DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. září 2023

Home » , , , , , , , , , , » Recenze/review - CRYPTOPSY - As Gomorrah Burns (2023)

Recenze/review - CRYPTOPSY - As Gomorrah Burns (2023)


CRYPTOPSY - As Gomorrah Burns
CD 2023, Nuclear Blast

for english please scroll down

Určitě znáte takové ty krásné záběry, u kterých je klidné městečko během několika minut zničeno nějakou živelnou pohromou. Tsunami, vichřice, povodně, požár nebo rozzuřený dav, je to vlastně jedno. Měl bych pro vás dnes další zcela zničující záležitost. Masakrující brutální a technický death metal v podání kanadské legendy CRYPTOPSY. Kapely, která je opět zcela zničující, devastující a šílená.

Pánové šli vždy za hranu, s chutí překračovali hranice. Pokud vám něco říkají termíny jako trepanace lebky nebo vyvrhnutí vnitřností zaživa, asi víte, o čem píšu. Stačilo několik prvních tónů a hned jsem věděl, že tihle maniaci jsou stále ve skvělé formě. Posledním veteránem v kapele je Flo Mounier, který opět dokazuje, že má v rukou a nohou dynamit. 


Veškerá práce téhle smečky je vždy extrém. Vše probíhá ve stylu kapel jako SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, BROKEN HOPE, IMMOLATION, MORBID ANGEL, GORGUTS, ORIGIN, a spousty dalších. I když v tomto případě je jakékoliv přirovnání trošku troufalé. Kanaďané totiž patří k těm, kteří tento styl zakládali a byli u jeho počátků. Všechny songy jsou velmi heavy, měl jsem při každém setkání neodbytný pocit, že na mě padá lavina z kostí, kamení a zkažené krve. Zvuk (Christian Donaldson - producer, mixing, mastering), obal (Paolo Girardi) i další "formální" věci jsou samozřejmě v nejlepším pořádku. Je sice fakt, že bych si dovedl představit trošku živelnější a špinavější produkci, ale to je jen drobnost. Zkrátka a jednoduše, pokud máte tenhle styl rádi, neváhejte ani chvilku. Budete nadšeni! Osobně si pokaždé připadám, že padám do obrovského mlýnu na maso, který mě rozseká na malé kousky, pak rozdrtí a spálí na popel. CRYPTOPSY odvedli letos vynikající morbidní práci. Nepřinášejí sice nic nového, ani převratného, ale album rozhodně není jen dobrým řemeslem z povinnosti. Naopak, songy jsou velmi živé, bolestivé. Nahrávka mě chytla za vlasy a vytřela si se mnou podlahu. Utopila mě ve špinavé kaluži z krve a nenávisti. Líbí se mi energie, vztek, nakumulovaná nenávist, které jsou obsaženy ve velké míře. Myslím si, že je vlastně zbytečné cokoliv dalšího dodávat, lepší bude, když si novinku poslechnete a to pořádně nahlas. Jen si dávejte pozor, aby vám neurvala hlavu i s páteří. Brutální, technická death metalová pohroma, po které zůstává jenom spálená země!


Asphyx says: 

I'm sure you know those beautiful shots where a peaceful town is destroyed by a natural disaster in a matter of minutes. Tsunami, storm, flood, fire or angry mob, it doesn't really matter. I have another completely devastating issue for you today. Massacring brutal and technical death metal by Canadian legend CRYPTOPSY. A band that is once again completely devastating, damaging and insane.

The gentlemen have always gone over the edge, crossing boundaries with gusto. If terms like skull trepanning or evisceration alive mean anything to you, you probably know what I'm writing about. The first few notes were enough and I knew right away that these maniacs were still in great shape. The last veteran in the band is Flo Mounier, who once again proves he has dynamite in his hands and feet.


All this pack's work is always extreme. Everything is in the style of bands like SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, BROKEN HOPE, IMMOLATION, MORBID ANGEL, GORGUTS, ORIGIN, and many more. Although in this case any comparison is a bit presumptuous. The Canadians are one of the founding fathers of this style and were at its beginnings. All the songs are very heavy, I had an insistent feeling of an avalanche of bones, stones and bad blood falling on me every time I met them. The sound (Christian Donaldson - producer, mixing, mastering), cover (Paolo Girardi) and other "formal" things are of course in the best order. It's true that I could imagine a bit more lively and dirty production, but that's just a small thing. In short, if you like this style, don't hesitate a moment. You will be delighted! Personally, I always feel like I'm falling into a giant meat grinder that will chop me into small pieces, then crush me and burn me to ashes. CRYPTOPSY did an excellent morbid job this year. They don't bring anything new or groundbreaking, but the album is definitely not just good craftsmanship out of duty. On the contrary, the songs are very vivid, painful. The record grabbed me by the hair and wiped the floor with me. It drowned me in a dirty pool of blood and hate. I like the energy, the anger, the accumulated hatred that is contained in great measure. Actually, I think it's unnecessary to add anything else, it's better if you listen to the news, and listen it out loud. Just be careful that it doesn't blow your head and spine off. A brutal, technical death metal disaster that leaves nothing but scorched earth!Tracklist:
01. Lascivious Undivine 
02. In Abeyance 
03. Godless Deceiver 
04. Ill Ender 
05. Flayed The Swine 
06. The Righteous Lost 
07. Obeisant 08. Praise The FilthShare this games :

TWITTER