Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 19. května 2022

Recenze/review - TZOMPANTLI - Tlazcaltiliztli (2022)


TZOMPANTLI - Tlazcaltiliztli
CD 2022, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Jednou všichni zemřeme a dají nás do hrobů. Možná budeme mít štěstí a jednou nás najdou naši potomci a budou přemýšlet, jaké jsme asi žili životy. Prokletí shnijí a rozpadnou se v prach, stejně jako všichni ostatní. Přesto si myslím, že budou všude otisknuty naše činy, myšlenky i ozvěny. Podobně nastavené to mám i s hudbou. Pro poslech si vybírám jen desky, které ve mě probudí nějaké emoce, které mě dokáží vytáhnout z dlouhé letargie, které se říká život.

Američtí death metalisté na své dlouhohrající stejnojmenné prvotině koketují i s doom metalem. Nahrávka je tím pádem záhadná, magická, jakoby zastřená. Připomíná starou tajemnou modlitbu, záhadu, kterou se snažíte vyřešit. Někde mezi melancholií, brutalitou, surovostí a starými náhrobky, se pohybují i TZOMPANTLI. A dělají to s elegancí a zkušenostmi. 


V tématech textů, které jsou velmi propracované a zajímavé, se kapela prochází na starodávných místech, užívá si tajné rituály. Jde až na dřeň, na prazáklad všeho zla, k jeho samotné podstatě. Musím také napsat, že se mi líbí jak zvuk, tak i obal. Vše sedí perfektně na svých místech. Songy jsou dlouhé, masivní, svým způsobem velmi bolestivé. Pomalu, ale s jistotou, sestupujeme spolu s kapelou do míst, kde jsou do stěn otištěny temné vzpomínky. Jako bychom znovu objevovali okultismus, temnou magii. Hnilobné procesy byly zahájeny již dávno a svět se zase tolik nezměnil. Zlo pořád čeká na nejvhodnější okamžik, aby zaútočilo. TZOMPANTLI jsou dobří skladatelé, jednotlivé motivy jsou velmi dobře zapamatovatelné. Není to jen schopnost napsat zajímavou pasáž, ale album na mě působí uceleně a kompaktně i jako celek. Zatemním celý svůj pokoj, zhasnu všechna světla a pak už se nechám jen unášet na zpěněných krvavých vlnách řeky tekoucí směrem do hlubokého podzemí. Netřeba kapelu k někomu přirovnávat, lepší je, když si poslechnete ukázky. Pánové se drží tradičních, klasických postupů, ale přidávají i kus svých myšlenek. Lidská historie nebyla vždy přívětivá a spoustu věcí ještě nechápeme. Kapela vám sice nedá odpovědi na nezodpovězené otázky, ale určitě vám pomůže pochopit tmu. Děs, beznaděj, šílenství. Nic jiného už neexistuje. Tahle deska se opravdu povedla. Doom death metalový přízrak z onoho světa!


Asphyx says:

One day we will all die and be put in our graves. Maybe we'll be lucky and one day our descendants will find us and wonder what kind of lives we might have lived. The damned will rot and crumble into dust, just like everyone else. Yet I think our actions, thoughts, and echoes will be imprinted everywhere. I have a similar setup with music. I only choose to listen to records that awaken some emotion in me, that can pull me out of the long lethargy called life.

The American death metallers also flirt with doom metal on their long-playing eponymous debut album. The record is thus mysterious, magical, as if veiled. It reminds me of an old mysterious prayer, a mystery you are trying to solve. Somewhere between melancholy, brutality, rawness, and old tombstones, TZOMPANTLI also moves. And they do it with elegance and experience.


In the themes of the lyrics, which are very elaborate and interesting, the band walks in ancient places, enjoying secret rituals. It goes to the bottom, to the root of all evil, to its very essence. I must also write that I like both the sound and the cover art. Everything fits perfectly in place. The songs are long, massive, and very painful in their own way. Slowly, but surely, we descend with the band into places where dark memories are imprinted on the walls. It's like rediscovering the occult, dark magic. The rotting processes were started long ago and the world hasn't changed that much. Evil is still waiting for the right moment to strike. TZOMPANTLI are good composers, the individual motifs are very memorable. It's not just the ability to write an interesting passage, but the album impresses me as a whole and compact. I darken my whole room, turn off all the lights and then just let myself drift on the foamy bloody waves of the river flowing towards the deep underground. No need to compare the band to anyone, it's better if you listen to the samples. The gentlemen stick to the traditional, classic methods, but add a piece of their own ideas. Human history hasn't always been kind and there are many things we still don't understand. While the band won't give you answers to unanswered questions, it will certainly help you understand the darkness. Terror, despair, madness. There is nothing else. This record is really good. A doom death metal phantom from the other world!


TRACKLIST
1. Yaohuehuetl
2. Tlatzintilli
3. Tlazcaltiliztli
4. Eltequi
5. Ohtlatocopailcahualuztli
6. Tlamanalli
7. Yaotiacahuanetzli

LINE-UP
Huey Itztekwanotl o))) - Vocals / Guitars
G-Bone - Bass
Erol Ulug - Drums

Drums on “Eltequi” performed by Huey Itztekwanotl o)))

Huehuetl drum circle, teponaztli drum, death whistles, shells and shakers were performed by Mateotl Gonzalez, G-bone & Huey Itztekwanotl o)))


Share this games :

TWITTER