DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. února 2022

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DRUID LORD - Relics of the Dead (2022)

Recenze/review - DRUID LORD - Relics of the Dead (2022)


DRUID LORD - Relics of the Dead
CD 2022, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Myšlenky se topí v krvi. Není to lehké a nikdo mi nevěří. Vidím mrtvé. Rozmlouvají se mnou. Několik dní po smrti, než se ztratí v mlhách. Bývá mi často smutno z lidských osudů. Jsou jako přízraky, jako otisky, které nelze smazat. Jsme na místě a klepu na dřevěnou rakev. Vstávej, povídej, jak si se dnes měla? Sepnuté ruce, v Boha dávno nevěřím, modlím se k temnotě. Neboj, už brzy přijdu. Zatím budu žít jen v noci, jen ve chvílích, když mi bude hrát nová deska amerických doom death metalistů DRUID LORD.

Patří totiž k těm, kteří přesně chápou nálady, které panují v záhrobí. Rozumí smrti, smutku, nihilismu, šílenství. Jejich hudba připomíná dlouhý pohřeb do zmrzlé země. Vše je připraveno, rakev je otevřená. Dívám se na své nebohé tělo a usmívám se. Již brzy budu u tebe. A hrát nám k tomu bude "Relics of the Dead".


Jsme konečně spolu, přešel jsem díky téhle desce na onen svět v bolestech a křečích. DRUID LORD patří do čeledi kapel jako HOODED MENACE, WINTER, TEMPLE OF VOID, RUNEMAGICK, SOLOTHUS. V death metalových pasážích zase odkazují na CIANIDE, ACHERON. Patří k vyvoleným, k cechu nihilistů, kteří dokáží svými skladbami dokonale znázornit smutek. Riffy mě pálí až do morku kostí a obestírají mě chladem. "Relics of the Dead" je opravdu jako návštěva katakomb pod opuštěným hřbitovem. Otevřená rakev, kolem stojí démoni. Už je čas, kývne hlavou hlavní velekněz. Kapela si hraje s náladami, jako šelma se svojí kořistí. Proč zrovna já vidím nemrtvé, proč zrovna já rozmluvám s přízraky? Vysvětlení je jenom jedno. Způsobil to dlouhodobý poslech alba, mé představy jsou díky němu zřetelné, uvěřitelné, drásající, zahalené v pavučinách. Stejně jako hudba, kterou DRUID LORD hrají. Pomalé pasáže, připomínající snad jen kopání vlastního hrobu, syrový a surový zvuk, u kterého běhá mráz po zádech. Jsem opět spokojen po všech stránkách. Nemám žádných výtek. Doplním snad jen, že pánové mají znovu krásně morbidní obal. Mé myšlenky se topí v krvi. Není to lehké a nikdo mi nevěří. Vidím stíny. Mými průvodci jsou a ještě dlouho budou DROID LORD. Mrazivý, temný death doom metal, u kterého ožívají nemrtví!


Asphyx says:

Thoughts drown in blood. It's not easy and no one trusts me. I see the dead. They're talking to me. A few days after death before they disappear into the mists. I'm often sad about people's fates. They're like ghosts, like imprints that can't be erased. We're in a place and I'm knocking on a wooden coffin. Wake up, tell me, how was your day? Hands clasped, I don't believe in God, I pray to the darkness. Don't worry, I'll be back soon. For now, I'll live only in the night, only when the new album by American doom death metallers DRUID LORD plays.

For he is one of those who understand exactly the moods that prevail in the beyond. He understands death, sadness, nihilism, madness. Their music is like a long burial in frozen ground. Everything is ready, the coffin is open. I look at my poor body and smile. I'll be with you soon. And Relics of the Dead will be playing for us.


We are finally together, I crossed over to the other world in pain and cramps thanks to this record. DRUID LORD belongs to the family of bands like HOODED MENACE, WINTER, TEMPLE OF VOID, RUNEMAGICK, SOLOTHUS. In death metal passages they refer to CIANIDE, ACHERON. They belong to the chosen ones, to the guild of nihilists who can perfectly represent sadness with their songs. The riffs burn me to the bone and envelop me in coldness. "Relics of the Dead" is really like visiting the catacombs under an abandoned cemetery. An open coffin, demons standing around. It's time, nods the head of the High Priest. The band plays with moods like a beast with its prey. Why am I the one who sees the undead, why am I the one who talks to the ghosts? There's only one explanation. It is caused by long listening to the album, it makes my imaginings distinct, believable, disturbing, wrapped in cobwebs. Just like the music DRUID LORD play. Slow passages, reminiscent perhaps only of digging one's own grave, a raw and raw sound that sends chills down the spine. I am again satisfied in every aspect. I have no complaints. I would only add that the gentlemen have once again a beautifully morbid cover. My thoughts are drowning in blood. It's not easy and no one believes me. I see shadows. My guides are and will be for a long time DROID LORD. Chilling, dark death-doom metal that makes the undead come alive!

Recenze/review - DRUID LORD - Grotesque Offerings (2018):

Tracklist:
01. Relics Of The Dead
02. Thirteen Days Of Death
03. Mangled As The Hideous Feed
04. Nightside Conjuring
05. Immolated Into Ashes
06. Festering Tombs
07. Monarch Macabre
08. Ethereal DecayShare this games :

TWITTER