SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 10. prosince 2021

Recenze/review - PYREXIA - Gravitas Maximus (2021)


PYREXIA - Gravitas Maximus
CD 2021, Unique Leader

for english please scroll down

Někdy mám pocit bezmoci. Jako bych byl svázaný někde v temném sklepě. Mučený, ponížený a se strachem v očích. Jeden mi drží hlavu a druhý odřezává kus lebky. Prý abych byl klidnější, abych už neměl své názory, aby mě mohli lépe sledovat. Dodnes nevím, jestli mám v mozku čip a nebo ne. Je to vlastně jedno, svět se změnil natolik, že klidně budu ve sklepě navždy. Zavřený, umírající. Stačí mi, když budu moci do konce svých dní poslouchat desky jako je ta od PYREXIA

Klasický surový death metal je základem a vlastně i hlavním tématem této divoké smečky. Vždycky se mi líbil jejich nekompromisní přístup. Zničující atmosféra a spálená země. Tohle po poslechu novinky "Gravitas Maximus" zůstává. Trepanace mé lebky pokračuje. Mozek se vaří ve vlastní šťávě. V mých očích dávno nejsou žádné známky života.


Riffy jsou jak vystřižené z brutálních death metalových učebnic. Během celé desky je na posluchače vyvíjen velký tlak. Rychlost, zběsilost, vztek. Vše zde najdete ve velké míře. Líbí se mi zvuk, který žhne a pálí, je ostrý a zároveň si zachoval živočišnost. Přidávám hlasitost a připadá mi, že musím proběhnout uličkou smrti. Do těla se mi zapichují ostré hroty nožů. Atmosféra je chladná, temná a podmanivá. Sype to pěkně. "Gravitas Maximus" je jako lavina, tsunami, které vás smete z povrchu zemského. Jedná se o poctivý masakr, o stará dobrá jatka, která smrdí zkaženou krví a strachem. Nečekejte ale žádnou progresi, novátorství. PYREXIA se drží tradice, neexperimentují. Koneckonců, to po nich ani nikdo nechce. Osobně jsem s novou desku velmi spokojen. Pokaždé, když dostanu chuť na pořádný masakr, tak se k ní rád vracím. Poslední dobou mi připadá svět šílený. Lidé dělají věci, o kterých jsem si myslel, že zůstanou jen v temných zákoutích zvrácených myslí. Pokud jste fanoušci třeba takových SUFFOCATION, DYING FETUS, INTERNAL BLEEDING, neváhejte ani chvilku. PYREXIA vám odříznou kus lebky a vy načerpáte obrovské množství energie. Brutální death metal, který vás vykostí zaživa!


Asphyx says:

Sometimes I feel helpless. Like I'm tied up in a dark basement somewhere. Tortured, humiliated and with fear in my eyes. One holding my head and the other cutting off a piece of my skull. They tell me to be calmer, to stop having opinions, so they can watch me better. To this day, I don't know if I have a chip in my brain or not. It doesn't really matter; the world has changed so much that I might as well be in the basement forever. Locked up, dying. It's enough for me to be able to listen to records like the one by PYREXIA for the rest of my days.

Classic raw death metal is the basis and actually the main theme of this ferocious pack. I always liked their uncompromising approach. Destructive atmosphere and scorched earth. This is what remains after listening to the new release "Gravitas Maximus". The trepanation of my skull continues. The brain is boiling in its own juice. There's no sign of life in my eyes for a long time.


Riffs are like cut from brutal death metal textbooks. Throughout the whole album a lot of pressure is put on the listener. Speed, fury, rage. I like the sound, which burns and burns, is sharp and at the same time retains its animalistic quality. I turn up the volume and I feel like I have to run down death alley. The sharp points of the knives are digging into my flesh. The atmosphere is cold, dark and captivating. It's a good one. "Gravitas Maximus" is like an avalanche, a tsunami that sweeps you off the face of the earth. It's a righteous massacre, a good old-fashioned slaughter that reeks of tainted blood and fear. But don't expect any progression, any innovation. PYREXIA stick to tradition, they don't experiment. After all, nobody asks them to. Personally, I am very satisfied with the new album. Every time I get a craving for a proper carnage, I like to come back to it. The world seems crazy to me lately. People are doing things that I thought would only remain in the dark recesses of twisted minds. If you're a fan of the likes of SUFFOCATION, DYING FETUS, INTERNAL BLEEDING, don't hesitate a moment. PYREXIA will cut a chunk out of your skull and you will draw a huge amount of energy. Brutal death metal that will bone you alive!


about PYREXIA on DEADLY STORM ZINE:


PYREXIA ARE:
Chris Basile - Guitars
Shaun Kennedy - Bass
Jim Beach - Vocals
Danny Trapani - Guitars
John Glassbrenner - Drums

TRACKLISTING:
1. We are Many
2. Apostles to the Grave
3. The Day the Earth Shook ( Survival of the Fittest )
4. Pawn to King
5.The Art of Infamy
6. Rule of 2
7. Bludgeoned by Deformity
8. Gravitas Maximus


SOCIAL MEDIA LINKS:

Share this games :

TWITTER