DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 16. listopadu 2021

Recenze/review - UNLEASHED - No Sign of Life (2021)


UNLEASHED - No Sign of Life
CD 2021, Napalm Records

for english please scroll down

Už dlouhou dobu si nikoho neviděl. Kolem je jenom sníh a led. Hvězdy nad hlavou a ševel větru ve stromech. Je to někde tady, kousek za skalami. Staré pohřebiště bojovníků severu. Mohyly z kamení, dávné symboly, které nelze rozluštit. Jsou tady! Přízraky z dávných dob. Už zase řinčí zbraně, nepřítel je blízko. Jako nějaký film se před tebou odehrává další z krvavých příběhů. Ve vichřici zazní první riff. Pohltí mě temnota a chlad.

Psát o švédských UNLEASHED je pro mě vždy radost a čest. Jedna z posledních opravdových kapel ze severu, která dál před sebou tlačí káru plnou přelámaných kostí. I letos, na novém albu "No Sign of Life", jsou pánové uvěřitelní, opravdoví a i když nepřinášejí vůbec nic převratného, tak si desku neskutečně užívám. Tahle kapela to se mnou vždy uměla. Uplynulo třicet let, svět se neskutečně změnil a oni stále stojí pevně jako skála. Na UNLEASHED je spolehnutí, i když je po těch všech letech jasné, že hrají hlavně pro fanoušky. Nevidím na tom nic špatného. Naopak.


Základem je švédský death metal s jasným rozpoznávajícím rukopisem a otiskem (co by za to spousta dnešních kapel dala). Přidány jsou blackové a thrashové chvilky morbidní poezie. Vše je syrové, ohlodané na kost. Je mi vcelku jedno, že kapela ctí převážně své základy, které kdysi sama postavila. Nahrávka  se pyšní samozřejmě skvělým zvukem, spoustou zajímavých nápadů, typickým obalem, tohle všechno z ní dělá k dokonalosti vybroušené stylové dílo. Jsem hrozně moc rád, že ještě existují na světě podobné smečky jako UNLEASHED, které poznáte podle několika prvních tónů. Jsou pro mě artefaktem z dávných dob, kdy jsem se k muzice jako takové v mládí dostal. Byli jedněmi z těch, kteří v devadesátých letech utvářeli můj názor na svět. Stále si drží svoji kvalitu. Já vlastně ani nechci, aby jakkoliv měnili svůj styl. Vyhovuje mi, že jsou true a ortodoxní v tom, co a jak hrají. Na změny a hledání nových cest tu máme jiné. Jsem i letos hrozně rád spolu se Švédy ve vichřici. Užívám si ledové melodie, typický  vokál Johnna Hedlunda. "No Sign of Life" má skvělou mrazivou a černou atmosféru. Staré příběhy a legendy ožívají. Pokud to máte nastaveno jako já, tak se pohodlně usaďte, přidejte hlasitost a vydejme se spolu s kapelou na temný výlet na sever. Ledové death metalové ozvěny z Valhally! 


Asphyx says:

You haven't seen anyone in a long time. There is only snow and ice around. Stars overhead and wind rustle in the trees. It's here somewhere, a short distance behind the rocks. Old burial ground of warriors of the north. Stone mounds, ancient symbols that cannot be deciphered. They are here! Ghosts from ancient times. The weapons are clattering again, the enemy is close. Like a movie, another bloody story takes place in front of you. The first riff sounds in the storm. Darkness and cold engulf me.

Writing about Swedish UNLEASHED is always a joy and an honor for me. One of the last real bands from the north, which keeps pushing a cart full of broken bones in front of it. Even this year, on the new album "No Sign of Life", the gentlemen are believable, real, and even though they do not bring anything revolutionary at all, I really enjoy the album. This band has always been good with me. Thirty years have passed, the world has changed unbelievably, and they are still standing firmly like a rock. There is reliance on UNLEASHED, although it is clear after all these years that they play mainly for fans. I don't see anything wrong with that. On the contrary.


The basis is Swedish death metal with a clear recognizable handwriting and imprint (what a lot of today's bands would pay for). Black and thrash moments of morbid poetry are added. Everything is raw, gnawed to the bone. I don't care at all that the band mainly respects its foundations, which it once built itself. The recording is of course proud of its great sound, lots of interesting ideas, typical packaging, all of which makes it a perfectly executed stylish work. I am very happy that there are still packs similar to UNLEASHED in the world, which you will recognize by the first few tones. They are for me an artifact from ancient times, when I got into music as such in my youth. They were one of those who shaped my view of the world in the 1990s. It still retains its quality. I don't even want them to change their style in any way. It suits me that they are true and orthodox in what and how they play. We have others to change and find new ways. This year, too, I am very happy with the Swedes in the storm. I enjoy ice tunes, typical John Hedlund vocals. "No Sign of Life" has a great frosty and black atmosphere. Old stories and legends come to life. If you have it set up like me, then sit comfortably, add volume and let's go on a dark trip north with the band. Ice death metal echoes from Valhalla!

tracklist:
01 The King Lost His Crown
02 The Shepherd has Left the Flock
03 Where Can You Flee?
04 You are the Warrior!
05 No Sign of Life
06 The Highest Ideal
07 Midgard Warriors for Life
08 Did You Struggle with God?
09 Tyr Wields the Sword
10 It is Finished
11 Here at the End of the World

band:
Johnny Hedlund – bass, vocals
Anders Schultz – drums
Tomas Måsgard – rhythm guitar
Fredrik Folkare – lead guitarShare this games :

TWITTER