DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 15. května 2022

Recenze/review - DEMONICAL - Mass Destroyer (2022)


DEMONICAL - Mass Destroyer
CD 2022, Agonia Records

for english please scroll down

Shnilé maso, pomalu odpadávající od kostí. Lebka jen se zbytky kdysi krásné tváře. Smrt je nakonec jediná spravedlnost. Staneme jednou před posledním soudem a naše hříchy nám budou sečteny. Za každý nám do hlavy zatlučou jeden hřeb. Budeme dávno na druhé straně a svět už bude navždy jen černý. Přesto budeme vzpomínat na krásná rána na hřbitovech. Nejlepší pro mě bývala vždy daleko na severu. Ve Švédsku, kde se hraje death metal.

DEMONICAL patří k mým nejoblíbenějším. Vyhovuje mi i jejich větší příklon k melodičnosti na posledních albech. "Mass Destroyer" jsem poprvé poslouchal u nás ve sklepě. Hluboko pod zemí. Od stěn se odrážely mrazivé melodie a já znovu přísahal na Smrt. Během našich setkání s kapelou bývala velmi blízko. Seděla vedle mě a kývala spokojeně do rytmu svojí hlavou bez tváře. 


Na DEMONICAL bývalo vždy spolehnutí a novinka není žádnou výjimkou. Baví mě ji poslouchat. Užívám si ledový surový zvuk, vokál bestie i melodie, které musely být posbírány na starých pohřebištích. Ve stylu DISMEMBER, ENTOMBED, GRAVE, ale i třeba takových AMORPHIS, či AMONT AMARTH, s nadšením a odhodláním v srdci. Hudba ukovaná z toho nejkvalitnějšího surového železa, zajímavá, surová a plná vzteku a zloby. Ne, nehraje se zde nic nového a jsem tomu velmi rád. Potřebuji asi jako každý fanoušek pohřbů do země svoji jistotu, záchytný bod ve vesmíru. A pánové mi dodali přesně to, co jsem chtěl a očekával. Pořádný náklad z kostí, shnilého masa a rezavých postupů. Je to právě schopnost napsat dobrý song, který si zapamatuji, vryje se mi do paměti, usadí někde hluboko v hlavě. Tohle umí Seveřané na výbornou. Ze skladeb odkapává zkažená krev a spousta skvělých nápadů. A hlavně - desku si pouštím nenasytně stále znovu a znovu. O zvuku, obalu a podobných samozřejmostech, netřeba diskutovat. Vše je na vysoké úrovni, profesionálně odvedené. Dívám se do tmy a čekám na přízraky. Přicházejí kolem půlnoci, za zvuků "Mass Destroyer". Jsme spokojeni všichni. Já, démoni i Smrt. Krev, oheň a kvalitní švédská death metalová ocel! 


Asphyx says:

Rotten meat, slowly falling off the bone. A skull with only the remnants of a once beautiful face. Death is the only justice in the end. We will one day face the final judgment and our sins will be counted. For each one, they'll hammer a nail into our heads. We'll be on the other side and the world will always be black. Yet we will remember the beautiful mornings in the cemeteries. The best ones for me were always far to the north. In Sweden, where death metal is played.

DEMONICAL is one of my favorites. I also like their greater inclination towards melody on their latest albums. I first listened to "Mass Destroyer" in my basement. Deep underground. Chilling melodies bounced off the walls and I swore again by Death. She used to be very close during our sessions with the band. She would sit next to me and nod her faceless head happily to the beat.


DEMONICAL has always been reliable and the news is no exception. I enjoy listening to it. I enjoy the icy raw sound, the beast vocals, and the melodies that must have been picked up in old burial grounds. In the style of DISMEMBER, ENTOMBED, GRAVE, but also of the likes of AMORPHIS or AMONT AMARTH, with passion and determination in their hearts. Music forged from the finest raw iron, interesting, raw, and full of rage and anger. No, there is nothing new being played here and I am very glad of it. I guess like any fan of burial in the ground I need my security, a clue in the universe. And the gentlemen have delivered exactly what I wanted and expected. A good load of bones, rotten meat, and rusty procedures. It's the ability to write a good song that I remember, that sticks in my mind, that settles somewhere deep in my head. That's what the Northerners are good at. The songs drip with bad blood and lots of great ideas. And most importantly - I play the album greedily over and over again. About the sound, the cover, and similar commonplaces, there is no need to discuss. Everything is of a high standard and professionally done. I look into the darkness and wait for the ghosts. They come around midnight, to the sound of "Mass Destroyer". We're all satisfied. Me, the demons, and Death. Blood, fire, and quality Swedish death metal steel!

Tracklist:
01. We Conquer The Throne
02. Sun Blackened
03. Fallen Mountain
04. Wrathspawn
05. Dödsmarsch
06. Lifeslave
07. Cemented In Ire
08. By Hatred Bound

band:
Martin Schulman - baskytara
Ronnie Bergerstål - bicí
Johan Haglund – doprovodná kytara
Eki Kumpulainen – sólová kytara
Christofer Säterdal – zpěvShare this games :

TWITTER