DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 30. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - RITES OF DAATH - Doom Spirit Emanation (2020)

Recenze/review - RITES OF DAATH - Doom Spirit Emanation (2020)


RITES OF DAATH - Doom Spirit Emanation
CD 2020, Godz ov War Productions


for english please scroll down


Když dlouho nevidíte světlo, tak se vám zbystří ostatní smysly. Jsme v tomhle sklepě zavření již několik měsíců a děsí mě i špinavá voda, která odkapává ze zdí. Hluboko pod zemí, určeni jen k mučení. Naděje dávno zemřela a jedinými společníky jsou nám krysy, které se do nás ve spánku občas zahryznou. Modlitby jsou zbytečné, jsme prokletí, zavržení, opuštění. Poznali jsme již stovky podob ďábla a smrt je něčím, na co se těšíme. Přechod na druhou stranu by nám mohla ulehčit snad jen hudba. O jedné bych věděl. Prvotina polských doomařů RITES OF DAATH je pro chvíle nekonečného umírání více než vhodná.

"Doom Spirit Emanation" je velmi povedeným, silným albem, které nejvíce vynikne právě hluboko pod zemí. V chladu a temnotě. Uprostřed katakomb. Během poslechu potkáte duše zemřelých. Stačí jen pečlivě poslouchat. RITES OF DAATH jsou jako sochaři smrti, kteří z kamene vytesali v podstatě dokonalou desku. Mocný zvuk, děsivý obal, tohle všechno jsou věci, které ukazují na velmi dobré řemeslo. Hlavní je ale hudba, která zde připomíná rozbouřenou řeku. Z nebe padá krev a na vlnách se vznášejí těla utopenců. Nejednou se proud vody ztrácí, stejně jako já při poslechu, v hlubinách a cílem je sklep zahalený v černé tmě. Líbí se mi rukopis kapely, celkové provedení, ale nejvíce nápady a motivy. Jako bych v rukou proséval prach našich předků. Našlapuji tiše, abych nenarušil pochmurné nálady, vznášející se kolem jako závoje z pavučin. "Doom Spirit Emanation" je ošklivým, mokvajícím albem, špinavou ozvěnou z podsvětí, death a doom metalem, který si vás přetvoří postupně k obrazu svému. Deska mi doslova hnije v rukou. Ostrá a nemocná. Zlá, jako pradávná choroba, která se právě znovu probudila. Poláci stvořili dílo, které mě zcela pohltilo. Zasekli do mě drápy a už nepustili. Jsem rád, že ještě dlouho neuvidím světlo. Čeká mě jen bolest a skvělý death doom metal. Následujte mě!


Asphyx says:

When you don't see the light for a long time, your other senses become sharper. We have been closed in this cellar for several months and I am terrified of the dirty water dripping from the walls. We are in deep underground condemned only to torture. Hope is dead for a long time, and the only companions for us are rats, which sometimes bite us in our sleep. Prayers are useless, we are cursed, condemned, abandoned. We have already known hundreds of forms of the devil, and death is something we look forward to. The transition to the other side could perhaps be relieved only by music. I would know about one band. The first album of the Polish doom band RITES OF DAATH is more than suitable for moments of endless dying.

"Doom Spirit Emanation" is a very successful, strong album, which stands out in the deepest underground. In the cold and dark. In the middle of the catacombs. During the listening, you will meet the souls of the dead. Just listen carefully.

RITES OF DAATH are like sculptors of death, who carved from stone a basically perfect plate. Powerful sound, scary cover art, these are all things that show a very good craft. But the main thing is the music, which resembles a wild river here. Blood falls from the sky and the bodies of drowning people float on the waves. In one moment, a stream of water is lost, so as I do during the listening, in the depths, and the goal is a cellar shrouded in black darkness. I like the band's handwriting, the overall design, but the most I like ideas and motives. As if I am sifting the dust of our ancestors in my hands. I step on softly to not disturb the gloomy moods hovering around like veils of cobwebs. "Doom Spirit Emanation" is an ugly, moist album, a dirty echo from the underworld. It is death and doom metal, which will gradually transform you into its image. The record is literally rotting in my hands. It is sharp and sick. Evil, like an ancient disease that has just woken up again. Polish band created a work that completely engulfed me. I'm glad I won't see the light for a long time. All I need is pain and great death doom metal. Follow me!


Tracklist:
01. Doom Spirit Emanation (04:55)
02. The Accursing Tongues (04:36)
03. Shrines of Seclusion (06:20)
04. Primeval Depths of Chaos (10:56)
05. The Chasm (03:56)
06. Mercurian Blood (07:20)

band:
K - guitar
M - guitar
T - bass/vocal
D - drums

Share this games :

TWITTER