DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 11. dubna 2022

Recenze/review - MORGUE SUPPLIER - Inevitability (2022)

 

MORGUE SUPPLIER - Inevitability
CD 2022, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Když jsem otevřel jeho hlavu, musel jsem odvrátit svůj zrak. Klubko červů, které bylo uvnitř, se nenechalo vůbec rušit. Měl bych zjistit, co se tomuhle nebožákovi stalo. Nemůžu na to přijít. Jeho mozek je doslova uškvařený, shnilý, absolutně zničený. Prošel šíleným, bolestivým peklem. Poslední dobou bývá podobných jedinců čím dál tím více. Dezinformační exploze. Další v dlouhé řadě, který uvěřil lžím. Nakonec se z toho šílenství rozeběhl proti zdi a roztřískal si hlavu.

Přitom by stačilo, aby odvrátil svůj zrak od těkající obrazovky a poslouchal raději novou desku amerických démonů MORGUE SUPPLIER. Hrubozrnný, divoký, zběsilý a morbidní death metal smíchaný se špinavým grindem (ale i prvky doomu, industrialu, sludge). Svět by potřeboval pořádný restart. 


Stejně si myslím, že pokud nezačneme konečně používat zdravý rozum, zůstane po nás jenom spálená země. Čas se krátí a imaginární virtuální prostor nás nezachrání. Ještě, že jsou zde smečky jako MORGUE SUPPLIER, které lze použít jako lék. Vyčistí vám mozek agresivní kyselinou. Pryč budou zbytečnosti, zůstanete jen vy a na kost ohlodaná hudba. Ostré riffy, hutný a masivní zvuk. Vše objímající tma a chlad. Možná nakonec jednou zlo zvítězí, ale pořád se vyplatí bojovat. Jestli se vám líbí smečky jako NAPALM DEATH, NASUM, CEPHALIC CARGAGE, BRUTAL TRUTH, LOGISTIC SLAUGHTER, CONVERGE, CRIMINAL ELEMENT, mohli byste ocenit i album "Inevitability". Je totiž špinavé jako stoka pod vaším městem, kam proudí veškerý hnis, halucinace a nechutnosti, kterých je schopen jenom člověk. Pánové vás doslova přikovají na zeď, vyvrhnou zaživa. Oddělí tlakem maso od kostí. Nezůstane nic zbytečného. Novinka připomíná zuřivé tsunami, zničující vichřici, ve které potkáte ty nejděsivější noční můry. MORGUE SUPPLIER jsou brutální, nekompromisní, svým způsobem i progresivní. Pohybují se ve tmě jako šelmy, připravené na lov. Stačí jeden neopatrný pohyb a stanete se obětí. A budete za to rádi, protože tady se hraje poctivě, uvěřitelně, od srdce. Death grind metal, který vám upeče mozek zaživa! 


Asphyx says:

When I opened his head, I had to look away. The ball of worms that was inside wouldn't be disturbed at all. I should find out what happened to this poor fellow. I can't figure it out. His brain is literally fried, rotten, absolutely destroyed. He's been through a mad, painful hell. There are more and more individuals like this lately. Disinformation explosion. Another in a long line who believed the lies. Finally, out of his madness, he ran into a wall and smashed his head.

All he had to do was look away from the flickering screen and listen to the new album by American demons MORGUE SUPPLIER. Coarse-grained, wild, furious and morbid death metal mixed with dirty grind (but also elements of doom, industrial, sludge). The world needs a proper restart.


I still think that if we don't finally start using common sense, we will be left with nothing but scorched earth. Time is running out and imaginary virtual space won't save us. Good thing there are bands like MORGUE SUPPLIER to use as medicine. They'll cleanse your brain with aggressive acid. Gone will be the uselessness, leaving only you and the music, nibbled to the bone. Sharp riffs, thick and massive sound. All embracing darkness and cold. Maybe evil will win in the end, but it's still worth fighting for. If you like bands like NAPALM DEATH, NASUM, CEPHALIC CARGAGE, BRUTAL TRUTH, LOGISTIC SLAUGHTER, CONVERGE, CRIMINAL ELEMENT, you might appreciate the album "Inevitability". It's as dirty as a sewer under your city, where all the pus, hallucinations and disgusting things that only humans are capable of flow. The gentlemen will literally pin you to the wall, throw you out alive. Separate the flesh from the bones by pressure. Nothing remind. The novelty is like a furious tsunami, a devastating storm in which you will encounter the most terrifying nightmares. MORGUE SUPPLIER are brutal, uncompromising, and in their own way, progressive. They move in the darkness like beasts ready to hunt. One careless move and you're a victim. And you'll be glad of it, because here it's played honestly, believably, from the heart. Death grind metal that will fuck your brain alive!

Recenze/review - MORGUE SUPPLIER – Morgue Supplier (2016):Track Listing -
1. Absurd Identity
2. Closing In
3. Empty Vacant Shell
4. Departure (Interlude)
5. My Path to Hell
6. Existence Collapsed
7. Thoughts of Only Darkness
8. Inevitability (Outro)

Line up -
Paul Gillis (Drug Honkey) - Guitar/Vocals/Programming
Stephen Reichelt (Drug Honkey) - Bass (Electric/Picolo/Double)

Artwork by Mariusz Lewandowski

Share this games :

TWITTER