DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 17. června 2024

Home » , , , , » Recenze/review - NOROTH - Sacrificial Solace (2024)

Recenze/review - NOROTH - Sacrificial Solace (2024)


NOROTH - Sacrificial Solace
CD 2024, Carbonized Records

for english please scroll down

Probudím se a kolem mě je jenom tma a chlad. Zemřel jsem, rozpadám se v prach? Netuším vůbec nic. Pomatuji si jenom postavy v kápích, jejich řev a protáhlé obličeje. Ucítím obrovskou bolest v hlavě. Něco je jinak. Stíny jsou příliš dlouhé. Jsem svázaný, zničený a po tvářích mi stékají pramínky krve. Potom někdo náhle rozsvítí a světlo mi spálí oči. Ležím ve starých katakombách a nemám kus lebky. Prý jsem byl prokletý, uhranutý, prý jsem mluvil divnou řečí. Najdu si nejbližší strom a vezmu si s sebou provaz.

Poslouchat třetí dlouhohrající album tmářů NOROTH ze Seattlu je jako se brodit těmi nejtemnějšími lidskými myšlenkami. Jakoby se mi v hlavě usadilo něco zlého, ošklivého, co hlodá a kouše uvnitř mého mozku. Pradávná death metalová choroba, vytažená z těch nejsmradlavějších katakomb. Taková je deska "Sacrificial Solace".


Kdysi dávno, na počátku devadesátých let minulého století jsem se v jednom černém městě procházel v katakombách, které byly hluboko v podzemí. Každé mrtvé tělo bylo v různém stádiu rozkladu. Oběti moru i dalších nemocí, bolestivé tváře zneuctěných, zabitých násilným způsobem. Novinka "Sacrificial Solace" musela být nahrávána v podobných místech. Mezi starými hroby s nápisy o bolesti a utrpení. Jinak si nedovedu vysvětlit prašivý a hnilobný zvuk (Dan Lowndes - mastering, Greg Wilkinson - mixing, Nick Emard - recording), ani mrtvolný obal (Thomas Westphal). Všichni odvedli perfektní práci. Líbí se mi ale hlavně rukopis a výraz kapely jako celku. Ve skladbách je velké množství pradávné energie. Pokud máte rádi kapely jako CIANIDE, GRAVE, BOLT THROWER, DISMA, FUNEBRARUM, ROTTREVORE, AUTOPSY, PHRENELITH, UNDERGANG, bude se vám určitě líbit i letošní deska. Je po okraj narvaná morbidními melodiemi, vztekem, šílenstvím i chladem. Je doslova povinností nejen pro všechny fanoušky žánru. Jsem to opět já, jako v těch nejděsivějších snech, kdo leží v otevřené dřevěné rakvi. S velkou dírou v hlavě, s půlkou mozku. Červi si pochutnávají na mých tkáních a postupně se rozpadám v prach. Prokletý! Než ale odejdu navěky do temnoty, budu poslouchat tuhle nahrávku stále dokola. Je totiž povedená ve všech směrech. Je jako divoký nářek nemrtvých, jako ozvěny ze záhrobí. Chorobný, surový, mokvající death metal, který se dostane do vašeho podvědomí a zničí vás! Postupný rozklad těla, postupný rozklad mysli! 


Asphyx says:

I wake up and it's just dark and cold around me. Am I dead, crumbling into dust? I have no idea. All I can think of are hooded figures, their screams and elongated faces. I feel a great pain in my head. Something is different. The shadows are too long. I'm tied up, ruined, and rivulets of blood run down my cheeks. Then someone suddenly turns on the light and the light burns my eyes. I'm lying in the old catacombs with no piece of my skull. They say I've been cursed, bewitched, speak a strange language. I'll find the nearest tree and take a rope with me.

Listening to the third full-length album from Seattle darkies NOROTH is like wading through the darkest of human thoughts. It's as if something evil and ugly has taken up residence in my head, gnawing and biting inside my brain. An ancient death metal disease, pulled from the stinkiest of catacombs. That's what "Sacrificial Solace" is.


Once upon a time, in the early 1990s, I was walking in a black city in the catacombs that were deep underground. Every dead body was in various stages of decomposition. Victims of plague and other diseases, the painful faces of the dishonored, the violently killed. The new "Sacrificial Solace" must have been recorded in similar places. Among old graves with inscriptions of pain and suffering. Otherwise I can't explain the dusty and rotten sound (Dan Lowndes - mastering, Greg Wilkinson - mixing, Nick Emard - recording), nor the dead cover (Thomas Westphal). They all did a perfect job. But I like especially the handwriting and expression of the band as a whole. There is a lot of ancient energy in the songs. If you like bands like CIANIDE, GRAVE, BOLT THROWER, DISMA, FUNEBRARUM, ROTTREVORE, AUTOPSY, PHRENELITH, UNDERGANG, you will definitely like this year's album. It's packed to the brim with morbid melodies, rage, madness and coldness. It is literally a must for all fans of the genre. It's me again, as in the most terrifying dreams, lying in an open wooden coffin. With a big hole in my head, with half my brain. The worms feast on my tissues and I gradually crumble to dust. Cursed! But before I go forever into the darkness, I'll listen to this record over and over again. It's good in every way. It's like the wild cries of the undead, like echoes from beyond the grave. Sick, raw, swamping death metal that gets into your subconscious and destroys you! The gradual decay of the body, the gradual decay of the mind!


tracklist:
01. Black Serpent 
02. Symphony Of Decay 
03. Bloodborne 
04. Sacrificial Solace 
05. Pleading Depths 
06. Adorned In Rotting Flesh 
07. Poisoned Ashes 

Share this games :

TWITTER