DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 8. července 2024

Home » , , , , , » Recenze/review - ROV – Nihil Novi Sub Sole (2024)

Recenze/review - ROV – Nihil Novi Sub Sole (2024)


ROV – Nihil Novi Sub Sole
demo 2024, Screwtape Records

for english please scroll down

Staré, dávno opuštěné ruiny. Ohořelé kříže, zničený oltář. Pach zkaženého masa, který nevyprchal ani po dlouhých letech. Lidé zapomínají a málokdo už ví, co se zde tenkrát stalo. Přehrabuji se ve starých spisech a čtu si příběhy plné smrti a utrpení. Jakoby byl do stěn otištěn nářek obětí. Víra je dávno mrtvá, přežívá jenom hudba. Ta je pro nás jediným vykoupením. Jsem starým archivářem, který stále rád nahlíží do plesnivých kobek. Objevuji v nich nahrávky, které vytahuji na světlo. Otřu z nich prach, odstraním pavučiny a pouštím je do ticha a temnoty.

Domů mi přišlo na recenzi nové demo od kapely ROV. Kazeta a CD, obojí s černobílým obalem, jak to mám stále nejraději. A tak jsem zase jednou neseděl u reproduktorů ve svém pokoji, ale toulal jsem se mezi ruinami starého kostela. Hned vedle malého hřbitova, kde na náhrobcích sedělo hejno krkavců. Čekali na první riff, na melodii a kus syrového masa. Bylo na čase nakrmit je, démony, i samotného ďábla. Zapínám play a ven vylezou krvelační červi, co touží po zkaženém mase. A také jej dostávají, v podobě mého nebohého těla. Tahle smečka vás totiž pohřbí svojí hudbou zaživa a udělá to velmi elegantně a surově. Demonahrávka je určena všem, kteří jsou na tom jako já. Starým hrobníkům, co si stále rádi čtou nápisy na náhrobcích, patologům, kteří již viděli tolik smrti a utrpení, že potřebují její další dávku. Trávíte své volno často v záhrobí, v katakombách, posloucháte prašivý shnilý death metal, krví nasáklý doom a oceníte i s chutí pradávný chlad black metalu? Potom ochutnejte i "Nihil Novi Sub Sole". Myslím, že vám přijde k chuti. Je to staroškolské, včetně morbidního, zastřeného zvuku, ručně malovaného obalu. Hluboký underground, chcete-li, pro který musíte mít slabost. Což moje maličkost má a pokud jste na tom stejně jako já, neváhejte ani chvilku a objednávejte. Počet kusů je samozřejmě omezený. Vše je divoké, neurvalé, primitivní. Volně inspirované prvními nahrávkami CIANIDE nebo WINTER. Ochutnávejte opatrně, mohli byste se zadusit vlastní krví. Povedl se i zvuk, který je hutný, masivní a tak akorát čitelný. 

"Nihil Novi Sub Sole" lze volně přeložit jako - "Nic nového pod sluncem, všechno tady už bylo". V případě této kapely tato definice přesně vyjadřuje i to, co se na demu odehrává. Pánové vzali staré, shnilé death, black a doom metalové mršiny, exhumovali je a opatřili vlastními nápady a invencí. Jasně, vše je staré, již v mnoha podobách slyšené, ale zároveň stále velmi návykové a přitažlivé. Jen se to musí umět zahrát a to ROV umějí. 

Chtělo by to nějaký verdikt na závěr, co myslíte? V ROV hrají zkušení muzikanti ((ZMARCHROB, MARBUEL, AGMEN, TYRANIZER), kteří přesně ví, kam a jak směřovat. Jejich prvotina je jako výlet v čase do osmdesátých a devadesátých let minulého století. Osobně oceňuji, že se pánové nenechali strhnout dnešním trendem obyčejných kopií starých časů bez duše. Naopak, demo 2024 je kusem shnilého masa, které vám kapela hodí do ksichtu. Je jen na vás, jestli se zalknete nebo si pochutnáte. Já bych si dal rád klidně další porci. 

Staré, dávno opuštěné ruiny. Ohořelé kříže, zničený oltář. Pach zkaženého masa, který nevyprchal ani po dlouhých letech. Mrtvolný, hnilobný doom death black metal s prašivou patinou! Exhumace mršiny ve značném stádiu rozkladu!


Asphyx says:

Old, long-abandoned ruins. Charred crosses, a ruined altar. The smell of rotten meat that hasn't faded even after many years. People forget and few know what happened here then. I dig through old writings and read stories of death and suffering. It's as if the lamentations of the victims have been imprinted on the walls. Faith is long dead, only music survives. It is our only redemption. I'm an old archivist who still likes to peer into musty dungeons. I discover recordings that I bring to light. I dust them off, remove the cobwebs and release them into the silence and darkness.

A new demo from the band ROV came home for me to review. A cassette and a CD, both with black and white cover art, as I still prefer. And so once again I was not sitting at the speakers in my room, but wandering among the ruins of an old church. Next to a small graveyard where a flock of ravens sat on gravestones. Waiting for the first riff, the melody and a piece of raw meat. It was time to feed them, the demons, and the devil himself. I turn on the play, and out come the blood-sucking worms, hungry for rotten flesh. And they're getting it, in the form of my poor body. This pack will bury you alive with their music, and they'll do it very elegantly and brutally.The demo is for everyone who is like me. Old gravediggers who still like to read the inscriptions on tombstones, pathologists who have seen so much death and suffering that they need another dose of it. Do you often spend your free time in the grave, in the catacombs, listening to dusty rotten death metal, blood soaked doom and do you also appreciate the ancient coldness of black metal with gusto? Then try "Nihil Novi Sub Sole". I think you will like it. It's old school, including the morbid, obscured sound, hand-painted cover art. Deep underground, if you will, which you must have a soft spot for. Which my little one has, and if you're in the same boat as me, don't hesitate a moment to order. There are, of course, a limited number of pieces. Everything is wild, untamed, primitive. Loosely inspired by the first CIANIDE or WINTER records. Taste carefully, you might choke on your own blood. The sound is thick, massive and just audible.

"Nihil Novi Sub Sole" can be loosely translated as - "Nothing new under the sun, everything has been here before". In the case of this band, this definition also accurately describes what is happening on the demo. The gentlemen have taken the old, rotten death, black and doom metal carcasses, exhumed them and added their own ideas and inventiveness. Sure, it's all old, heard in many forms, but still very addictive and appealing at the same time. You just have to know how to play it, and that's what ROV do.

It would take a verdict at the end, what do you think? ROV features experienced musicians ((ZMARCHROB, MARBUEL, AGMEN, TYRANIZER) who know exactly where and how to go. Their first album is like a trip back in time to the 80s and 90s. Personally, I appreciate that the gentlemen didn't get carried away by today's trend of ordinary copies of the old times without soul. On the contrary, the 2024 demo is a piece of rotten meat that the band throws in your face. It's up to you whether to cry or enjoy it. I'd love to have another helping.

Old, long-abandoned ruins. Burnt crosses, a ruined altar. The smell of rotten meat that hasn't faded even after all these years. Dead, rotten doom death black metal with a grimy patina! Exhumation of carrion in a considerable stage of decomposition!
band:
Petr "Skalp" Skala
Zmarchrob (Zmarchrob, Marbuel)
Michael (Agmen, Tyranizer, ex-Maniac Butcher)


Share this games :

TWITTER