think about the songs. They don't really break out of the boundaries of style, but the recording is very listenable. It's more technical, rawer, with a massive sound. You get a good slab of raw meat, pulled straight from the freezer. PATHOLOGY sticks to traditional values, they keep their signature and it's only good in my opinion. Death doesn't choose either, it is unfair, insidious, hateful and evil. I feel a similar sentiment from "The Everlasting Plague". For me, it is a fresh, if rather stale, wind in the morgue. I like the direction the band is taking. The infused melodic elements have enriched their work, and I literally get a morbid joy out of every encounter. After all, pathologists and butchers are not only good craftsmen, but they must also put their heart into their work. And I can feel that from Dave Astor and his bandmates in every song. The new stuff is very musty, cold, like the hands of a well-laid corpse. The atmosphere is captivating and is most reminiscent of the moments when you're pulled onto an autopsy table, I guess. PATHOLOGY is like a pack of pit bulls that will tear you apart. Sick brutal death metal of the highest quality!about PATHOLOGY on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. A Pound Of Flesh
02. Perpetual Torment
03. Engaging In Homicide
04. Procession Of Mangled Humans
05. Viciously Defiled
06. Diseased Morality
07. Submerged In Eviscerated Carnage
08. Corrosive Cranial Affliction
09. As The Entrails Wither
10. Dirge For The Infected
11. Death Ritual Deciphered
12. Decomposition Of Millions

band:
Dave Astor - Drums
Obie Flett - Vocals
Ricky Jackson - Bass
Dan Richardson - Guitars
Share this games :

TWITTER